Alternativ behandling ved kreft

Kreftpasienter bruker ofte alternativ behandling. Forskningen støtter ikke påstander om kurerende effekt, men man har funnet at slik behandling kan være dem til hjelp på andre måter. Samtidig er slik behandling ikke risikofri. Her er en introduksjon til dette temaet.

Image
Lege holder sine hender over pasientens hender. Illustrasjon fra Colourbox.com

Hva sier forskningen om alternativ behandling ved kreft?

Forskningen støtter ikke påstander om at alternative behandlinger kan kurere kreft hos mennesker.

Ikke alle behandlinger er blitt forsket på, og i slike tilfeller mangler det dokumentasjon å støtte seg på. Forskning på kurerende behandling av kreft og annen alvorlig sykdom medfører ekstra etiske dimensjoner, og i mange tilfeller har man kun studier på dyr eller på celler i laboratoriet å støtte seg på. Lovende eller interessante resultater fra slik forskning bør ikke automatisk tolkes som gyldige også for mennesker.

Den forskningen som er blitt gjort, viser enten at behandlingene ikke har effekt; små effekter uten klinisk betydning for kreften, eller at resultatene spriker så mye at de ikke kan brukes til å dra konklusjoner om effekt fra.

I mange tilfeller er altså forskningsstatus at man mangler tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne si noe. Dette betyr at eventuelle påstander om klinisk effekt mangler god vitenskapelig støtte.

Til tross for manglende evidens for effekt, er bruk av alternativ behandling likevel utbredt blant kreftpasienterForskning som er gjort, viser at hensiktene med bruk av alternativ behandling er mange og ulike når det gjelder kreft:

  • Forebygge kreft og tilbakefall av kreft
  • Styrke immunforsvaret og kroppens selvhelbredende krefter for å takle kreftsykdommen og medisinsk behandling bedre
  • Lindre symptomer og reaksjoner ved sykdommen
  • Lindre bivirkninger av medisinsk behandling av kreften
  • Øke livskvaliteten under sykdomsforløpet
  • Være aktiv og bidra selv i forløpet og behandlingen
  • Supplere/ forsterke den medisinske kreftbehandlingen
  • Bremse/ forsinke kreftens utvikling
  • Som kurerende behandling av kreften

Fra forskningen vet vi at de fleste kreftpasienter som bruker alternativ behandling, gjør det samtidig med og som supplement til medisinsk kreftbehandling. Svært få velger bort medisinsk kreftbehandling til fordel for alternativ behandling i hensikt om å kurere kreften. 

Fravelgelse av virksom behandling kan i seg selv forverre tilstanden betydelig, eller medføre nye helseproblemer. Forskere som sammenlignet overlevelse hos kreftpasienter som kun valgte alternativ behandling mot sin kreft, med pasienter som fikk medisinsk kreftbehandling (cellegift, stråling, kirurgi og/ eller hormonbehandling) fant at det gjennomsnittlig var 2.5 ganger (250%) høyere risiko for å dø for de som kun valgte alternativ behandling. Den samme forskergruppen fant senere også at pasienter som mottok alternativ behandling samtidig med medisinsk kreftbehandling, i større grad enn andre kreftpasienter valgte å avslutte den medisinske kreftbehandlingen. Basert på blant annet disse to studiene kan man si at det ikke er trygt å avstå fra medisinsk kreftbehandling til fordel for alternativ behandling, og at dette frarådes.

Hva vet man om sikkerheten ved alternativ behandling ved kreft?

Kreft er en alvorlig livstruende sykdom og kreftpasienter regnes som en særlig sårbar gruppe. De fleste alternative behandlinger på det norske markedet regnes generelt som å ha en lav risiko i seg selv,  men for alvorlige syke kan milde/ moderate bivirkninger få større betydning enn for den som ikke er alvorlig syk. Store kostendringer, bruk av tilskudd og urter kan endre eller hemme effekten av medisinsk behandling, og gi falske prøveresultater. Konsekvensene av dette kan være store for alvorlig syke.

At det er gjort forskning på en behandling, betyr i seg selv verken at den virker eller er risikofri. Forskningsspørsmål, metoder og ikke minst resultater varierer. Kvaliteten, verdien og nytten av en studie påvirkes av dette. Forskningen har også så langt konsentrert seg mer om effekt, enn om sikkerhet og trygghet i bruk. Dermed kan man oftest si mer om evidensen for effekt, enn for sikkerheten ved å bruke behandlingen.

Alternative behandlere og pasienter med kreft

For å behandle kreftsykdom med kurativ hensikt, må man være autorisert helsepersonell. Dette følger av Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Den som ikke er autorisert, har kun lov å gi slik behandling for alvorlig sykdom når pasientens lege er forespurt og samtykker til det. Alternative behandlere har imidlertid lov til å behandle kreftpasienter for andre problemer og hensikter enn å kurere kreften.

Alternativ behandlingsloven ansvarliggjør også ikke-autoriserte behandlere dersom behandlingen deres utsetter pasienten for helserisiko, eller dersom de medvirker til at pasienten unnlater å søke kyndig hjelp. Ved en eventuell forverring hos pasienten som følge av behandlingen, har alvorlighetsgraden av forverringen betydning for straffen. De fritas ikke for straffeansvar fordi de eventuelt  «ikke forsto eller burde ha forstått faren eller sykdommens art».

Helsepersonell og kreftpasienter som bruker/ vurderer alternativ behandling

Forskningen har vist at selv om de fleste kreftpasienter som bruker alternativ behandling i sitt forløp gjør det med rasjonelle hensikter, snakker de ikke med helsepersonell om det. Ut fra utbredelsen og risikobildet nevnt over, kan dette ha negative konsekvenser for behandlingsforløpet.

Pasientene begrunner ofte tausheten om temaet med at de ikke trodde det var viktig siden personellet ikke spurte om det; at de selv ikke oppfattet det som betydningsfullt; eller at de var redde for negative reaksjoner fra helsepersonellet. Noen kreftpasienter har også opplyst at de har blitt provosert av helsepersonellets negative holdning, og at dette har medvirket til bruk og/ eller fravelgelse av medisinsk kreftbehandling.

NAFKAM oppfordrer helsepersonell til å aktivt ta opp temaet, og etablere en plattform for dialog om temaet med sine kreftpasienter, der de kan gi faglige råd og bidra til kunnskapsbaserte og informerte helsevalg når særlig sårbare pasienter vurderer å bruke alternativ behandling.

Forskning på området

NAFKAM har en internasjonal ekspertgruppe som samler, oppsummerer og vurderer forskning på dette området. I spesialbiblioteket vårt CAM Cancer, har denne gruppen oppsummert forskning på mer enn 70 alternative behandlingsformer som på ulike vis sies å være gunstige for kreftpasienter. Disse artiklene er oversatt og gjort tilgjengelig for norske pasienter, pårørende og andre i seksjonen Behandlinger A-Å.

Målet med informasjonen er å fortelle hva behandlingene går ut på, og hva man samlet kan si om effekten og sikkerheten ut fra de studier som er gjort. 

Som en del av samarbeidsprosjektet vi har med Kreftforeningen om kreft og kosthold hr vi fått laget en skriblefilm som du kan se nedenfor.

 

Disse temasidene ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Kreftforeningen i prosjektet "Kreft og kosthold", som spesielt tok for seg urter, kosttilskudd, dietter/ kostholdsprogrammer og mat som hevdes å være gunstig mot kreft.

Les mer:

Hvordan vurdere informasjon?

Hva er lov og ikke?

For helsepersonell

CAM Cancer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: