NAFKAMs senterråd

Alle eksterne kompetansesentra som er lagt til UiT Norges arktiske universitet under Institutt for samfunnsmedisin (ISM), skal fra 2021 ha egne senterråd.

Disse rådene skal gi sentrenes ledere råd angående strategier, veivalg og overordnede planer; om fagutvikling og forskning, samt om framdrift og utvikling av sentervirksomheten.

Medlemmene og lederne i kompetansesentrenes senterråd oppnevnes formelt av ledelsen ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), i dialog med det respektive senters leder.  Senterrådene kan ha fra 3-7 medlemmer totalt, og følgende grupper skal være representert: 

•    Ansatte ved senteret
•    UiT-ansatte utenfor senteret
•    Sentrale eksterne målgrupper/ brukergrupper for senteret

Medlemmene oppnevnes for en periode på 2 eller 4 år, men intet medlem kan sitte mer enn 8 år totalt. Hvert senterråd skal ha minst ett møte i året. NAFKAMs leder er rådets sekretær og møteleder. Også NAFKAMs informasjonssjef har møteplikt, og fungerer ved behov som stedfortreder for NAFKAMs leder.

NAFKAMs nåværende senterråd (2024-2026) består av:

Navn Arbeidssted Representasjonsområde
Trine Stub NAFKAM NAFKAM
John Petter Lindeland Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Utøverorganisasjoner
Heidi Brorson Kreftforeningen Pasientorganisasjoner
Jan Ivar Røssberg Institutt for klinisk medisin, UiO Helsespesialister utenfor UiT
Geir Sverre Braut Stavanger Universitetssjukehus Ekspert på helselovgivning

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: