Forskning fra NAFKAM

Forskningsmessig er NAFKAMs visjon å gjøre og levere forskning av høyeste kvalitet på alternativ behandling; at forskningen vår skal bidra til informerte helsevalg og høyere pasientsikkerhet, og sette standard internasjonalt for kvalitet i forskningen på feltet.

Oppdraget fra norske helsemyndigheter er å drive egen forskning; å bidra til og å koordinere andre forskningsaktiviteter innen feltet. Slik skal vi utvikle ny kunnskap om alternativ behandling og eventuelt hvordan det kan være nyttig for å håndtere sykdom og helseproblemer. Formålet med dette er å bidra til at pasienter tar kunnskapsbaserte valg for egen helse.

Snarveier:

Globalt sett, preges forskningen på alternativ behandling i mange tilfeller av kunnskapshull på forskjellige nivåer. Forskningen fra NAFKAM skal bidra til å tette slike hull, og skal derfor være multimetodisk i sin tilnærming; spørreundersøkelser, tverrsnittsundersøkelser, kvalitative studier, observasjonsstudier, blandede metoder, randomiserte kontrollerte studier og kunnskapsoppsummering.

NAFKAMs forskning har mange målgrupper: pasienter som tar valg for egen helse; deres pårørende og den som tar behandlingsvalg for andre; helsepersonell som behandler pasienter som også bruker alternativ behandling; undervisere og studenter i helsefag; media som rapporterer fra feltet; politikere og myndigheter som setter rammebetingelser for tilbudet, utøvelsen og bruken av slik behandling; samt det internasjonale helseforskningsfeltet og WHO som premissgiver. Det er vårt mål at forskningen fra NAFKAM skal være holde høyeste kvalitet, være godt kjent og være til stor nytte for alle senterets målgrupper.

Pasientsikkerhet

Risiko for bivirkninger, interaksjoner med annen behandling, feilbehandling og forverring er reelle men tradisjonelt underkommuniserte temaer ved alternativ behandling. Pasientsikkerhet er derfor et naturlig fokusområde for alle studier og prosjekter som initieres av NAFKAM.

Brukermedvirkning

Personer som bruker ulike helsetjenester, pasienter og befolkningen skal aktivt involveres og medvirke (PPI) i NAFKAMs forskningsprosjekter. Det samme skal utøvere av alternativ behandling og helsepersonell (CCI). Involvering og medvirkning fra disse gruppene skal synliggjøres i alle faser, eksempelvis ved utforming og planlegging av nye studier og prosjekter, i gjennomføring av studie- og prosjektaktiviteter, i formidling og implementering av resultatene, og i evalueringsprosessen når studien eller prosjektet er fullført. Mer om dette temaet kan du lese i vår strategiplan for 2021-2025.

Fokusområder i forskningen for strategiperioden 2021-2025

I inneværende strategiperiode har NAFKAM særlig fokus på følgende områder i sin forskning:
•    Kreft
•    Kroniske smerter
•    Oppsummert forskning
•    Mental helse, psykiske problemer og -plager
•    I tillegg: Alternativ behandling og COVID-19; selvhjelp, samt migranters bruk av tradisjonell/folkemedisin 

Les mer:

•    Doktorgradsavhandlinger avlagt ved NAFKAM
•    NAFKAM-forskerne forteller (populærvitenskapelige artikler)
•    "Crash course" i forskning på alternativ behandling
•    Om placeboeffekten og alternativ behandling
•    Har du ideer, tips eller forslag til forskningsprosjekter?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: