Om NAFKAM

Det finnes store mengder informasjon om alternativ behandling. Mye av den er ikke objektiv, og ikke basert på forskning. Slik informasjon egner seg som regel ikke som beslutningsgrunnlag for å ta helse- og behandlingsvalg. Ettersom bruk av alternativ behandling i all hovedsak er selvvalgt, har norske myndigheter valgt å styrke disse pasientenes sikkerhet gjennom finansiering av forskning og informasjonsvirksomhet.

Om nettstedet NAFKAM.no

Dette nettstedet inneholder et eget nettleksikon med artikler om hva vi ut fra forskningen vet om sikkerhet og effekt ved utbredte alternative behandlingsformer, helseprodukter, kostholds- og livsstilsprogrammer og andre typer selvhjelpsteknikker.  Disse artiklene er basert på solide forskningskilder og strenge kvalitetssikringsrutiner. Les artikkelen om Kvalitetssikring for nærmere opplysninger om dette. 

Videre finner du egne seksjoner om lovgivningen på alternativfeltet, pasientveiledning, samlinger med stoff om spesielle pasientgrupper (barn, alvorlig syke mv), nyheter og aktuelt-stoff, presentasjon av forskningen som gjøres ved NAFKAM, med mere.

Ta kontakt med oss

Nettstedet har sin egen redaksjon, som også tar imot og svarer på spørsmål fra publikum, helsepersonell, media og andre. Finner du ikke det du leter etter på nettstedet, eller har spørsmål knyttet til innholdet, kan du ta kontakt med redaksjonen via e-post eller telefon. Vi ber om at du leser vår korte artikkel om informasjon om personvern før du kontakter oss.

Bakgrunn og historikk

Opprinnelig ble et norsk, offentlig forskningsmiljø som skulle utvikle kunnskap og spre objektive fakta om alternativ behandling foreslått av Aarbakke-utvalget i sin utredning NOU 1998:21 Alternativ medisin

I 2000 inngikk Norges Forskningsråd (NFR) og UiT Norges arktiske universitet kontrakt om å etablere et slikt forskningssenter som en egen enhet under Institutt for samfunnsmedisin på Det helsevitenskapelige fakultet; med UiT som vertskap og faglig/ administrativt ansvarlig, og NFR som finansiør. 

I forbindelse med behandlingen i 2003 av Aarbakke-utvalgets forslag til nytt lovverk for feltet, sluttet Stortinget seg til behovet for senteret, som da hadde fått navnet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Helse- og omsorgsdepartementet delfinansierte NAFKAM sammen med NFR fra da til 2005, da helsemyndighetene overtok basisfinansieringen i sin helhet, og kontrakten mellom UiT og NFR opphørte. NAFKAM fikk også et eget, eksternt Fagråd.

I 2005 fikk NAFKAM i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å tilby den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling. Det ble derfor opprettet et eget informasjonssenter som en avdeling under NAFKAM, og i 2007 åpnet nettstedet nifab.no. I 2018 fusjonerte vi alle våre nettsider til én felles plattform - Nafkam.no.

I 2011 fikk NAFKAM et tilleggsoppdrag fra Helsedirektoratet, om å overvåke markedet for nye behandlingstrender som kan true pasientsikkerheten, og å varsle helsemyndighetene om slike tilfeller.

I 2013 ble det foretatt en ekstern evaluering av NAFKAMs forsknings- og informasjonsvirksomhet. Rapporten finner du her.

Om oppdraget

Det opprinnelige samfunnsoppdraget fra helsemyndighetene var knyttet til forskning, men har senere blitt utvidet flere ganger. NAFKAM har i dag to likestilte hovedoppgaver:

• NAFKAM skal gjennom egen forskning, bidrag til og koordinering av annen forskningsaktivitet på feltet sørge for utvikling av kunnskap om - og eventuelt hvordan - alternativ behandling kan være til hjelp ved sykdom og helseplager. 

• NAFKAM skal tilby  forskningsbasert og kvalitetssikret faktainformasjon om eventuell effekt og risiko ved utbredte alternative behandlingstilbud, for å bidra til informerte og kunnskapsbaserte helsevalg.

Bruk og gjenbruk av innholdet på våre nettsider

Vi ved NAFKAM gjør forskning og driver opplysningsarbeid på oppdrag fra norske helsemyndigheter, og skal verken hemme eller fremme befolkningens bruk av alternativ behandling. På dette nettstedet finner du derfor kunnskapsbasert og objektiv informasjon om alternativ behandling, som er ment å bidra til kunnskapsbaserte og trygge valg for din egen helse.

Vi gir ikke behandlingsråd, ut over at du alltid bør drøfte eventuell bruk av alternativ behandling mot et konkret helseproblem med legen din, samt at du ikke bør velge bort skolemedisinsk behandling til fordel for alternativ behandling. 

Dette nettstedet inneholder ingen form for reklame. Innholdet er ment å øke pasientens helsekompetanse, og støtte forholdet og dialogen mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler:

  • Pasienter som vurderer å prøve alternativ behandling, bør gjøre seg kjent med sikkerheten og eventuell risiko som fins ved bruk. Pasienter kan også ta med informasjonen vår til drøfting med legen sin (og eventuelt den alternative behandleren man vurderer å bruke).
     
  • Helsepersonell som har pasienter som ønsker å snakke om alternativ behandling, kan bruke informasjonen vår som diskusjonsgrunnlag eller anbefale pasienten å lese den. Artiklene er bygd opp slik at man raskt finner svar på hva man ut fra forskning kan si om effekt og sikkerhet ved bruk av behandlingene.
     
  • Leger som har kreftpasienter, finner i vårt spesialbibliotek CAM Cancer oppsummeringer av den eksisterende vitenskapelige informasjon om en rekke utbredte alternative behandlingsformer, -produkter og kostholdsprogrammer som er kjent brukt ved kreft. 

Alle nettstedets tekster, unntatt de som er skrevet av gjesteforfattere, kan benyttes fritt til ikke-kommersiell bruk. Det eneste vi krever er at du referer tydelig til Nafkam.no.

Det er ikke tillatt å bruke NAFKAMs navn, logo, eller informasjon fra oss i kommersiell hensikt, såsom i reklame for behandlingstjenester eller -produkter.

Gjenbruk av bilder og videoer fra nettstedet krever tillatelse fra redaksjonen eller den personen som har rettighetene til disse.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: