Kvalitetssikring

Image
Hender på tastatur. Illustrasjon hentet fra Colourbox.com

Artiklene våre om alternativ behandling er basert på oppsummert forskning fra anerkjente, internasjonale og uavhengige forskningsdatabaser. For å sikre at forskningsresultatene gjengis korrekt og på et språk folk flest kan forstå, har vi tverrfaglige team bestående av minst én seniorforsker og én informasjonsrådgiver som går gjennom forskingen, skriver om resultatene på et enklere språk og gjør tekstene tilgjengelig på nettsiden.

Gjennomgangen av forskningen følger en fast prosedyre. Et av sjekkpunktene teamet vurderer når de går gjennom forskning på effekten av en behandling, er om oppsummeringene er på evidensnivå 1a etter Oxford-kriteriene. Noe som innebærer at oppsummeringen må ha inkludert minst to relevante studier (RCTer), for at vi skal bruke den som dokumentasjonsgrunnlag. I tråd med Oxford-kriteriene er det ikke et krav at studiene må være slått sammen i en meta-analyse.   

Andre eksempler på kriterier som må være oppfylt, er at oppsummeringen må være på engelsk. De må også ha en tydelig konklusjon om terapiens effekt, sett opp mot venteliste, placebo-kontroll eller standardbehandling av helseproblemet.

Hvis teamet etter dette sitter igjen med flere oppsummeringer av forskningen på samme terapi for samme helseproblem, refererer de den nyeste av disse. Dersom teamet ikke finner noen kunnskapsoppsummeringer av den aktuelle terapien, blir konklusjonen at vi ikke har solid nok dokumentasjon til å si om behandlingen virker eller ikke. I tvilstilfeller er det forskerne som tar den endelige avgjørelsen om hva NAFKAM kan si ut fra dokumentasjonen.

Artiklenes oppbygning

Artiklene skrives etter samme mal. Denne gir retningslinjer for hvilke temaer artiklene skal dekke. Den sier også hvilke kilder vi skal bruke for å svare på spørsmål om behandlingen har effekt og om den er trygg å bruke. På den måten sikrer vi at finner svar på relevante spørsmål knyttet til bruk av behandlingene, skrevet på det samme solide kildegrunnlaget.

Virker det?

I hver av artiklene har vi et kapittel som vi har kalt «Virker det?». Her finner du hva vi kan si om effekten av behandlingen. Kildene vi bruker som grunnlag for det vi skriver her, er systematiske kunnskapsoppsummeringer fra fem forskningsdatabaser: 

Kapitlet belyser også hvordan behandlere beskriver at behandlingen virker (virkningsmekanisme), sett opp mot det man har av sikker kunnskap om kropp, sykdom og helse.

Er det trygt?

I hver av artiklene har vi også et kapittel vi har kalt «Er det trygt?». Her skriver vi hva vi vet om sikkerheten ved bruk av behandlingene. For eksempel om det er påvist eller mistenkes at behandlingen gir bivirkninger. Er det snakk om et middel man inntar, ser vi også på om det er rapportert om noen typer interaksjoner med andre midler og medisiner.

Kildegrunnlaget for dette kapittelet er forskning fra flere dokumentasjonsnivåer, og med PubMed, Natural Medicines, og Drugs and Lactation Database (LactMed) som hovedkilder. Vi opplyser også om eventuelle advarsler, frarådinger og lignende fra statlig hold i Norge og utlandet.

Bakgrunn, Kilder og Les også

I tillegg til informasjon om effekt og sikkerhet, har artiklene et kapittel vi har kalt «Bakgrunn», som omhandler teorien og bakgrunnen for behandlingen, hvordan den arter seg i praksis og om den går under ulike navn. Du finner også en liste over hvilke kilder vi har brukt til hele artikkelen. I tillegg til vitenskapelige artikler, kan denne også inneholde navn på og lenke til behandlerforbunds eller enkeltbehandleres nettsted, som vi har brukt for å skaffe oss informasjon om behandlingens teorigrunnlag, sykdomsforståelse og hvordan behandlingen gis i praksis. Under «Les også» finner du forslag til annen litteratur som kan være relevant.

Svar på henvendelser

Ved besvarelse av henvendelser fra publikum med spørsmål om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, bruker vi også oppsummeringer fra en eller flere kilder.

Alle henvendelser og svar anonymiseres etter besvarelse, og lagres for eventuell senere bruk. Vi henstiller publikum til å ikke sende konkrete helseopplysninger i henvendelser, da dette er sensitiv informasjon som i et e-postformat lett kan komme på avveie. NAFKAM gjør ingen undersøkelser av pasienters helsetilstand, råd om bruk av behandling eller hjelp til å finne behandlere. 

Presiseringer

  • Prosedyren over er utarbeidet og godkjent av forskningsledelsen ved NAFKAM. Kunnskapssenteret og store pasientforeninger som Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og Kreftforeningen har også kommet med råd og innspill.
  • Vi er i en omstillingsfase hvor vi reviderer alle faktaartiklene våre. Revideringen av artiklene vil gjøre innholdet lettere tilgjengelig for deg som leser. I tillegg til å finne informasjon basert på terapiers navn, skal du på sikt kunne finne informasjon med utgangspunkt i konkrete sykdommer og symptomer. Inntil vi er ferdige med dette, vil faktaartiklene våre variere noe i form og innhold. Informasjonen på nettsidene vil deretter vedlikeholdes ved at vi oppdaterer artiklene annet hvert år dersom det er kommet ny forskning på feltet.
  • Terskelen ved kunnskapsoppsummeringer som solid nok dokumentasjon til å gi opplysninger om effekt, er satt etter råd og drøftinger med UiT, Helsedirektoratet, HoD, Kunnskapssenteret og daværende Helsebiblioteket.no. Les mer om kunnskapsoppsummeringer i vår artikkel Slik forstår du forskning.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: