Insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft

I insulinpotenseringsterapi (IPT) hevdes det blant annet at insulin som supplement til vanlig cellegiftbehandling kan forsterke effekten av behandlingen, samt redusere bivirkninger. Det er flere bekymringer knyttet til metoden.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Insulin potensieringsterapi (IPT) er et behandlingsregime som bruker insulin som et tillegg til konvensjonell kjemoterapi. Det hevdes at insulin forsterker effekten av kjemoterapi, og skal muliggjøre en 75-90 % reduksjon av de vanlige og vanlige dosene av kreftmedisiner og dermed redusere risikoen for deres bivirkninger. Selv om noen hypoteser er fremsatt, er mekanismene for den påståtte insulinpotenseringen av kjemoterapi fortsatt uklare og de få publiserte in vitro-studiene hjelper ikke til å avklare dette.

Kliniske bevis er få, med bare to små kliniske studier og fire tilfeller publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Selv om de rapporterte oppmuntrende foreløpige resultater på tumorvekst, har ikke effekter på pasientoverlevelse eller langtidseffekter blitt evaluert.

IPT er assosiert med risiko som hypoglykemi, og redusert antikrefteffekt fra lavere doser av kjemoterapeutiske legemidler kan potensielt  føre til medikamentresistens. IPT kan til og med fremme svulstvekst. Totalt sett, på grunn av mangel på informasjon publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, er det umulig å bedømme effektiviteten og sikkerheten til IPT.

Opplysninger om originaldokumentet:

Luc Geeraert, CAM Cancer Consortium. Insulin potentiation therapy [online document], August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in June 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Most recent update and revision in January 2013 by Luc Geeraert.
Summary first published in August 2011, authored by Luc Geeraert.

Mulig risiko ved bruk av Insulinpotenseringsterapi ved kreft

Bivirkninger: Hovedrisikoen ved insulinadministrasjon er hypoglykemi eller lave blodsukkernivåer. I en liten prospektiv, randomisert klinisk studie av IPT5, ble toksisitet registrert med metotrexat alene, ved en lavere dose (2,5 mg/m2) enn den konvensjonelle, ansett som ikke-relevant (WHO grad 1 eller 2). Toksisitetene i den metotreksat/insulinbehandlede gruppen (IPT) var enda lavere (bare WHO grad 1).

​​​​​​​Kontraindikasjon: Bruk av visse typer insulin er kontraindisert hos personer som har allergiske reaksjoner på dem. IPT under graviditet kan skade fosteret.

Interaksjoner: Lavt blodsukker forårsaket av IPT kan ha mer alvorlige effekter hos diabetikere som behandles med piller for å senke blodsukkeret21. Betablokkere kan maskere symptomene på lavt blodsukker, noe som gjør det vanskeligere å oppdage lavt blodsukker før farlig lave nivåer nås. Sulfa-antibiotika og for store mengder alkohol kan få blodsukkernivået til å gå enda lavere.

Annet/vær ekstra obs på: Bruken av kjemoterapeutiske legemidler ved bare 10–25 % av den anbefalte dosen er en bekymring. Det er ingen bevis for at så lave doser kjemoterapi i kombinasjon med insulin kan gi samme antikrefteffekt som anbefalte doser. Dessuten kan bruk av lavere doser av kjemoterapeutiske legemidler fremme medikamentresistens. 

Det er viktig å merke seg at insulin faktisk kan fremme tumorvekst. Flere og komplekse mekanismer er potensielt ansvarlige for denne tumorvekstfremmende effekten. De fleste kreftceller uttrykker reseptorer for insulin og den insulinlignende vekstfaktoren (IGF), via hvilke insulin direkte kan stimulere celledeling, spredning og metastasering. Bortsett fra denne direkte effekten, øker insulin nivåene av sirkulerende IGF-I, som har mer potente effekter på fremme av celledeling og mot apoptose enn insulin i seg selv. Det er fortsatt uklart hvordan disse effektene overføres til klinikken, men i noen kreftformer (f.eks. bryst- og tykktarmskreft) samler det seg data som indikerer en mulig sammenheng mellom høye insulinnivåer og dårlige utfall i kreft.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: