Spørsmål og svar

Hva og hvem er NAFKAM

NAFKAM ble etablert i år 2000, på grunnlag av en bevilgning fra Norges forskningsråd. Finansieringen ble senere overtatt av norske helsemyndigheter blant annet som følge av et av forslagene i Aarbakke-utvalgets offentlige utredning NOU 1998:21 om Alternativ Medisin.

NAFKAM er et bransjeuavhengig forskningsorgan, som finansieres over statsbudsjettet og rapporterer til Helsedirektoratet.

NAFKAMs oppdrag består i å gjøre forskning og å drive upartisk opplysningsvirksomhet, for å styrke norske pasienters kunnskapsgrunnlag når de vurderer alternativ behandling for å påvirke egen helse. NAFKAM har også i oppgave å gi råd til myndighetene om politikkutvikling på feltet alternativ behandling, samt å løpende overvåke behandlingsmarkedet for eventuelle trusler mot norske pasienters sikkerhet.

Hva er NAFKAMs tilknytning til staten og universitetsmiljøet?

NAFKAM er et statlig kompetansesenter. Vi finansieres over statsbudsjettet, rapporterer og gir råd til Helsedirektoratet. Vi er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet, som er NAFKAMs eier, faglig ansvarlige og de ansattes arbeidsgiver. I artikkelen Om NAFKAM kan du lese mer om oss.

Hvilken kompetanse har de ansatte ved NAFKAM?

NAFKAMs ansatte har bakgrunn fra kommunikasjon, administrasjon/ merkantile fag, helsefaglige profesjoner, forskning og/ eller alternativ behandling; samt enkelte med bakgrunn fra flere av disse områdene.

NAFKAM følger akademias generelle krav til titler, erfaring og utdanning for sine vitenskapelig ansatte, og dette overses av UiT.

Innholdet om alternative behandlingsformer på NAFKAMs nettsteder samles og skrives av informasjonsrådgivere etter faste prosedyrer  som er utarbeidet sammen med og godkjent av NAFKAMs ledelse. Alt innhold kvalitetssikres internt før publisering.

Hvordan kan NAFKAM hjelpe pasienter? 

Dette er et stort og bredt spørsmål.
Den mest direkte måten vi er til hjelp for norske pasienter, er nok at vi tilbyr dem lettfattelig, oppdatert og upartisk faktainformasjon om alternativ behandling i de åpne kunnskapsbankene våre nafkam.no og cam-cancer.org. Her kan de få døgnet rundt få uavhengig informasjon om hva forskningen sier om effekt og sikkerhet, og slik ta kunnskapsbaserte valg for sin egen helse. 

Nettstedene besøkes av mange, og er også blitt en mye brukt faktakilde for media. Slik kan NAFKAMs informasjon også komme pasienter til gode gjennom faktabasert og balansert nyhetsformidling fra dette feltet.

Vi kan også hjelpe pasienter ved å svare på konkrete spørsmål om alternativ behandling fra dem selv, deres pårørende eller behandlende helsepersonell, som disse kan sende inn til oss via e-post eller tilbakemeldingsskjemaet på artiklene våre.

Myndighetsorganer, spesialisthelsetjenesten og pasientorganisasjoner ber ofte NAFKAM om råd og kommentarer ved ulike problemstillinger som berører feltet. Flere pedagogiske ressursbanker for elever og studenter i helsefagene anbefaler og bruker fast vår informasjon i pensum og undervisning.

All forskning som NAFKAM gjør, skal også komme pasienten til gode, selv om det ofte er langt fra forskningsfunn til praktisk betydning i pasienters hverdag.

Globalt er NAFKAM et WHO Collaborative Center på feltet tradisjonell og alternativ behandling, hvor vi aktivt bidrar med våre fagkunnskaper, og forespørres om råd i WHOs utforming av politikk og fokus på området.

Hvilke råd gir NAFKAM til den som vil prøve alternativ behandling?

NAFKAM skal utføre oppdraget sitt uten å oppfordre til eller fraråde bruk av alternativ behandling. NAFKAM driver heller ikke behandlingsvirksomhet, som omfatter det å vurdere den enkeltes  helsesituasjon og behandlingsbehov, å foreslå behandling og å utøve dette.   

Dette forhindrer oss ikke i å oppfordre pasienter til å ta kunnskapsbaserte valg for sin egen helse: Vi råder deg til å vurdere hva forskning sier om både effekt og sikkerhet, og å vurdere risikoen ved behandlingene nøye. 

Når det gjelder skolemedisin og det offentliges tilbud om helsehjelp, mener vi generelt at du ikke bør bytte ut dette med alternativ behandling. Ved samtidig bruk er det viktig å vite at selv om en alternativ behandling kanskje vurderes til å ha lav risiko for bivirkninger i seg selv, kan den endre virkningen av viktige medisiner som du bruker, og/ eller forfalske prøveresultater. 

Blant annet derfor bør du drøfte all behandling du tenker å bruke med legen din først, for å få en faglig vurdering av din totale helsesituasjon. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling og vår artikkel om generelle forsiktighetsregler. Vi råder deg også til å ta med informasjon fra oss til drøfting og samtale med legen din.

Jeg vil gjerne komme i kontakt med andre som har brukt alternativ behandling. Kan dere hjelpe meg?

For kontakt med andre pasienter kan det være verdt et forsøk å lete via pasientforeningene sine egne kanaler, uformelle pasientforum, eventuelt via en behandlerorganisasjon for alternative behandlere.

Hvis du ønsker å gjøre deg kjent med andre pasienters erfaringer med alternativ behandling, uten å være i dialog med disse, gjør vi oppmerksom på 

  • Nettstedet Patients Like Me, som har et diskusjonsforum og tematiske samlinger av pasienters erfaringer med ulike behandlinger. Patients Like Me er privateid og kommersiell. Informasjonen som pasientene legger inn, er til salgs for ulike aktører.
  • Nettstedet Health Talk Online har samlet britiske pasienters erfaringer. Prosjektet styres av en forskningsgruppe ved University of Oxford.

Ved kontakt og dialog via internett bør du alltid være oppmerksom på at ikke alle er den de gir seg ut for å være, og at erfaringene de deler ikke nødvendigvis er sannferdige. Vi vurderer ikke informasjon fra slike kilder som tilstrekkelig til å ta informerte helsevalg ut fra.

Jeg ønsker å fortelle om min erfaring med alternativ behandling

  • Pasienter som opplever uventede sykdomsforløp (bedring eller forverring) oppfordres til å informere både sin lege og alternative behandler om dette.
  • Hvis du vil melde fra om opplevelsen av en bivirkning av et legemiddel, kan du ta bruke Legemiddelverkets bivirkningsmelding for pasienter. Dette gjelder også om opplevde bivirkninger av plantebaserte legemidler, naturlegemidler og homøopatiske legemidler. Dersom du ønsker å melde fra om bivirkninger av kosttilskudd (helsekost) må dette gjøres via lege, tannlege, eller farmasøyt på apotek.

Fins det noen gode nettsider på engelsk om alternativ behandling, som dere kan anbefale?

Deler av nafkam.no er oversatt til engelsk, og du kan skifte språkversjon øverst til høyre på siden vår.

Kan dere hjelpe meg å finne en passende behandling eller en behandler?

Nei. Vi verken selger, promoterer, eller gir råd/ anbefalinger om alternativ behandling. Vi har ingen klinikk eller praksis for å diagnostisere eller behandle pasienter; og tilbyr verken lege- eller apotektjenester. Vi har ikke tilgang på behandlinger eller -produkter som er utilgjengelige for den jevne pasient.

Vårt overordnede mål er å bidra til økt pasientsikkerhet i et uoversiktlig marked som er løst regulert - både når det gjelder dokumentasjon før en behandling blir tilgjengelig, og hvilke krav som stilles til den som vil utøve behandlingen.

Det vi kan hjelpe med er å finne hva forskningen sier om effekten og sikkerheten ved spesifikke former for alternativ behandling. Dette kan du bruke i din egen vurdering, men vi anbefaler også at du tar med deg informasjonen fra oss til legen din for å drøfte den mulige behandlingen. 

Det offentlige Registeret for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret) inneholder kontaktopplysninger til de behandlere som har valgt å stå i registeret. Hensikten med dette er å ivareta pasientvernet og forbrukerrettighetene for den som oppsøker en registrert  behandler. I tillegg skal ordningen medvirke til seriøsitet og ordnede forretningsforhold blant utøverne. 

Hva er hensikten med å opplyse om behandlingstilbud som ikke virker?

Det er viktig at pasienter er klar over eventuell risiko ved behandlinger som de prøver, for å unngå eventuell forverring eller nye helseplager. 

Dette gjelder uansett om behandlingen er forsket på eller ikke, og om forskningen som eventuelt er gjort viser effekt eller ikke. For de fleste alternative behandlinger på det norske markedet, er det ikke gjort forskning nok til å kunne besvare spørsmålet om effekt eller ikke.

Det er heller ikke slik at mangel på dokumentert effekt fører med seg et stempel som risikofri. Bivirkninger av ulik grad, interaksjoner med viktige medisiner som visse grupper må ta, risiko for forverring av visse tilstander eller forfalskning av resultater på medisinske prøver, er tilstede hos både behandlinger som i forskningen viser effekt og ikke. 

I tillegg vet vi fra forskningen at mange av de som bruker alternativ behandling, ikke bruker det for å kurere en bestemt sykdom eller plage, men for å være aktive som pasienter og deltakende i eget sykdomsforløp. Forskning blant både alvorlig syke og kroniske pasienter viser at når utsiktene deres til bedring faller, øker risikoviljen og kravene til dokumentert effekt senkes.

Har dere noe tall og fakta om bruk og utbredelse av alternativ behandling i Norge?

Ja. NAFKAM utfører en befolkningsundersøkelse hvert andre år og publiserer tall som omhandler nordmenns bruk av alternativ behandling. Vi har samlet disse på en egen side for NAFKAM-undersøkelsen.

I tillegg til dette har NAFKAM også deltatt i KANTARs Helsepolitiske barometer ved flere anledninger. Tallene fra Helsepolitisk barometer kan finnes ved å følge denne lenken til vår seksjon for tall og fakta

Er det mulig å få publisere artikler eller dele annet relevant stoff på nettsiden deres, eller på profilene deres i sosiale medier? Kan dere lenke til oss?

NAFKAM er en offentlig instans med et tydelig avgrenset oppdrag, definert formål og strenge krav til hvordan formålet kan og skal oppnås. Alt innhold til våre egne nettsider skal kvalitetssikres etter faste prosedyrer. Dersom du har en interessant idé til noe vi bør skrive om eller lenke til, kan du sende oss en epost om det på nafkam@helsefak.no, så skal vi vurdere det. 

Tilbyr dere, eller kan anbefale spesifikke utdanninger eller skoler, innen alternativ behandling?

Nei, vi tilbyr verken kurs eller utdanning i alternativ behandling. Vi har heller ingen oversikt over tilbudet på feltet. NAFKAM har ikke i oppgave å vurdere, godkjenne, anbefale el.l. utdanningstilbud innen alternativ behandling.

Det vi kan si, er at det fins en rekke aktører på området, og at tilbudene deres ser ut til å variere stort. Noen få utdanninger tilbys ved akkrediterte læreinstitusjoner (som gir deg rett til lån/ stipend i Lånekassa, og studiepoeng til bruk i en akademisk grad). Dersom dette er viktig for deg, bør du sjekke om den utdanningen/ skolen som du vurderer er omtalt på utdanning.no. Vær oppmerksom på at akkreditering av et studiested/ studie ikke betyr at utdanningene de tilbyr fører fram til helsefaglig autorisasjon. 

Det kan være at behandlerorganisasjonene for den/ de terapiene du er interessert i, har oversikt over norske utdanningstilbud innen "sin" terapi, og kan gi deg råd om disse.

Er det lov å tilby behandling uten at det er noe forskning, eller veldig begrenset med forskningsresultater som viser at behandlingen har noen effekt?

Ja. Den norske lovgivningen på feltet alternativ behandling stiller verken krav til utøveres faglige bakgrunn eller medisinske kunnskaper, eller til dokumentert effekt og sikkerhet ved terapiene som de tilbyr. 

Hvordan er de som bruker alternativ behandling juridisk beskyttet, og hvilke plikter har alternative behandlere?

Brukere av alternativ behandling er generelt dårligere sikret enn ved bruk av offentlige helsetjenester. Alternative behandlere har generelt færre plikter enn autorisert helsepersonell. Sikkerheten kan variere noe, avhengig av om behandleren har helsefaglig autorisasjon eller ikke, og om behandlingen skjer innenfor eller utenfor helsevesenet. Mer om pasienters juridiske sikkerhet kan du lese mer om i artikkelen vår om lov og rett.

Hvilken forskning har NAFKAM gjort? 

Forskningen som er gjort ved NAFKAM har bidratt til å øke kunnskapsgrunnlaget nasjonalt og internasjonalt både når det gjelder spørsmål om effekt og sikkerhet ved alternative behandlinger, samt verdifull viten om pasienters hensikter og måter å bruke alternativ behandling i sin totale «behandlingspakke». Her er en lenke til en full oversikt over alle vitenskapelige publikasjoner gjort av personer ved NAFKAM.

Siden 2019 har NAFKAM-forskerne skrevet på "godt norsk" om prosjektene sine i artikkelserien Forskeren forteller.

Hva slags forskning bruker dere som grunnlag for det dere skriver i nettleksikonet?

Det er bekrevet i artikkelen Kvalitetssikring. Der kan du lese om hvilke kilder vi henter forskning fra, hvilke kriterier vi setter til dokumentasjonen i disse, samt om hvordan vi bearbeider dette frem til faktaartikler og svar på henvendelser. I artikkelen Slik forstår du forskning, kan du lese om hva som kjennetegner ulike forskningsmetoder.

Jeg leter etter enkeltstudier på alternativ behandling 

Hva er forskjellen på alternativ og komplementær behandling? 

I Norge har vi ett offisielt og juridisk begrep - alternativ behandling - om helserelatert behandling som ytes av ikke-autorisert personell, hovedsaklig utenfor helsetjenesten. Dette følger av Lov om alternativ behandling av sykdom mv, som ble vedtatt i 2003. Begrepet «alternativ medisin» lever likevel enda. Det ser ut til å brukes synonymt med alternativ behandling, eller spesifikt om  helseprodukter man ofte finner brukt innen alternativ behandling (homøopatiske milder, urter/ naturlegemidler osv).

Andre ord som brukes er komplementær eller integrativ behandling.

Når en behandlingsform i Norge omtales som komplementær, er det vanligvis for å markere at pasienter bruker den sammen med/ samtidig med skolemedisinsk behandling, gjerne som et supplement til skolemedisinen. Ordet har kommet inn fra engelsk, hvor alternativ behandling ofte har blitt omtalt som "CAM" (complementary and alternative medicine). Vi har intet eget lovverk for bruk og utøvelse av "komplementær behandling"; det håndteres av alternativ behandlingsloven.

Hvis man snakker om en alternativ behandling som integrativ menes det ofte at den alternative behandlingen er, eller at man ønsker at den er, integrert i helsevesenet og er et verktøy for alle helsearbeiderne rundt pasienten: I USA forklarer man integrative medicine med at de ulike behandlerne går aktivt sammen om å lage et behandlingsopplegg bestående av både alternative og skolemedisinske behandlingsforslag, som de anbefaler pasienten og lar denne sette sammen. 

Skolemedisinske behandlinger har også bivirkninger og risiko. Hvorfor skriver dere ikke om dette? 

Det er fordi NAFKAMs oppdrag er avgrenset til det alternative behandlingsfeltets terapier og aktører, ikke skolemedisinen, helsepersonell eller den offentlige helsetjenesten.

Informasjon om legemidler (medisiner), undersøkelse og behandlinger fra helsetjenesten finner du på Helsenorge.no, samt pekere til mer informasjon på fagetater såsom Legemiddelverket, Mattilsynet, Helsetilsynet mm. 

Dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker, bør du snakke med lege. Bivirkninger kan meldes til Legemiddelverket ved hjelp av dette skjemaet på Helsenorge.  

Sammen med lege kan man også stille spørsmål om sikkerheten (kjente bivirkninger, interaksjoner) ved legemidler til Regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS), som har en stor, åpen og søkbar spørsmål-og-svar database på nett. 

Hvilken rolle spiller placeboeffekten i alternativ behandling?

Placeboeffekten og hvilke forventninger vi har må regnes med i både forskningen på og utøvelse av enhver form for behandling. Les mer om dette store temaet i vår artikkel om placeboeffekten og alternativ behandling.

Tar dere imot forslag til fremtidige forskningsprosjekt?

Vi er takknemlige for innspill til forskningsprosjekt på alternativ behandling. Alle forslag blir vurdert av forskningsledelsen. Det er flere faktorer som avgjør om et forskningsprosjekt blir realisert:

For eksempel må det tas stilling til hvilken forskningsmetode som kan eller bør brukes, om vi har ledig forskerkompetanse, prosjektets, finansieringsbehov og -muligheter, eventuelle forhold som krever godkjennelse fra etisk komite, Datatilsynet og lignende. Det er derfor umulig å kunne si noe umiddelbart om din idé vil bli realisert som et forskningsprosjekt ved NAFKAM eller ikke. Men vi lagrer din idé og kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg hvis prosjektet kan bli aktuelt. Forslag til forskningsprosjekt kan sendes inn her.

Hvor kan man rapportere bivirkninger som følge av alternativ behandling?

Pr dags dato finnes det ikke noe register for å melde bivirkninger av alternativ behandling som man mottar direkte fra en terapeut/ behandler. Bivirkninger av plantebaserte legemidler (urter) og kosttilskudd kan meldes online til Legemiddelverket. 

Hvorfor inneholder ikke nettleksikonet deres opplysninger om den behandlingen jeg leter etter?

At nettleksikonet ikke er komplett, er hovedsaklig et spørsmål om prioriteringer av NAFKAMs ressurser og kapasitet, men innledningsvis må noen forhold og kjennetegn ved en behandling være på plass: Har den en utbredt bruk i den norske befolkningen? Er det knyttet stor risiko til bruk av terapien eller preparatet? Anbefales behandlingen mye av pasienter på nett eller i sosiale medier? Fins det et eget yrkesforbund for utøvere av terapien?

At en behandling ikke er omtalt, har altså lite å gjøre med dens særtrekk og status som alternativ behandling.Vårt mål er å ha en viss, kontinuerlig ny-produksjon av faktaartikler til nettleksikonet, og drøfter dette jevnlig.  

Jeg ønsker informasjon om den norske helsetjenesten

Helsenorge.no er den offisielle veiviseren for publikum til den norske helsetjenesten

Jeg har spørsmål om reglene for markedsføring av alternativ behandling i Norge. Hvem svarer på det?

Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med at regelverket for markedsføring av alternativ behandling i Norge blir fulgt. Du finner kontaktinformasjonen til Forbrukertilsynet på deres nettsider, og de har også veiledningsdokumenter både for behandlere og for pasienter som vurderer å bruke alternativ behandling. Vi har også skrevet om dette temaet, i artikkelen vår om markedsføring av alternativ behandling.

Jeg ønsker å vite mer om lover og regulering av kosttilskudd og legemidler i Norge

Dersom du har spørsmål om lover og regulering knyttet til kosttilskudd kan du ta kontakt med Mattilsynet.

Dersom du har spørsmål om lover og regulering av legemidler (medisiner, plantebaserte legemidler, naturlegemidler og homeopatiske/ antroposoifiske legemidler) kan du ta kontakt med Statens legemiddelverk (Legemiddelverket). Les gjerne også Legemiddelverkets artikkel Ofte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverket.

På Tolletaten sine nettsider kan du lese mer om regler for innføring og import av kosttilskudd og legemidler til Norge.

Hvor kan man registrere seg som alternativ behandler?

Dette spørsmålet kan oppfattes på to måter:

Alle næringsdrivende - herunder den som utøver alternativ behandling - kan/ må registrere seg eller en bedrift i Brønnøysundregistrene

Alternative behandlere kan også velge å bli ført opp i det offentige Register for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret Altbas). Ett av kravene for å få stå der, er at man har et registrert firma.

Hvor kan man finne oversikt over hvem som tilbyr alternativ behandling og hvor?

Det offentlige pålegger ikke alternative behandlere noen registreringsplikt, og derfor fins det ikke noen slik oversikt fra det offentlige.

Det åpne, offentlige Utøverregisteret Altbas er frivillig å stå i. Der kan man søke på registrerte utøvere etter navn, behandlingsform, forbund og sted. Dette registeret er ment å trygge pasienter som oppsøker alternativ behandler og å bidra til økt profesjonalitet og seriøsitet i bransjen. For å stå i Utøverregisteret må en del forhold være oppfylt. Oppføringen medfører ikke at behandlerne er autorisert av norske helsemyndigheter, eller at behandlingene de tilbyr er anerkjent av helsevesenet. Per 2021 sto ca halvparten av landets organiserte behandlere ført opp i dette registeret.

Hvordan kan jeg få en autorisasjon som alternativ behandler?

Det finnes ingen form for offentlig autorisasjon, lisens eller godkjenning knyttet til det å  praktisere alternativ behandling i Norge.

Det eksisterer allikevel et bredt spekter av utdanningstilbud innen feltet. Disse kvalifiserer ofte til medlemskap i behandlerorganisasjoner/utøverforbund. Organisasjonene har forskjellige krav til utdanning eller praksis til sine medlemmer. Her er en oversikt over de behandlerorganisasjoner vi kjenner til.

Autorisasjon som helsepersonell krever ifølge Helsepersonelloven at du har bestått en utdannelse som gir deg rett til å bruke en av de beskyttede titlene innen helsefeltet.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: