WHO samarbeidssenter | NAFKAM

WHO samarbeidssenter

NAFKAM ble i 2008 utnevnt som Verdens Helseorganisasjon (WHO)’s første samarbeidssenter for tradisjonell medisin i Nord-Europa.

NAFKAMs rolle overfor WHO

Som samarbeidssenter skal NAFKAM

  • På WHOs forespørsel og i samarbeid med WHO, fortsette å fremme global kommunikasjon og informasjonsutveksling innen tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCI).
  • På WHOs forespørsel, bidra til å utvide WHOs innsats på pasientsikkerhet og kvalitet på omsorg innen TCI
  • På WHOs anmodning støtte WHO i å identifisere modeller for integrering av tradisjonelle og komplementær medisin (T & CM) i helsesystemer

I dette ligger det at NAFKAM blant annet skal samarbeide med WHO om analyse av globale undersøkelser, bidra til at forskningsmetodene blir enda bedre, øke kompetansen om feltet hos fagfolk og helsepersonell, samt  delta i samarbeidsprosjekter innen forskning og informasjonsvirksomhet om folkemedisin og alternativ behandling.

Fakta om tradisjonell medisin

WHO definerer tradisjonell medisin som summen av kunnskaper, ferdigheter og praksis basert på teorier, erfaringer og oppfatninger hos urfolk i ulike kulturer, som brukes til å forebygge, diagnostisere, forbedre eller behandle fysiske eller psykiske lidelser.

  • Tradisjonell medisin kan behandle ulike smittsomme og kroniske tilstander, og flere nye medisiner er utviklet på bakgrunn av planter og urter som er kjent brukt i flere tusen år.
  • I enkelte land er opptil 80% av befolkningen avhengig av tradisjonell medisin som deres primære helsetjeneste.
  • Naturmidler er den mest lukrative form for tradisjonell medisin, og den samlede globale årlige omsetning av den er på flere milliarder dollar hvert år.

Les mer om tradisjonell medisin på WHOs nettsted. Du kan også se vår status direkte på WHO sitt nettsted.

Det finnes ett WHO Samarbeidssenter tilsvarende NAFKAM i Europa (Milano), og 17 andre Collaborating Centres rundt omkring i verden. Mer informasjon om WHO Samarbeidssentre.

Vårt opprinnelige oppdragsbrev kan leses som pdf og du kan også lese vårt siste tildelingsbrev som pdf her.

Årsrapporter til WHO

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: