Sjamanisme

Image
Shaman rock ved Baikalsjøen i Sibir

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen. Åndene skal ifølge sjamanistisk tradisjon ha kraft og evner til å hjelpe mennesker med mange slags problemer. Sjamanisme er trolig mest utbredt blant urfolk i arktiske områder, Amerika, Austalia, og afrikanske kulturer så som San-folket.

Et eksempel på en sjaman, er utøvere innen samisk folkemedisin som også kalles «noaider» eller «hjelpere». Sjamanen sies å ha særlige evner til å komme i kontakt med de ytre kreftene som sies å kunne hjelpe bl.a ved sykdom. Sjamanen bruker ulike teknikker og midler for å komme i kontakt med krefter i åndeverdenen, og for å klargjøre pasienten for å motta hjelp fra dem. For eksempel kan tilbudet fra sjamanen inneholde tromming på en runebomme, healing, bønn, meditasjon, sang, dans, sansedeprivering og transe, eller kombinasjoner av dette.

Tradisjonene med sjamaner og sjamanisme har eksistert lenge innenfor mange religioner og folkemedisinske tradisjoner. I takt med nye religiøse retninger (nyreligiøsitet) har det også kommet nye former for sjamanisme (nysjamanisme). Den enkelte sjaman gjør også ofte sine personlige tilpasninger, slik at besøk hos to sjamaner kan arte seg ulikt.

Når slike tjenester tilbys med mål om å forebygge, lindre eller kurere sykdom, må behandlerne forholde seg til de begrensinger, ansvar og plikter som Lov om alternativ behandling av sykdom mv. angir.

Virker det?

Vi finner ingen kunnskapsoppsummeringer i våre kilder om sjamanisme. Etter våre kriterier er det ikke grunnlag for å si at sjamanisme virker mot noen helseproblemer. Søket ble utført mai 2019.  

Er det trygt?

I utgangspunktet er det lite sannsynlig at det å prøve å mane fram ånder utgjør en fare for helsen til pasienten, så lenge pasienten ikke velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for dette.

Det er imidlertid rapportert om noen tilfeller der sjamaner har kommet med radikale behandlingsforslag som for eksempel å sette beina i kokende vann, eller å innta brygg som er kjent å kunne gi til dels alvorlige bivirkninger: 

Ofte kan dette være ayahuasca, som er en drikk kjent brukt i folkemedisinske tradisjoner. blant annet i Sør-Amerika. Denne drikken inneholder stoffet dimetyltryptamin (DMT), som finnes i mange plantearter. Dette stoffet kan gi hallusinasjoner, økt blodtrykk, økt hjerterytme, kvalme og oppkast. Bruk av ayahuasca har også blitt forbundet med bivirkninger som har vært livstruende.

Det er vanskelig å si i hvilken grad slike behandlingsforslag er utbredte og overførbare til norske forhold, men vi oppfordrer pasienter som vurderer slik behandling til å bruke sunn fornuft.

I artikkelen vår om åndelige behandlinger kan du lese mer om effekten og sikkerheten ved bruk av sjamanisme og beslektede behandlinger.  

Andre navn og varianter: Sjamanisme, nysjamanisme, trommereise

Engelske navn: Shamanism, neoshamanism, shamanic journeying

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: