Samisk folkemedisin | NAFKAM

Samisk folkemedisin

Samisk folkemedisin er et system av ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen.

Teknikkene har blitt formet av både kristendom og samisk naturreligion. De gamle sjamanistiske ritualene fikk delvis ny innpakning med kristningen av Norge. Mye av bruken og kunnskapen om denne formen for folkemedisin gikk under jorden eller ble tapt under fornorskingsprosessen. Det religiøse aspektet der en allmektig Gud kan helbrede sykdom, står fremdeles sentralt. Den folkemedisinske tradisjonen har stått sterkt i nord, noe som kan spores til at det var langt til leger og stor legemangel i Nord-Norge.

Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er hjelper, noaide, sjaman, læser og helbreder. Grensen mellom healing og tradisjonelle helbredelsesritualer så som læsing er flytende, men utøvere med samisk bakgrunn distanserer seg ofte fra healerbegrepet fordi det ikke har rot i deres kultur og tradisjon. Vi bruker i stedet begrepet «hjelper» om de som utøver samisk folkemedisin.

Å være «hjelper» er noe som går i arv fra en eldre helbreder til et yngre familiemedlem, men dette er ikke en betalt jobb. I noen tilfeller vil man oppleve at tradisjonell helbredelse kombineres med å tilby andre alternative terapiformer, som de kan ta betalt for. Herunder vil man også finne de som tilbyr healing.

Hva brukes samisk folkemedisin for?

Livstruende sykdom, psykiske helseutfordringer, blodstopping, behandling av vorter og behandling av betennelser er kjente helseproblemer som man oppsøker en "hjelper" for. Graden av alvorlighet kan påvirke om de oppsøker en nær slektning som er helbreder eller en annen helbreder. De mindre alvorlige helseproblemene tar man helst til sin nære slektning, og de mer alvorlige sakene tar man med en annen helbreder. Det er ikke nødvendigvis slik at man selv tar denne kontakten, men ofte er det familiemedlemmer og nettverket rundt som kontakter ulike "hjelpere" på vegne av den som er syk.

I tillegg til ønsket om direkte bedring, så vil det også kunne oppleves betryggende at en hjelper er kontaktet. En hjelper anses som en ekstra ressurs i sykdomsforløpet; noe som kan gi pasienten og de pårørende ro.

Teknikker som i dag er kjent i bruk av «hjelpere» er bønnevers (læsing eller blåsing), naturelementer som vann, mose og stein, bruk av stål og ull, bønnekluter, samt bruk av urter og kopping.

Hvem bruker samisk folkemedisin?

14 % av deltakerne i Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR-1) oppga å ha besøkt tradisjonell helbreder i løpet av livet. De som har samisk tilhørighet, de som bor i kjerne-samiske områder, læstadianere, personer med lav inntekt og de som bor i distriktene er blant de som i størst grad oppgir å bruke samisk folkemedisin.

Er det trygt?

Det er ingen kjent, spesifikk risiko ved samisk folkemedisin som helhet. Bruk av kopping og urter har ulik risiko, og vi oppfordrer deg til å lese våre artikler om behandlingene før du tar et endelig valg.

Generelt anbefaler vi at du snakker med din lege før du eventuelt tar i bruk folkemedisin og/eller annen alternativ behandling. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: