Kvalitetssikring

Sentralt i vår kvalitetssikring står bruken av oppsummert forskning fra anerkjente, internasjonale og uavhengige forskningsdatabaser. Det vi sammenfatter fra slike kilder, sjekkes av seniorforskerne på NAFKAM. I tillegg skrives alle faktaartiklene ut fra en fast oppskrift.

Image
Hender på tastatur. Illustrasjon hentet fra Colourbox.com

Fast skriveoppskrift for faktaartikler

Våre faktaartikler om alternative behandlingsformer skrives etter en fastsatt mal som skal sikre likt innhold, kildebruk, form og leselighet på artiklene. Poenget med dette er at du skal kunne finne svar på relevante spørsmål om en terapi, og at alle terapier vi beskriver skal håndteres likt uavhengig av hvem som skriver dem med hensyn til informasjon om terapiens teorigrunnlag, praksis, utbredelse, med mere.

«Virker det?»

Til dette kapitlet sjekker vi fem hovedkilder. Det vi her refererer om forskningsstatus og effekt er hentet fra  systematiske kunnskapsoppsummeringer som vi finner i de følgende forskningsdatabasene:

Kapitlet belyser også hvordan behandlere beskriver at behandlingen virker (virkningsmekanisme), sett opp mot det man har av sikker kunnskap om kropp, sykdom og helse.

NB: Dersom vi ikke finner noen kunnskapsoppsummeringer av den aktuelle terapien i kildene våre, har vi ikke tilstrekkelig solid dokumentasjon nok til å si noe om behandlingen virker eller ikke (selv om f.eks. CAM Cancer refererer studier og forskning på lavere nivå). 

Vi ekskluderer kunnskapsoppsummeringer som kun baserer seg på èn studie; hvor vi ikke har tilgang på fullversjon på engelsk; og/ eller oppsummeringer som ikke gir en tydelig konklusjon om terapiens effekt, sammenlignet opp mot ingen behandling/ venteliste, en placebo-kontroll og/ eller standardbehandling av helseproblemet.

Hvis vi etter dette sitter igjen med flere oppsummeringer av forskningen på samme terapi for samme helseproblem, refereres kun den nyeste av disse.

«Er det trygt?»

Til informasjon om sikkerheten ved bruk av en alternativ behandling, bruker vi forskning fra flere dokumentasjonsnivåer med PubMed, Drugs and Lactation Database (LactMed) og Natural Medicines som hovedkilder.

Her leter vi etter og presenterer hva som rapporteres gjennom forskningen om sikkerhet ved bruk av behandlingen, for eksempel om det er påvist eller mistenkes at behandlingen gir bivirkninger. Er det snakk om et middel man inntar, ser vi også på om det er rapportert om noen typer interaksjoner med andre midler og medisiner. 

Vi bringer også opplysninger om eventuelle advarsler, frarådninger og lignende fra statlig hold i Norge og i utlandet.

«Bakgrunn», «Kilder» og «Les også»

I tillegg til informasjon om effekt og sikkerhet inneholder artiklene våre også opplysninger om teorien og bakgrunnen for behandlingen, hvordan den arter seg i praksis samt om den går under ulike navn. Du finner også en liste over hvilke kilder vi har brukt til hele artikkelen, samt forslag til annen litteratur som kan være relevant.

Tidspunkt for søk i forskningskildene er inkludert i kildelisten. Denne kan også inneholde navn på og lenke til behandlerforbunds eller enkeltbehandleres nettsteder, som vi har brukt for å skaffe oss informasjon om behandlingens teorigrunnlag, sykdomsforståelse og hvordan behandlingen gis i praksis.

Før publisering

Vurderingene av den samlede dokumentasjonen fra oppsummert nivå som er funnet av redaksjonen, kvalitetssikres av seniorforskere på NAFKAM. De går da gjennom litteratursøket som er gjort, våre vurderinger av oppsummeringer som relevante og ikke, samt tekstforslaget vårt til hva man på bakgrunn av forskningen samlet kan si om effekt og sikkerhet ved ulike bruksområder (sykdommer, helseproblemer/ plager etc). I tvilstilfeller er det forskerne som tar den endelige avgjørelsen om hva NAFKAM kan si ut fra dokumentasjonen.

Artiklenes form og innhold kvalitetssikres også av andre i redaksjonen. Disse ser på om teksten er i tråd med malen, og at øvrige opplysninger enn de forskerne har kvalitetssikret, er i tråd med kilden. De vurderer også leseligheten i teksten og presisjonen i språkbruken. 

Kvalitetssikring ved svar på henvendelser

Ved besvarelse av henvendelser fra publikum med spørsmål om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, følger vi samme rutine som ved skriving av faktaartikler.
Alle henvendelser og svar anonymiseres etter besvarelse, og lagres i en intern ressursbank for eventuell senere bruk. Vi henstiller publikum til å ikke sende konkrete helseopplysninger i henvendelser, da dette er sensitiv informasjon som i et e-post format lett kan komme på avvege. NAFKAM gir ingen undersøkelser av pasienters helsetilstand, hjelp til å finne behandlere og/ eller råd om bruk av behandling. 

Presiseringer

  • Prosedyren over er utarbeidet og godkjent av forskningsledelsen ved NAFKAM. Kunnskapssenteret og store pasientforeninger som Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og Kreftforeningen har undervegs også kommet med råd og innspill i denne sammenheng.
  • Terskelen ved kunnskapsoppsummeringer som solid nok dokumentasjon til å gi opplysninger om effekt, er avgjort etter råd og drøftinger med UiT, Helsedirektoratet, HoD, Kunnskapssenteret og daværende Helsebiblioteket.no. Les mer om kunnskapsoppsummeringer i vår artikkel Slik forstår du forskning.
  • Vi er i en omstillingsfase hvor vi reviderer alle faktaartiklene våre. Inntil vi er ferdige med dette, vil faktaartiklene våre variere noe i form og innhold.
  • Revideringen av artiklene skal gjøre innholdet lettere tilgjengelig for deg som leser. I tillegg til å finne informasjon basert på terapiers navn, skal du på sikt kunne finne informasjon med utgangspunkt i konkrete sykdommer og symptomer.
  • Informasjonen på nettsidene vedlikeholdes ved at vi oppdaterer artiklene annet hvert år dersom det er kommet ny forskning på feltet.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: