Kvalitetssikring | NAFKAM

Kvalitetssikring

Sentralt i vår kvalitetssikring står bruken av kunnskapsoppsummeringer fra anerkjente, internasjonale og uavhengige forskningsdatabaser. Det vi sammenfatter fra slike, sjekkes også av seniorforskerne på NAFKAM. I tillegg skrives alle faktaartiklene ut fra en fast oppskrift.

Image

Fast skriveoppskrift for faktaartikler

Våre faktaartikler om alternative behandlingsformer skrives etter en fastsatt mal som skal sikre likt innhold, kildebruk, form og leselighet på artiklene. Poenget med dette er at du skal kunne finne svar på relevante spørsmål om en terapi, og at alle terapier vi beskriver, skal håndteres likt uavhengig av forfatter og forskningsmengde på terapien.

«Virker det?»

Til dette kapitlet sjekker vi fem hovedkilder. Det vi her refererer om forskningsstatus og effekt er hentet fra eventuelle kunnskapsoppsummeringer* som vi finner i de følgende forskningsdatabasene:

Kapitlet belyser også hvordan behandlere beskriver at behandlingen virker (virkningsmekanisme), sett opp mot det man har av sikker kunnskap om kropp, sykdom og helse.

*) Kunnskapsoppsummeringer/ oversiktsartikler/ systematic reviews regnes generelt som dokumentasjon av høy kvalitet. Det britiske Oxford Centre for Evidence-based Medicine (OCEM) rangerer kunnskapsoppsummeringer som det beste man kan basere seg på hvis man skal gi råd om bruk og utøvelse av en helsebehandling. Dersom det ikke fins kunnskapsoppsummeringer av forskning gjort på den aktuelle terapien i kildene våre, har vi ikke tilstrekkelig solid dokumentasjon til å kunne si noe om behandlingen virker eller ikke (selv om f.eks. forskningsdatabasen Natural Medicines refererer studier og forskning på lavere nivå enn kunnskapsoppsummeringer). 
K
unnskapsoppsummeringer som kun baserer seg på èn studie regnes ikke som solid nok dokumentasjon. Derfor utelater vi evt slike.

«Er det trygt?»

Til informasjon om sikkerheten ved bruk av en alternativ behandling, bruker vi forskning fra flere kvalitetsnivåer enn kunnskapsoppsummeringer, med PubMed som hovedkilde. Når det gjelder medisinsk bruk av dietter, mat, urter og kosttilskudd, bruker vi også Natural Medicines som fast kilde.

Her leter vi etter og presenterer hva som rapporteres gjennom forskningen om sikkerhet ved bruk av behandlingen, for eksempel om det er påvist eller mistenkes at behandlingen gir bivirkninger. Er det snakk om et middel man inntar, ser vi også på om det er rapportert om noen typer interaksjoner med andre midler og medisiner. 

Vi bringer også opplysninger om eventuelle advarsler, forbud o.l. fra statlig hold i Norge og i utlandet.

«Bakgrunn», «Kilder» og «Les også»

I tillegg til informasjon om effekten og sikkerheten inneholder artiklene våre også opplysninger om teorien og bakgrunnen for behandlingen, hvordan den arter seg i praksis samt om den går under ulike navn. Du finner også en liste over hvilke kilder vi har brukt til hele artikkelen, samt forslag til annen litteratur som kan være relevant.

Før publisering

Vurderingene av den samlede dokumentasjonen som er funnet av redaksjonen, kvalitetssikres av seniorforskere på NAFKAM. Forskerne ser på søket som er gjort, vurderingene av hvilke publikasjoner som er relevante og ikke, og på sammenstillingen av hva man samlet kan si om effekten og sikkerhet er riktig. I tvilstilfeller er det forskerne som tar den endelige avgjørelsen på hva NAFKAM kan si ut fra dokumentasjonen.

Tekstenes form og innhold kvalitetssikres også av minst to personer i redaksjonen, inkludert ansvarlig redaktør. Disse ser på om teksten er i tråd med malen, og at øvrige opplysninger enn de forskerne har kvalitetssikret, er i tråd med kilden. De vurderer også leseligheten og om teksten er skrevet på et enkelt og presist språk. 

Kvalitetssikring ved svar på henvendelser

Ved besvarelse av henvendelser fra publikum med spørsmål om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, følger vi samme rutine som ved skriving av faktaartikler.
Alle henvendelser og svar anonymiseres etter besvarelse, og lagres i en intern ressursbank for eventuell senere bruk.

Presiseringer

 • Vi er i en omstillingsfase hvor vi reviderer alle faktaartiklene våre. Inntil vi er ferdige med dette, vil faktaartiklene våre variere noe i form og innhold.
   
 • Terskelen ved kunnskapsoppsummeringer for å gi opplysninger om effekt er avgjort etter råd og drøftinger med UiT, Helsedirektoratet, HoD, Kunnskapssenteret og daværende Helsebiblioteket.no.
   
 • Prosedyren over er utarbeidet og godkjent av forskningsledelsen ved NAFKAM. Kunnskapssenteret og store pasientforeninger som Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og Kreftforeningen har også kommet med råd og innspill i denne sammenheng.
 • I kunnskapsoppsummeringer analyseres både forskningens resultater og kvaliteten på studiene som er gjort og inkludert. Men, selv med forskning på oppsummert nivå som basis kan det være vanskelig å si noe sikkert om effekt.

  Funn av effekt kan være konsistente eller sprikende mellom studiene; forfatterne kan vurdere effekten som høy, uten særlig betydning eller fraværende, og funnenes verdi kan begrenses på grunn av lavt antall studiedeltakere eller antall studier totalt, mengde og grad av metodiske feil/ mangler/ svakheter ved studiene osv. 

  Forskningen på alternative behandlinger har lenge konsentrert seg mye om innholdet i og egenskaper ved behandlingenes komponenter (nålen, pillene, energien etc). Alternative behandlingsformer består ofte av flere deler enn disse komponentene: 

  Det å "gå til" for eksempel en akupunktør, homøopat, healer eller andre behandlere; å bli intervjuet om og å snakke om andre ting enn selve symptomene; å motta individualisert/ helhetlig behandling og det å motta kostholds- og livsstilsråd, vet vi generelt kan ha terapeutisk betydning. I kunnskapsoppsummeringer av forskningen som er gjort, skilles det ikke alltid mellom spesifikk effekt av komponentene og uspesifikk effekt av "alt det andre" i det å gå til en behandler. Dette kan både forklare både sprikende funn av effekt, og at forfatterne ofte finner det vanskelig å trekke vitenskapelige konklusjoner på basis av disse; tar forbehold og etterlyser mer og bedre forskning.

  I tillegg skriver forskere ofte innviklet og på fagspråk. Noen ganger er det heller ikke helt tydelig hva konklusjonene deres egentlig omfatter. Disse momentene kan bidra til at kunnskapsoppsummeringer ofte er krevende å forstå, og dermed hva forskningen faktisk gir grunnlag for å si og ikke si. Siden de fleste av forskningsbibliotekene vi henter oppsummeringer fra er åpne og tilgjengelige for alle, kan det være nyttig å kjenne til noen vanlige fraser og "merkelapper" du kan støte på i slike oppsummeringer:

  • "Har trolig effekt": Forskerne mener at studiene de har undersøkt viser en gjennomgående og betydelig effekt mot det aktuelle helseproblemet, og at disse studiene er så store og gode at funnene av effekt mest trolig stemmer

  • "Har muligens effekt": Forskerne mener at studiene som foreløpig er gjort viser effekt mot helseproblemet, men at det er nødvendig med flere og bedre studier som eventuelt kan bekrefte dette. Forskningen ser altså ut til og tyder på at det virker, men kan ikke si det helt sikkert før mer og bedre forskning viser det samme.

  • "Har muligens ikke effekt": Forskerne mener at studiene viser at behandlingen ikke har effekt mot helseproblemet. Det ser ikke ut til at det virker, men kan ikke si det helt sikkert før mer og bedre forskning viser det samme.

  • "Har trolig ikke effekt": Forskerne mener at studiene gjennomgående viser at behandlingen ikke har effekt, og at studiene er så gode at dette mest trolig stemmer

  • "Man vet ikke/ dokumentasjonen er utilstrekkelig": Forskerne mener at studiene som er gjort er så få/ små, forskningsmetodisk mangelfulle og/ eller resultatene så sprikende og motstridende at studiene ikke kan brukes til å avgjøre om behandlingen har effekt eller ikke

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: