Mange sykehus tilbyr alternativ behandling | NAFKAM

Mange sykehus tilbyr alternativ behandling

Dette viser en ny norsk-dansk undersøkelse, utført av en forskergruppe ledet av Laila Johansdatter Salomonsen ved NAFKAM.

Forskerne har undersøkt tilbudet om alternativ behandling ved sykehus i Norge og Danmark. De fikk svar fra i alt 225 norske og danske sykehus, og sett under ett oppga 40% av dem at deres sykehus tilbyr slik behandling.

- Vårt mål var å finne ut av i hvilken grad slike behandlingsformer er tilgjengelig og tilbys til pasienter i norske og danske sykehus, og om det har vært noen endring i Norge siden forrige ”sykehusundersøkelse” i 2001, sier Laila Salomonsen.

Vanligere i norske sykehus

Undersøkelsen viser at halvparten av de norske sykehusene som svarte, tilbyr sine pasienter alternativ behandling, mot bare en tredel av de danske. -Bruken av alternativ behandling i danske sykehus er nå totalt omlag på det nivået vi fant i norske sykehus i 2001, forteller Salomonsen.

-Mens danskene i all hovedsak tilbyr sine sykehuspasienter akupunktur, oppgir de norske sykehusene at de til sammen tilbyr et tyvetalls ulike alternative behandlingsformer. Hvis vi kun sammenligner tallene om tilbudet om akupunktur, er det faktisk flere av de danske sykehusene som tilbyr det enn norske.

Akupunktur vanligst, men bredere ”meny” i Norge

80% av de norske sykehusene som tilbyr pasientene alternativ behandling tilbyr akupunktur, og rundt 40% tilbyr andre behandlingsformer. I alt ni av de femti norske sykehusene oppgir at de tilbyr flere forskjellige behandlingsformer.

- I tillegg til akupunktursoneterapi og massasje, har healing og homeopati de senere årene figurert som de mest brukte behandlingsformene i Norge. Samsvarer det med deres undersøkelse av sykehusene?

- Nei, dette gjenspeiles ikke i undersøkelsen vår. Tilbud om healing eller homeopati i sykehus er nærmest fraværende. I stedet for disse to, oppgir de flere andre behandlingsformer, som blant annet biofeedback, urtemedisin, tankefeltterapiaromaterapi, pilates og yoga.

Hvorfor
- Hva legger disse sykehusene til grunn for å ha valgt å åpne for slike behandlingsformer?

- I Danmark er "vitenskapelig dokumentasjon" den vanligste forklaringen som oppgis , fortsetter Salomonsen. –Samme årsak gjelder for akupunktur i de norske sykehusene, men når det gjelder de andre behandlingsformene begrunner de norske sykehusene det oftere i interesse hos personalet for behandlingsformen.

Hva bruker de slik behandling til?
Undersøkelsen viser at alternativ behandling brukes i flere avdelinger i sykehusene, så som i fødeavdelinger, smerteklinikker og kreftavdelinger. 
- De som svarer, opplyser her at alternativ behandling kan være aktuelt å tilby ved smerter i forbindelse med fødsel, ryggplager, hodepine, samt ved bivirkninger etter operasjon eller ved cellegiftbehandlinger, forteller Salomonsen. –Også kvalme, leddsmerter, revmatiske lidelser, diabetes, allergier og søvnplager oppgis som tilfeller der sykehusene kan tilby pasientene å forsøke en alternativ behandlingsform.

Alternativ behandling - eller treningsform?
- Noen av de behandlingsformene som oppgis i undersøkelsen, kan man spørre seg om de er behandlingsformer eller ikke – som for eksempel yoga og pilates. Er ikke dette treningsformer som selv friske personer bruker på treningsstudio i dagens Norge?

- De du nevner her, var ikke definert som alternativ behandling av oss. De er eksempler på hva de som svarer selv mener at sykehuset deres tilbyr av alternativ behandling. Dette sier også noe om utfordringene med å definere ”alternativ behandling” på et stort nivå, sier Salomonsen videre.

Utføres av helsepersonell
Undersøkelsen viser at så godt som alle som har ansvaret for den alternative behandlingen som sykehuset tilbyr, er utdannet helsepersonell. Ved akupunktur stiller sykehusene også krav til utdanning i akupunktur til de som skal utføre den.

- Det er hovedsakelig fysioterapeuter, jordmødre, leger og sykepleiere som utfører den alternative behandlingen på sykehusets pasienter. Bare i liten grad hentes det inn alternative behandlere utenfra, sier Salomonsen videre.

Særtrekk og forskjeller
- Blant det som ellers peker seg ut, kan jeg nevne at det sett under ett er flere somatiske enn psykiatriske sykehus som tilbyr pasientene alternativ behandling. Større sykehus (mer enn 100 senger, red.anm.) tilbyr dette oftere enn mindre sykehus, og det samme gjelder for sykehusets status – offentlige sykehus tilbyr slik behandling mer enn de private.

Hva har så skjedd på 10 år?
Forskergruppen konkluderer med at det har vært en merkbar økning i tilbudet av alternativ behandling i norske sykehus fra 2001, da andelen som tilbudte pasientene slik behandling var 25%, mot 50% i dag.

Grunnene til at sykehuset velger å tilby alternativ behandling, har ifølge undersøkelsen endret seg noe fra 2001. Forskningsresultater og økt vitenskapelig dokumentasjon oppgis nå oftere som årsak til at sykehusene tilbyr akupunktur.

Når det gjelder de øvrige behandlingsformene som tilbys, har antallet og bredden i disse økt. Forskerne mener her at det i sterkere grad synes å være de ansattes interesse for disse behandlingsformene som er grunnen til at de tilbys ved sykehuset. Forskergruppen oppsummerer med at dette kan indikere en holdningsendring til alternativ behandling blant helsepersonell og sykehusledere.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: