Tankefeltterapi (TFT)

Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Image
Bilde av en person som legger to fingre på et håndleddet
Foto: Colourbox.com

Tankefeltterapi (forkortes TFT) er både en selvhjelpsteknikk og behandlingsform man kan oppsøke en terapeut for å få/ lære. Terapien ble utviklet på 1980-tallet og kan sies en være en kombinasjon av energiterapi, coaching og samtale- og uttrykksterapi.

Tankefeltterapi bygger på en teori om at det oppstår et usynlig felt inni og utenfor hjernen når vi tenker. Terapeutene kaller dette for tankefeltet, og mener at forstyrrelser i dette feltet skaper fysiske og psykiske traumer. For å korrigere disse forstyrrelsene mener de at man kan benytte det som kalles «tapping»:

Man banker lett på bestemte punkter på hendene og overkroppen i spesifikke sekvenser eller rytmiske mønstre. Hensikten med dette er å påvirke tankemønsteret og tankefeltet til den som har et problem eller en plage. Punktene som skal brukes, tilsvarer akupunkturlærens akupunkter, og er i TFT også tilskrevet spesifikke følelser. Akupunktene er nærmere beskrevet i artikkelen vår om akupunktur. Påvirkning av akupunktene på annen måte enn med nåler gjør at noen også omtaler TFT som en form for akupressur.

TFT og «tappingen» går imidlertid lengre i hva denne form for påvirkning av akupunktene kan medføre: Man skal blant annet kunne endre tankemønstrene ved overveldende og påtrengende minner eller traumer. Under utførelsen legges det vekt på at pasienten skal skal se for seg det som har skapt et traume (for eksempel det man er redd for) samtidig som det skal bankes etter instruktørens anvisninger på de ulike punktene. Slike teknikker er beskrevet i forskningslitteraturen som forsøkt både på personer med angstlidelser, PTSD og alvorlige traumelidelser i forbindelse med krig.

NB: Noen steder brukes forkortelsen EFT (emotional freedom technique) synonymt med TFT. Dette står for emosjonelle frihetsteknikker, og beskrives av enkelte som en variant som har sprunget ut av tankefeltterapi. Vi har ikke pr dags dato en egen artikkel om EFT.

Andre navn/varianter

TFT, EFT, Thought field therapy emotional freedom technique

«Tappingen» i TFT kan forstås som en måte å dele eller avlede ens oppmerksomhet bort fra påtrengende minner og negative følelser.

Det er ikke usannsynlig at det bevisste fokuset og aktiviteten med å skulle banke på spesifikke  punkter i spesifikke mønstre kan føre til en endret opplevelse av et traume, hvor det ikke er like påtrengende. Man vet at ulike former for berøring av huden kan påvirke oppmerksomhetsprosesser i hjernen.

Man vet derimot ikke om tappingen man finner anbefalt i TFT spiller noen rolle i dette, og man har ingen vitenskapelige holdepunkter for å si at spesifikke emosjonelle problemer kan motvirkes med spesifikke bankemønstre på spesifikke steder på kroppen.

Pr mars 2020 var det ingen kunnskapsoppsummeringer i våre kilder som sier noe om effekt av tankefeltterapi. Etter våre kriterier kan vi derfor ikke si noe om TFT har effekt eller ikke, ut over at eventuelle påstander om slik effekt følgelig ikke har  støtte i solid dokumentasjon.

Våre kilder rapporterer ikke om kjente alvorlige bivirkninger assosiert med TFT.

Utøverne mener at behandlingen er smertefri og uten bivirkninger, men sier at klienter kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

Ved instruksjon i og/ eller behandling som sies skulle avhjelpe underliggende emosjonelle traumer, kan man generelt ikke utelukke emosjonelle reaksjoner. Det kan være vanskelig å forstå alvorlighetsgraden av slike og å dermed yte adekvat hjelp.

TFT har vært kjent brukt blant norske psykologer for behandling av traumer, men Den norske psykologforening godkjenner nå ikke tankefeltterapi som metode.

TFT er pr dato i Norge å regne som og håndteres som en alternativ behandlingsform: Alle kan kalle seg tankefeltterapeut, og gi behandling/ instruksjon i TFT. Eventuell utdanning innen tankefeltterapi gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner eller ansvar som autorisert helsepersonell har. 

Bruk av TFT og/ eller annen alternativ behandling bør ikke erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Drøft eventuell bruk av slik behandling mot et helseproblem med legen din først, for å få en faglig og helhetlig vurdering av din helsetilstand. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes TFT, bør du avslutte behandlingen og kontakte legen din. Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: