Akupunkturpunkt

Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.

Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad. Omgrepet kjem opphavleg frå den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM), men vi finn det att i teorigrunnlaget og helseforståinga i mange alternative behandlingsformer. 

I TKM vert qi forklart som å sirkulere i kroppen gjennom kanalar kalla meridianar. Desse knyt saman huda, organa og kroppsdelane våre i eit komplisert nettverk og krinslaup. På kroppen skal mennesket ha 365 klassiske akupunkturpunkt, som ligg langsetter meridianane utover heile kroppen. I tillegg til dei klassiske akupunkturpunkta kjem ei rekke tilleggspunkt. Nokre av desse er definerte på førehand, medan andre av dei vert påviste klinisk av at pasienten reagerer med smerte ved trykk og press. 

Akupunkturpunkta seiest å ha ulikt energi-innhald eller potensiale til å påverke livsenergien qi, ut frå kva meridian og relatert organ dei høyrer til og kor lengt ut på kroppen dei sit. Nokre akupunkturpunkt vert definert som «kjeldepunkt», andre som «krysspunkt» eller «koplingspunkt». Ut frå denne forståinga meiner behandlaren å kunne overføre energi frå ein meridian til ein annan, ved å «kople» seg på via andre akupunkturpunkt. 

Når livsenergien får strøyme uhindra gjennom meridianane og utover i kroppen, er mennesket ifylgje læra ved god helse. Dersom meridianane av ulike grunnar vert blokkerte, kan energiflyten og balansen i organismen bli skipla. Dette er ifylgje læra årsaken til symptom på konkret sjukdom eller dårleg allmenntilstand. Dette kan du lese meir om i artikkelen om qi.

Behandlarar som baserar seg på denne helseforståinga seier ofte at rolla deira er å avdekkje kva for blokkeringar symptoma kjem av, og å hjelpe til med å fjerne desse slik at organismen kjem i balanse att. Til dette er det utvikla ei lang rekkje av ulike teknikkar, som til dømes innafor akupunktur, akupressur, kinesiologi, tai chi, qi gongkopping og variantar healing (reiki) og massasje (tui na).

Kor viktig det er å påverke «rett» akupunkturpunkt i høve til læra, varierer noko ut frå om behandlaren er austleg eller vestleg medisinsk orientert. I TKM og austlig akupunktur er akupunkturpunkta og bruken av dei særs viktig. Til dømes søkjer austleg orienterte akupunktørar etter at nålebehandlinga skal gje pasienten ein fysisk reaksjon som dei kallar «De-qi»: Ei kjensle av prikking, bedøving eller tyngd, som dei forstår som at nåla er «rett» plassert og gjev den verknaden ho skal. 

I TKM vert desse konsepta forklara både som målbare fysiske storleikar og som abstrakte eller teoretiske rammeverk henta frå taoismen (lenke til Store norske leksikon). Qi, akupunkturpunkt og meridianar vert ikkje rekna som påviste etter almenne vitskaplege prinsipp og metode.

Det er gjort forsking som freistar å forklare og prove meridianane som kanalar med særleg låg elektrisk motstand, og qi som elektromagnetisk energi som strøymer mellom akupunkturpunkta. Meir om dette kan du lese i artikkelen om meridianar.

Terapiar som byggjer på desse konsepta kan likevel syne verknad i helseforskinga. I nokre høve kan dette forklarast ut frå vestlig-medisinsk teorigrunnlag. 

Til dømes forklarar vestleg orienterte utøvarar av slike terapiar ofte behandlinga si i lys av det vi fysiologiske kunnskapar. Framfor å seie at dei stimulerar akupunkturpunkt vil dei seie at dei påverkar nervar eller muskelknutar, og at smerte, stivheit og nedsett rørsle skuldast nervar i klem framfor ubalanse i Qi og blokkerte meridianar. Fysiske reaksjoner på akupunkturpunkturnåla vert her forstått meir som at nerven eller muskelen «slepp», enn at De-qi er oppnådd. Meir om dette kan du lese i den generelle artikkelen vår om fysikalske/ manuelle behandlingsformer.

Kjelder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: