Akupressur

I akupressuren er målet å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.
Image
Akupressur på en rygg.

Utøverne mener at de kan gjøre dette ved å balansere kroppens antatte livsenergi, qi, ved å trykke/ massere på bestemte akupunkter på kroppen. I Norge er akupressur ofte brukt i form av såkalte akupressurarmbånd ved ulike former for kvalme.

Akupressur regnes generelt som trygt når den utføres av en akupressør med god opplæring og erfaring. Det er likevel noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av akupressur.

Virker det?

Ifølge tradisjonell kinesisk medisin skal akupressur gis og virke ved at det utøves press og trykk på spesifikke akupressurpunkter. Disse samsvarer i stor grad med det vi har skrevet om akupunkturlærens akupunkter. Punktene og rollen de ifølge teorien skal ha ved spesifikke helseproblemer er ikke påvist.

Det man imidlertid vet, er at fysisk påvirkning generelt (trykk, varme, strekk, massasje mm) på steder der man har vondt, nedsatt bevegelighet eller dårlig blodgjennomstrømming, kan påvirke slike plager positivt. Siden mange av akupunkturlærens punkter ligger nært nerver, kan dette forklare smertelindring av slik behandling. Fra forskningen på akupunktur vet man også at slik påvirkning kan frigi stoffer som lindrer smerte og påvirker humøret. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om akupunktur.

Ved søk etter oppsummert forskning i våre kilder i mai 2020 fant vi følgende:

Depresjon

Forskningen antyder mulige positive effekter og kortvarig symptomlindring av depressiv stemning, tretthet og søvnforstyrrelser hos personer med nyresvikt.

Kvalme og oppkast

Forskningen viser en effekt på kvalme, men er delt i synet på om dette også gjelder for oppkast.

Kreftrelaterte plager

Akupressur kan ifølge forskningen bedre vanlige symptomer så som kreftrelaterte smerter og kvalme etter cellegift. Når det gjelder forbedring av søvnkvalitet hos kreftpasienter, er forskningsresultatene motstridende.

Ved behandling av symptomer relatert til kreftbehandling bør du alltid snakke med din lege eller onkolog. Vi har også informasjon om kreft og behandling av symptomer på vår egen side om alternativ behandling ved kreft.

Søvn

Totalt sett ser det ifølge forskningen ut til at akupressur kan ha positive effekter på søvn ved flere ulike lidelser, men det er ikke tilstrekkelig bevist at akupressur er bedre enn andre måter å forbedre søvn på.

Smerter ved PMS

Det finnes flere kunnskapsoppsummeringer som viser at akupressur kan bidra til å redusere moderate til sterke menstruasjonssmerter og premenstruelt syndrom (PMS).

Overvekt

Når det gjelder overvekt, tyder forskningen på akupressur kan bidra til effekt når det kombineres med andre terapier. Man kan imidlertid ikke si om det er akupressur eller kombinasjonen av terapier som gir effekt. Kunnskapen vi har om vektnedgang og kroppens fysiologi tilsier ikke at akupressur alene skal kunne påvirke dette.

Smerte

Forskningen er motstridende når det gjelder akupressur mot en rekke typer smerte. Det finnes kunnskapsoppsummeringer som viser kortvarig smertelindring og økt bevegelse hos personer med korsryggsmerter, men forskere etterlyser mer og bedre forskning før de kan si noe sikkert.

Psykiske lidelser

Forskningsresultatene spriker for mye til å kunne si om akupressur har effekt på angst, depresjon og andre psykiske symptomer.

Røyking

Forskningen gir ikke tilstrekkelig entydig svar på om akupressur er til hjelp eller ikke ved røykeslutt.

Fødsel og amming

Forskerne kan ikke konkludere om akupressur kan bidra til igangsetting av fødsel, eller om det har en påvirkning på varigheten av fødsel. Akupressur ser ikke ut til å bidra til å redusere bruken av keisersnitt. Akupressur ser ifølge forskningen ut til å kunne bidra positivt ved utfordringer med melkeproduksjon, men forskerne etterlyser mer og bedre forskning til før det kan sies sikkert.

Forskning på øvrige helseproblem

Det er også gjort forskning på akupressur ved en rekke andre lidelser og plager, men her konkluderer forskere med at studiene ikke gir tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si om det virker eller ikke. Grunnene de oppgir for dette varierer mellom at studiene de har undersøkt har vært for små, har tydelige metodiske feil eller mangler, eller at forskningsresultatene spriker for mye til at de gir noe entydig bilde.

Det gjelder: brekningsrefleksen i forbindelse med inngrep hos tannlege; tarmfunksjon; på blodtrykket; kløe ved kronisk nyresvikt; allergi; psoriasis; nevrologiske sykdommer; astma;, oppmerksomhet/ våkenhet, utholdenhet, muskeltretthet og oksygenopptak ved trening; inkontinens; munntørrhet; symptomer ved psykiske lidelser så som angst, bipolar lidelse, schizofreni og depresjon;  autismespekter-diagnoser (ASD); utposninger på luftrørene (bronkiektasi); sinne, uro og søvnplager hos demente; sengevæting hos barn; fibromyalgi; CFS/ ME; smerter ved beinbrudd (fraktur); morgenkvalme hos gravide; smerter under fødsel; smertefull menstruasjon (dysmenore); kjeveleddsdysfunksjon (TMJ); smerter og ubehag hos kvinner ved sex; nervesmerter; irritabel tarm-syndrom (IBS); nakkesmerter, hodepine og migrene; sjø/ reisesyke; vekttap/ slanking; krystallsyke (vertigo); skuldersmerter etter hjerneblødning; åndenød/ kortpustethet hos kreftpasienter og personer med KOLS; røykeslutt; uro og frykt hos personer som skal opereres; nærsynthet (myopia); smerter etter operasjon; samt depresjon, utmattelse (fatigue) og søvnplager hos kreftpasienter og pasienter med nyresvikt. Forskerne konkluderer her med at det må gjøres mer og bedre forskning for å kunne trekke konklusjoner om effekt.

Er det trygt?

Det foreligger ikke mye og solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av akupressur, utover at det i forskningen omtales som trygt når pasienten eller behandleren har tilstrekkelig kompetanse. Det er rapportert om bivirkninger i form av smerte, nummenhet, sår, og hevelse i hender fordi akupressurbåndene har vært for stramme. Foruten noen få tilfeller knyttet til behandling med akupressurformen shiatsu, foreligger det ikke rapporter om alvorlige komplikasjoner som følge av akupressurbehandling. 

Ifølge utøvere kan man oppleve milde og forbigående bivirkninger så som trøtthet, svimmelhet og kvalme. Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du opplever negative virkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Alle som vil, kan kalle seg akupressør og tilby, gi råd om eller behandle med akupressur uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i akupressur eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har. Derfor bør man være oppmerksom på risiko for forverring av helsetilstanden dersom behandleren feiltolker eller overser viktige symptomer som krever virksom behandling, og ikke råder pasienten til å oppsøke dette. Dette gjelder alle former alternativ behandling.

Forsiktighet

Gravide

Selv om det ikke er dokumentert i våre kilder, sier terapeuter at det er visse punkter de ikke behandler med akupressur på gravide kvinner. De grunngir dette med at behandling av disse punktene ifølge kinesisk medisin kan fremkalle abort. 

Følgende bør drøfte bruk av akupressur som behandling med sin lege: Personer med unormalt lavt blodtrykk, personer som tar medisiner mot for høyt blodtrykk, personer som er sensitive mot trykk på huden, personer med kjente muskel-, skjelett eller leddproblemer, personer med bindevevssykdom, samt kreftpasienter. 

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende omtaler. Les mer om våre forbehold og grenser for NAFKAMs virksomhet.
Bakgrunn

Under andre verdenskrig ble akupunktur forbudt i Japan, fordi amerikanerne mente at bruken av nåler var uhygienisk. Japanerne omgikk dette ved å bruke trykk/ massasje istedet for nåler på de såkalte akupunktene. Akupressur regnes som en del av tradisjonell kinesisk medisin, og behandlingsformen og har klare likhetstrekk med både akupunktur og massasje. I likhet med akupunktørene baserer akupressørene seg på teorien om at sykdom og helseproblemer skyldes at livsenergien de kaller qi, er blokkert eller kommet i ubalanse. Akupressørene antar også i likhet med akupunktørene at man ved å stimulere bestemte punkter på kroppen både kan forebygge sykdom og gjenopprette god helse, ved at behandlingen deres skal stimulere kroppens selvhelbredende krefter.

Akupressur er mest kjent brukt ved ulike former for kvalme. Den vanligste formen i Norge er bruk av akupressurarmbånd, som brukes for å forebygge og egenbehandle kvalme og oppkast. For eksempel brukes behandlingen ved kvalme i forbindelse med cellegiftbehandling, operasjon, graviditet og reisesyke. Akupressur brukes ofte ved de samme helseproblemene som akupunktur. 

Akupressur foregår også ved at klienten oppsøker en behandler for akupressur-behandling. Hvordan en behandlingstime forløper, vil variere med utøverens bakgrunn. Behandleren starter ofte med å spørre om hva klienten selv mener er problemet, og om dennes kosthold og livsførsel. Deretter utfører behandleren en visuell og fysisk undersøkelse av klienten. Akupressøren bruker da gjerne tungediagnostikk og pulsdiagnostikk. Behandleren vurderer også farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden før hen til slutt bruker fingrene til å lete etter de punktene på kroppen der muskelspenningen(e) i kroppen er størst. Akupressøren bruker den totale innsamlede informasjon fra disse undersøkelsene som utgangspunkt for hvilke punkter hen stimulerer under selve behandlingen.

Når akupressøren starter selve behandlingen, trykker og masserer denne på punktet med størst muskelspenninger. Akupressørene sier at dette punktet som regel er sammenfallende med et akupunkt, og kaller det lokalpunktet. I tillegg antar terapeuten at ved å trykke på et tilhørende avstandspunkt et annet sted på kroppen, kan man øke effekten av behandlingen. Klienten vil derfor oppleve at akupressøren bruker begge hendene, og stimulerer punkter på andre steder enn der de kjenner spenning eller smerte: Trykker terapeuten på et lokalpunkt på skulderen, trykker hen kanskje samtidig på et avstandspunkt på foten. I løpet av samme behandling kan flere lokalpunkter og tilhørende avstandspunkter behandles.

Under behandlingen kan det også variere hvilken del av kroppen terapeuten bruker i sin behandling. Akupressørene bruker både fingre, håndflater, knær, albuer og føtter til å behandle med. Presset på punktene kan gjøre vondt, men smerten avtar normalt etter kort tid ifølge akupressører NAFKAM har snakket med.

Etter behandlingen av lokalpunkter og avstandspunkter, utfører terapeutene det de kaller ”nakkebehandling”. Grunnen til dette er at terapeutene antar at behandlingen har frigjort energi som begynner å sirkulere i kroppen. Hvis de antatte energibanene som går opp til hodet ikke er åpne, kan energien ifølge teorien blokkeres på nytt og forårsake ubehag og hodepine. For å forhindre dette gir de derfor også avslutningsvis en behandling av nakken.

Behandlingen varer gjerne mellom 30-60 minutter. Hvor mange behandlinger man trenger, avhenger av hva terapeuten mener er tilstandens art, samt klientens respons på terapien. Behandleren anbefaler vanligvis ukentlig behandling så lenge problemene vedvarer.

Siden man innen akupressuren antar at god helse er ensbetydende med at energien flyter fritt i meridianene, antar behandlerne at metoden også skal kunne virke forebyggende på sykdom, og dermed hjelpe klienten å holde seg frisk.

Egenbehandling

I tillegg til å motta akupressurbehandling, kan klienten bli anbefalt å legge om kostholdet og livsstilen, samt utføre teknikker som akupressørene mener styrker kroppens evne til selvhelbredelse. Som eksempler på dette kan det nevnes pusteteknikker, visualisering, og ulike akupressurteknikker.

Akupressurarmbånd er allerede nevnt som den mest utbredte akupressurteknikken i Norge. I tillegg gir akupressørene også klientene instruksjoner om hvor og hvordan trykk –og massasjeteknikker kan utføres utenom behandlingstimene. Noen av akupressurteknikkene man får instruksjon i, har både likhetstrekk og skiller seg fra de teknikkene akupressøren selv bruker. Forskjellene skyldes gjerne at akupunktene ikke alltid er like tilgjengelig for klienten selv. Mener terapeuten for eksempel at det aktuelle punktet som bør stimuleres ligger på ryggen, kan klienten bli instruert til å ligge på en tennisball i stedet for å prøve å trykke på dette punktet med fingrene.

En annen forskjell er at teknikkene man bruker i egenbehandling er enklere enn de akupressøren bruker. Mens akupressøren har et mer komplekst system av punkter hen trykker på, blir klienten gjerne instruert i å behandle et mindre antall punkter enn hva akupressøren bruker.

At en behandling har mange kjente bruksområder eller er forsket på, er ikke det samme som at behandlingen kan regnes som trygg eller at den har dokumentert effekt. Mer om forskning på effekt og sikkerhet finner du i avsnittene ovenfor.

Varianter: akupressur, shiatsu, Jin Shin Do
Engelsk navn: acupressure

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: