Soneterapi og refleksologi

Image
Tegning av to fotsåler som er inndelt i fargerike områder av varierende form og størrelse. Det er piler fra hver fargelagte del til et ord som forklarer hvilken kroppsdel dette fargelagte området skal samsvare med. Illustrasjon.
Eksempel på hvordan et sonekart over fotsålene kan se ut. Illustrasjon: Mostphotos.com.

Soneterapi baserer seg på en teori om at noen områder på kroppen, for eksempel fotsålene, gjenspeiler større deler av kroppen. Terapeutene mener at de kan identifisere og behandle plager i hele kroppen ved å massere punkter innenfor en eller flere soner. Ifølge behandlere fungerer soneterapi ved at massasjen setter i gang kroppens evne til å helbrede seg selv. 

Behandlerne bruker såkalte "sonekart", som er en oversikt over hvilke deler av kroppen en spesifikk sone gjenspeiler. Noen terapiformer forholder seg kun til begrensede soner som fotsålene, håndflatene o.l., mens andre bruker soner på større, og flere, deler av kroppen. Soneterapeuten leter etter ømme/såre punkter hos pasienten, eller punkter som er stramme/harde for å indikere hvilke punkter innenfor en sone som trenger behandling. 

I Norden er "soneterapi" den mest brukte betegnelsen på slike behandlinger, men det finnes varianter kjent under andre navn som for eksempel fotsoneterapi, refleksologi og nevrorefleksologi. Forklaringsmodellen og sonekartene som terapeutene bruker varierer mellom de forskjellige terapiene i denne kategorien, men det er likevel store likheter mellom behandlingsformene. De baserer seg alle på trykk, press og massasje av spesifikke punkter på pasienten, med hensikt om å påvirke andre deler av kroppen. I denne artikkelen bruker vi derfor "soneterapi" for enkelhets skyld som betegnelse for alle variantene. 

Man vet at det å påføre smerte kan undertrykke smerten et annet sted på kroppen, og at man dermed kan oppleve smertelindring etter manuell behandling som for eksempel soneterapi. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om fysikalske/manuelle behandlinger.

Ved søk i våre kilder i juni 2021 fant vi at forskningen på soneterapi/ refleksologi var oppsummert for det følgende: 

Astma

Ernst gikk i 2009 forskningen på soneterapi for en rekke sykdommer og helseplager der bruk av soneterapi var utbredt; blant annet antall og styrkegraden av astma-anfall. Studiene han undersøkte, ga ikke støtte for at slik behandling virker mot dette problemet.

Blodtrykk

Jones med flere gikk i 2013 gjennom forskningen på soneterapi for å lete etter eventuell dokumentasjon av effekt av soneterapi på blodtrykket. De fant at behandlingen så ut til å kunne påvirke noen variabler ved blodtrykket, men de vurderte studiene til å ha vesentlige mangler ved seg. De konkluderte med at det samlet sett var liten pålitelig evidens for at soneterapi har et slikt potensiale ved seg. 

Diagnostisering av helseproblemer

En gjennomgang av ulike teorier om virkemekanisme fra Tiran med flere i 2005, konkluderer med at soneterapeutisk undersøkelse/ diagnose mest trolig ikke er et pålitelig verktøy for å avdekke helseproblemer. 

Mageplager

Et forskerteam ledet av Yaqi gikk i 2020 gjennom forskningen på fotsoneterapi mot forstoppelse. Studiene viste at slik behandling hadde effekt av betydning i form av sjeldnere episoder og mildere symptomer. Forfatterne påpeker imidlertid at det var for få studier med få deltakere til å kunne si dette sikkert. 

Smerter og nedsatt følsomhet

I en Cochrane-oppsummering fra 2017 fant Amatya med flere at dokumentasjonen for flere ikke-farmakologiske behandlinger av kroniske smerter hos personer med multippel sklerose (MS) var svært lav, og dermed ikke støtter påstander om. 

Småbarnsplager generelt, og symptomer hos barn med CP

Karatas med flere gikk i 2020 gjennom forskningen på soneterapi kan ha betydning for småbarns generelle velvære og helse. De rapporterte at studiene viste at behandlingen reduserte episoder og graden av mageplager så som kolikk, men ikke forstoppelse. Hos småbarn som etter fødselen av ulike grunner var blitt behandlet med opioider, fant de at soneterapi påvirket oksygenopptaket og symptomer på medisin-abstinens. For barn med cerebral parese (CP) fant de at behandlingen reduserte stivhet og forbedret barnas motoriske evner. Forfatterne konkluderte med at behandlingen kan muligens ha effekt, men studienes design og målepunkter var for ulike til at de kan si dette sikkert. De etterlyste mer forskning som tar hensyn til slike krav. 

Søvnplager/ søvnkvalitet

Huang med flere oppsummerte i 2021 studier på fotsoneterapi som behandling for personer med søvnforstyrrelser. De fant at studiene viste vesentlige forbedringer i søvnkvaliteten hos de som fikk fotsoneterapi, særlig blant eldre. Forfatterne påpekte at de fleste studiene var av lav metodisk kvalitet, og at resultatene bør tolkes med forsiktighet inntil mer forskning med bedre metode eventuelt bekrefter dem. 

Natale med flere gikk i 2019 gjennom forskningen spesifikt på søvnplager hos personer med kronisk nyresykdom. For soneterapi fant de ingen solid dokumentasjon som tydet på at slik behandling påvirket søvnkvaliteten hos denne pasientgruppen. 

Lee med flere undersøkte i 2011 forskningen på fotsoneterapi blant annet for økt søvnkvalitet hos generelt friske personer. De fant at studiene tydet på at slik behandling kan være til hjelp for å sovne og sove godt, men kunne ikke si det helt sikkert. 

Utmattelse/ fatigue

Lee med flere undersøkte i 2011 forskningen på fotsoneterapi blant annet mot tretthet/ utmattelse hos generelt friske personer. De fant at studiene tydet på at slik behandling kan være til hjelp ved å motvirke tretthet, og gi en følelse av økt energi og årvåkenhet, men kunne ikke si det helt sikkert.

Ved kreft

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe CAM Cancer har oppsummert forskningen på soneterapi/ refleksologi brukt ved kreftrelatert smerte, kvalme/ oppkast relatert til kreftbehandling, samt for økt livskvalitet (målt på faktorer så som humør/ sinnsstemning, følelse av velvære og angst). Studiene de undersøkte, tilsa at behandlingen forbedrer smerter, kvalme og oppkast, men de vurderte den metodiske kvaliteten ved studiene til å ikke være tilstrekkelig til å kunne si at dette stemmer. For økt livskvalitet fant de at dokumentasjonen var sprikende, og at alle studiene hadde forskningsmetodiske begrensinger. Les vårt oversatte sammendrag av refleksologi/ soneterapi ved kreft, eller originalartikkelen om reflexology på CAAM Cancer (engelsk).

Ut over vanlige bivirkninger rapportert for manuelle/ fysikalske behandlinger foreligger det forholdsvis få opplysninger fra forskningen om bivirkninger.

Ifølge utøvere kan pasienter etter behandling også oppleve utmattelse, kvalme eller influensalignende symptomer. Dette forklarer de som tegn på at behandlingen har påvirket kroppen til å kvitte seg med avfallsstoffer. Dette støttes ikke av forskningen. 

Soneterapi regnes ifølge Natural Medicines som sannsynligvis trygt for folk flest, men noen grupper bør være varsomme med bruk av slik behandling:

Personer med urinsyregikt, fotsår, nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom), blodpropp i leggen (dyp venetrombose), infeksjoner, blåmerker, sår eller lymfeødem, frarådes å bruke soneterapi. 

Forskere uttrykker også bekymring for at denne type behandling muligens kan påvirke bukspyttkjertelen, og dermed effekten av insulin. Personer med diabetes rådes derfor inntil videre til forsiktighet med å bruke soneterapi..

Den største risikoen ved soneterapier trolig indirekte, ved at tilstanden kan bli dårligere fordi pasienten selv og/ eller terapeuten feiltolker eller overser viktige symptomer som krever undersøkelse og virksom behandling, slik at viktig behandling kan bli forsinket eller utelatt. Denne risikoen gjelder ved alle typer alternativ behandling.

Alle som vil kan kalle seg soneterapeut eller refleksolog og gi slik behandling uten krav til utdanning. Eventuell utdanning innen soneterapi/ refleksologi eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner eller det ansvaret som autorisert helsepersonell har. Ikke alle som tilbyr/ utøver soneterapi/ refleksologi i Norge er oppført i Utøverregisteret eller er medlem i noe utøverforbund, og trenger derfor verken ha skadeforsikring eller å forholde seg til noen bransjekrav og -regler.

For gravide og ammende

I følge Natural Medicines regnes soneterapi for å være trolig trygt å bruke for ammende og gravide.

Generelle forsiktighetsregler

Soneterapi er en behandlingsform med mange varianter og forgreninger, og det finnes en rekke forklaringsmodeller for hva som er årsaken til at soneterapi skal fungere.

Noen behandleres sykdomsforståelse og behandlingsfilosofi springer ut av den kinesiske medisinens prinsipper om energistrømmer, som Qi og meridianer. Det er ofte sammenheng mellom soneterapiens sonekart og kart fra tradisjonell kinesisk medisin over energistrømmer i kroppen. Teorien baserer seg på at ubalanse eller blokkeringer i energistrømmene kan skape symptomer på sykdom, og soneterapeutene mener at de kan gjenopprette balanse ved å forløse disse blokkeringene med trykk og massasje av punktene. 

Andre forklarer virkningsmekanismen i soneterapi med teorien "Embryo Containing Information of the Whole Organism" (ECIWO), lansert på 1970-tallet av YingQuing Zhang (lenke til snl.no). Teorien foraklrer at enhver celle i kroppen inneholder informasjon (i form av DNA) om hele kroppen, og at dette gjør at man kan påvirke helheten (kroppen) gjennom mindre deler som representerer helheten (soner). 

I motsetning til soneterapien og refleksologiens teorier som er knyttet til energistrømmer og kanaler i kroppen, baserer nevrorefleksologien seg på nervesystemets oppbygging. Det teoretiske grunnlaget kalles kimbladteorien og støtter seg på emryonalperioden i forsterutviklingen (lenke til snl.no). I denne perioden dannes både huden og nervesystemet av det samme kimbladet (ektodermen). Kimbladteorien går ut på at koblingen mellom hud og nervesystem opprettholdes etter hvert som mennesket vokser, og at denne forbindelsen muliggjør nevrorefleksologisk behandling.

Behandlingene er trolig mest kjent brukt mot ulike smerter, men man kjenner også en rekke andre bruksområder og helseproblemer hvor den brukes: allergi og astma, hjerte/ kar-sykdom, angst/ depresjon, utmattelse (fatigue), nedsatt bevegelighet og funksjon ved CP og MS, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kolikk, forstoppelse, avføringslekkasje (anal inkontinens), fibromyalgi, irritabelt tarmsyndrom (IBS), overgangsplager, migrene, hodepine, muskelkramper, revmatiske lidelser, overaktiv blære, problemer knyttet til graviditet/ fødsel (infertilitet, svangerskapsplager, igangsetting av fødsel, blødninger etter fødsel, problemer ved amming),  premenstruelt syndrom (PMS), før og etter operative inngrep, bihulebetennelse med mer.

I tillegg til å bli brukt som en behandling, brukes soneterapi noen ganger som et diagnostisk verktøy før andre behandlingsteknikker tas i bruk.

Se vår film om soneterapi, der en soneterapeut forteller om behandlingen han gir.

Andre navn

Varianter/ andre navn: refleksologi, nevrorefleksologi, fotsoneterapi, håndsoneterapi, Ersdalmetoden. Øreakupunktur (auriculoterapi) regnes av noen som soneterapi. 

Utenlandske navn: Bodywork Therapy, Ear Reflexology, Energy Health, Energy Medicine, Energy Work, Foot Reflexology, Foot Therapy, Hand Reflexology, Lymphatic Reflexology, Massage Réflexologique, Médecine Énergétique, Reflexología, Réflexologie, Réflexologie Auriculaire, Réflexologie Plantaire, Reflexologist, Réflexologue, Reflexotherapy, Réflexothérapie, Santé Énergétique, Thérapie de Zone, Zone Therapy.

Flere av kildene fører til eksterne nettsider: 

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: