Meridianar

Den tradisjonelle kinesiske medisinen forklarar meridianar som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen, der ein livgivande energi kalla qi vert transportert kringom i kroppen.

I dag er det mange og ulike alternative behandlingsformer på marknaden som byggjer på konseptet om meridianar.

Ifylgje den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) knyt meridianane saman huda, organa og kroppsdelane våre i eit komplisert krinslaup. Langsetter meridianane skal det ligge spesielle akupunkturpunkt, der livsenergien qi kan påverkast. 

Læra skiljer mellom hovud- og tilleggsmeridianar. Hovudmeridianane har faste funksjonar og knyt saman spesifikke organ og kroppsdelar etter detaljerte reglar. Desse reglane nyttar utøvarane for å forstå pasienten sine symptom og avgjere kva behandling hen skal ha. 

Tilleggsmeridianane seiest å ha varierande funksjonar, og behandlarane nyttar dei på ulike måtar. Talet på meridianar og akupunkturpunkt varierer noko med kjeldene, men tolv hovud- og to tilleggsmeridianar går att mange stadar.  

Når livsenergien får strøyme uhindra gjennom meridianane og utover i kroppen, er mennesket ifylgje læra ved god helse. Dersom meridianane av ulike grunnar vert blokkerte, kan energiflyten og balansen i organismen bli forstyrra. Dette er ifylgje læra årsaka til symptom på konkret sjukdom eller dårleg allmenntilstand. Dette kan du lese meir om i artikkelen om qi.

Behandlarar som baserar seg på denne helseforståinga seier ofte at rolla deira er å avdekkje kva for blokkeringar symptoma kjem av, og å hjelpe til med å fjerne desse slik at organismen kjem i balanse att. Til dette er det utvikla ei lang rekkje teknikkar innan ulike alternative behandlingsformar. Meir om slike finn du via artikkelen vår om akupunkturpunkta. Mange meiner at også kosthaldet generelt og inntak av spesifikke stoff frå plante-, dyre- og mineralriket skal kunne hindre at meridianane vert blokkerte. 

Nettverket av meridianar vert etter læra rekna å bli meir finmaska med tynnare kanalar di lenger ut på kroppen ein kjem; ikkje ulikt blodomlaupet og nervesystemet. Austleg orienterte behandlarar forklarar qi og flyten både som målbare fysiske storleikar og som abstrakte eller teoretiske rammeverk henta frå taoismen

Det er gjort forsking som freistar å prove og forklare meridianane som kanalar med særleg låg elektrisk motstand, og qi som elektromagnetisk energi som strøymer mellom akupunkturpunkta.

Eit forskarteam leia av Andrew Ahn oppsummerte i 2008 ni studiar på dette, til at sjølv om fleire av studiane fann låg elektrisk motstand mellom spesifikke akupunkt, var kvaliteten på studiane så låg at dei ikkje kunne brukast til å prova eksistensen av korkje ein slik energi eller av spesifikke kanalar som denne skal strøyme gjennom. 

Qi, akupunkt og meridianar vert ikkje rekna som påviste etter almenne vitskaplege prinsipp og metode.

Terapiar som byggjer på desse konsepta kan likevel syne verknad i helseforskinga. I nokre høve kan dette forklarast ut frå eit vestleg-medisinsk teorigrunnlag. Til dømes forklarar vestleg orienterte utøvarar ofte behandlinga si i lys av det vi har av fysiologiske kunnskapar.

Framfor å seie at til dømes smerte, stivheit og nedsett rørsle skuldast "ubalanse i Qi" eller "blokkerte meridianar", vil dei kanskje seie at dette skuldast nervar i klem. På same måte vil dei seie at behandlinga deira freistar å påverke nervar eller muskelknutar, framfor å "stimulere akupunkturpunkta". Fysiske reaksjonar på akupunkturnåla vert her forstått som at nerven eller muskelen «slepp», istadenfor at "De-qi er oppnådd".

Meir om dette kan du lese i den generelle artikkelen vår om fysikalske/ manuelle behandlingsformer.

Behandlingsformene som byggjer på ideen om meridianar er mange og forskjellige. Den direkte risikoen (for biverknadar, interaksjonar med anna behandling med meire) ved dei varierer og fører for langt til å presentere her. Ei liste over aktuelle slike terapiar finn du her.

Indirekte risiko for forverring av helsetilstanden kan oppstå dersom nærare undersøkjing og naudsynt verksam behandling vert utsett eller valt bort.

Generelle tryggingsreglar

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: