Helhetsterapi

Helhetsterapi er en kompleks og sammensatt terapiform. Det fins få definerende opplysninger om terapien.
Image
Bilde av modell av mann hvor de tenkte meridianpunktene er tegnet på
  • Helhetsterapien hviler på en forståelse av at årsaken til helseproblemer skyldes både biologiske faktorer, mentale/ psykiske samt ytre faktorer såsom kosthold, livsstil og miljø.
  • I helhetsterapien mener man at behandling må ta høyde for alle disse faktorene, og at behandling må tilpasses så individuelt som mulig. 
  • Hva som inngår av metoder og teknikker i helhetsterapien, ser ut til å variere mye fra utøver til utøver.

Utøverne legger til grunn et syn at ingen behandlingsform alene dekker pasientens hele, fulle og individuelle behov, men trenger en nøye vurdert og sammensatt total behandling. Helhetsteraputenes sykdomsforståelse ser ut til å bunne i at fysiske og emosjonelle problemer påvirker hverandre, og at årsaken til disse skyldes ubalanser og blokkeringer. Terapeutene legger også stor vekt på forholdet mellom menneske og miljø (både det fysiske og forholdet mellom pasienten og andre mennesker). Behandlingen deres har til hensikt å fjerne slike blokkeringer og gjenopprette det de mener er riktig balanse: behandlingen skal styrke mennesket til å kunne helbrede seg selv.

I tillegg til den kinesiske medisinens forståelse av ubalanse og blokkeringer i energistrømbehandlingen, står akupunkturlærens konsept om meridianer og behandling på akupunkter sentralt. Dette er teoretiske konsepter som ikke er påvist. Noen helhetsterapeuter tillegger også behandling av vagusnerven stor betydning for mange helseproblemer. 

Virker det?

Det er enighet om at psyken og den fysiske kroppen påvirker hverandre og har betydning for den totale helsetilstanden. Helhetsterapiens komplekse univers av individualiserte "behandlingspakker" og variasjonene mellom disse fra pasient til pasient og utøverne imellom , gjør det vanskelig å forske på og å dra konklusjoner på systemnivå om terapien virker eller ikke. Vagusnerven har betydning for mye i kroppen vår, men det er ikke støtte for mange av sammenhengene mellom symptomer, nerven og de behandlingene som ofte foreslås av behandlerne. 

Ved søk i kildene våre i juli 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om helhetsterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning som støtte for å si at helhetsterapi som behandlingssystem virker. Forskningsstatus for enkeltvise behandlingsformer som vi kjenner til inngår i norske helhetsterapeuters tilbud, kan du finne via lenker i kapitlet "Bakgrunn".

 

Er det trygt?

Det foreligger ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av helhetsterapi som behandlingssystem, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger. Det er ikke det samme som at slike ikke fins eller kan oppstå.

Generelt og for all helsebehandling vet man at risikoen for uønskede interaksjoner øker med antallet behandlingselementer man bruker samtidig, samt at sikkerheten for de enkeltvise behandlingselementene kan variere. Det vi vet om risiko og sikkerhet for enkeltvise behandlingsformer som vi kjenner til inngår i norske helhetsterapeuters tilbud, kan du finne via lenker i kapitlet "Bakgrunn".

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes helhetsterapien, bør du avslutte bruken av den og kontakte lege.

Alle som vil kan kalle seg helhetsterapeut og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning innen helhetsterapi gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner eller det ansvar som autorisert helsepersonell har. 

Den største risikoen ved helhetsterapi er trolig indirekte, ved at tilstanden kan forverres dersom pasienten selv og/ eller behandleren feiltolker eller overser symptomer, og dermed unnlater eller venter med å oppsøke lege for nødvendig behandling. Denne risikoen gjelder alle typer alternativ behandling.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Det fins få opplysninger om historien og opprinnelsen til helhetsterapi. "Helhetlig" er dessuten et begrep som brukes om mange av de alternative behandlingsformene hver for seg og om alternativ behandling generelt; på linje med "naturlig", "naturterapi" eller "naturmedisin".

Dette kan gjøre det vanskelig å få grep om særtrekkene og hva som skiller helhetsterapien fra andre alternative behandlinger. Ulike aktører i bransjen presenterer behandlingen slik:

  • Norske utøvere av behandlingen hadde ifølge NOU 1998:21 Om alternativ medisin tidligere et eget forbund, men dette synes ikke lenger å eksistere. 
  • Ett av utøverforbundene som i dag organiserer bl.a helhetsterapeuter beskriven terapien slik:"Ideen bak helhetsterapi er at man skal kunne ha et spekter av behandlingsformer å tilby, slik at behandlingen tilpasses den enkelte klients behov og ønsker. Terapeuten kan nærme seg problemet med flere verktøy og behandle, balansere, styrke, støtte og forebygge sykdommer ved å sette i gang de naturlige helbredelsesprosesser i kroppen." 
  • Et annet forbund beskriver terapien slik: "Helhetsterapi er en terapiform som retter oppmerksomheten mot hele mennesket, den fysiske kropp, tanker og følelser. Man behandler kroppen ved å sette i gang naturlige helbredelsesprosesser i kroppen.(...)"
  • Det fins også norske utdanningstilbud innen helhetsterapi. En slik skole presenterer yrket helhetsterapeut slik: "I utdanningen får du lære å jobbe med hele mennesket for å hjelpe de som kommer til deg med alle typer endringsprosesser som jobbskifte, skilsmisse, svangerskap/fødsel, livets utfordringer som sorg, depresjon, ensomhet eller fysiske utfordringer som utbrenthet, stress, søvnmangel, pust, muskel og leddsmerter."
  • Et tilfeldig søk blant norske utøvere av terapien gir eksempelvis følgende beskrivelse: "Kroppen består av flere system som er møysommelig vevd sammen. Helhetsterapi fokuserer hovedsakelig på energi-, nerve- og blodsystemet samt det emosjonelle. Ingenting skjer med ett av disse uten at de andre er med på å opprettholde balansen. Derfor er det viktig med en helhetlig tilnærming til ethvert problem siden det symptomet som er mest dominerende må ha en tilsvarende motvekt selv om dette ikke nødvendigvis gir det samme ubehaget hos pasienten."

Til sammen gir dette grunnlag for følgende:

1. Liste over behandlinger som i Norge ser ut til å inngå i begrepet helhetsterapi (ikke definerende/ uttømmende):
(Lenkene går til NAFKAMs artikler om de respektive behandlingsformene): AkupunkturaromaterapiBachs blomstermedisincoachingfotsoneterapi, healing, hypnose, kinesiologikoppingkost/ ernæringsveiledningkraniosakral terapi, kunstterapimassasje, meditasjon, meridiandrenasje, mindfulnesssamtaleterapieryogaøreakupunktur (otopati)

2. Behandlingen synes å være lite standarisert, og at det er store variasjoner i norske helhetsterapeuters tilbud og forklaringer av behandlingen

3. Norske helhetsterapeuter behandler trolig pasienter med et stort antall forskjellige helseproblemer.

Andre norske navn: Helhetsmedisin, helhetlig behandling 

Utenlandske navn: ukjent

 

Kilder

Flere av lenkene nedenfor fører til eksterne kilder:

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: