Antroposofisk medisin | NAFKAM

Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin er et behandlingssystem som kjennetegnes av at det er utviklet egne teorier, teknikker og midler.
  • Antroposofisk medisin er et behandlingssystem hvor det er utviklet egne teorier, teknikker og midler.

  • Systemet omfatter flere alternative behandlingsformer og skolemedisinsk behandling.

  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at antroposofisk medisin virker.

  • Antroposofisk medisin omfatter en rekke behandlingstiltak. Etter våre kriterier foreligger det ikke solid dokumentasjon på effekten eller sikkerheten ved selve behandlingssystemet.
Virker det?

16. februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om antroposofisk medisin. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at antroposofisk medisin virker.

Våre artikler om homøopatimisteltein og plantebaserte legemidlerhydroterapimassasje og kunstterapi gir deg opplysninger om forskningsstatus og generell informasjon om disse, men vi gjør oppmerksom på at artiklene ikke går nærmere inn på hvordan disse behandlingene utføres særskilt innen antroposofisk medisin.

Er det trygt?

Alle som vil, kan tolke symptomer og foreslå å behandle helseproblemer i tråd med teorien i antroposofisk medisin, uten krav til utdannelse. Eventuell utdanning innen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Man må imidlertid være lege for å kunne skrive ut reseptbelagte midler, også de som forbindes spesielt med antroposofisk medisin. I følge NFLAM (Norske legers forening for antroposofisk medisin) praktiseres antroposofisk medisin i Norge kun av autoriserte leger, eller av terapeuter i samråd med antroposofiske leger. Alle leger er underlagt Helsepersonelloven, og har samme ansvar for å gi pasientene best mulig behandling, overvåke deres helsetilstand og eventuelle virkninger og bivirkninger av behandlinger som gis. Dette vil også omfatte legens eventuelle anbefaling av ikke-skolemedisinske behandlingstiltak så som antroposofiske, plantebaserte og  homeopatiske legemidler.

Våre kilder oppgir ingen felles sikkerhetsopplysninger for antroposofisk medisin som behandlingssystem.

I enkeltartiklene som er nevnt ovenfor, finner du også informasjon om sikkerhet og risiko ved en del behandlingstiltak som benyttes innenfor antroposofisk medisin. Denne listen er imidlertid ikke uttømmende – det finnes også andre produkter og behandlinger innenfor antroposofisk medisin som ikke er nevnt her. Det kan foreligge egne opplysninger om sikkerhet for disse.

Generelle forsiktighetsregler

Alternative behandlere kombinerer ofte flere behandlingsformer. Det vil si at det kan gjelde andre og flere forsiktighetsregler enn de som blir nevnt for hver enkelt.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom klienten ikke oppsøker eller bruker nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle former for alternativ behandling.

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Bakgrunn

Antroposofisk medisin har sitt utspring i den antroposofiske filosofien. Behandlingssystemet ble initiert av Rudolf Steiner og legen Ita Wegman på begynnelsen av 1900-tallet. De mente at vestlig medisin var begrenset i måten man forstår mennesket, og at skolemedisinen fokuserte for mye på pasientens kropp og fysiske symptomer. De ønsket et medisinsk system som la mer vekt på hva antroposofien kaller menneskets belivede, sjelelige og åndelige dimensjoner.

I utviklingen av sin nye medisin, hentet Steiner i  tillegg idéer fra teosofienastrologi og alkymien

Senere har flere antroposofiske leger bidratt til å utvikle behandlingssystemet slik det framstår i dag. I følge Norske legers forening for antroposofisk medisin (NLFAM) utøves antroposofisk medisin som oftest av, eller i samråd med, leger med interesse for antroposofien.

Antroposofiske leger bruker samme fremgangsmåte som andre leger til å stille diagnose, men utvider dette med andre metoder, samt perspektiver fra antroposofien. 

Antroposofiske leger ser på sykdom som en følge av en lengre prosess der kroppen påvirkes av flere faktorer som medfører at den kommer ut av likevekt og balanse. De har stor tro på menneskekroppens evne til å helbrede seg selv. Å styrke pasientenes selvhelbredende evner er derfor et sentralt mål i antroposofisk medisin.

Behandlingen bygger på fire hovedelementer: konvensjonell medisinsk behandling, antroposofiske medisiner og terapier, homøopati og plantebaserte legemidler (fytoterapi).

Særegne antroposofiske medisiner og terapier

Legemidler: Det er utviklet flere antroposofiske legemidler. Disse er basert på stoffer fra mineral-, plante- og dyreriket, og fremstilles etter en særskilt  ”Anthroposophic Pharmaceutical Codex”.

Rundt en fjerdedel av de antroposofiske legemidlene kommer i form av injeksjoner. Blant annet er antroposofiske leger kjent for å bruke misteltein-preparater i behandling av kreftpasienter. Disse preparatene er reseptbelagte i Norge, og behandling eller innførsel av mistel-preparater forutsetter alltid samarbeid med lege. Andre antroposofiske legemidler selges på apoteker, under samme regler som homeopatiske midler.

Antroposofiske leger er ofte tilbakeholdne med antibiotika og vaksiner, og vil heller forsøke med andre behandlingstiltak først. Dette er blant annet fordi de ønsker å unngå mulige bivirkninger og risikoer som konvensjonelle behandlingstiltak kan medføre.

antroposofisk kunstterapi brukes kreative teknikker som tegning, modellering og maling. Ifølge utøverne har mennesket en sjel, hvor de mener sykdom har sine røtter. Gjennom kunsterisk arbeid mener utøverne at sjelen kan uttrykke seg, og gi muligheter for indre vekst, økt harmoni, balanse og likevekt. De mener at dette vil ha positiv virkning på både kroppslige, vitale, sanselige og åndelige funksjoner.  

De ulike kunstneriske teknikkene hevdes å ha ulike effekter. For eksempel skal det å tegne streker (brutte linjer) med blyant skjerpe intellektet og objektiv tenkning uten vekt på følelser. Konsentrerer man seg om lys, mørke og skygger, mener utøverne at man i sterkere grad kommuniserer med følelser.

Også maling – primært med vannfarger - brukes  antroposofisk kunstterapi. Utøverne mener å kunne ”lese” farger, og på den måten kommunisere uten ord med pasienten og dennes sykdom.

antroposofisk fysioterapi inngår trening og fysiske øvelser, samt massasje. Massasjebehandlingen utføres med vekselvis stramme og løsne grep, ikke ulikt rytmen i pulsen eller hjerteslagene. Ifølge antroposofisk medisin stimulerer dette livsprosessene i vevet, og styrker kroppens selvhelbredende evner.

I antroposofisk fysioterapi er det også vanlig å benytte ulike former for hydroterapi, bad, bandasjer, kompresser og oljer.  Utøverne mener at dette har positiv effekt på vitale funksjoner som pust, sirkulasjon og forbrenning, samt  produksjonen og distribusjonen av varme i kroppen. 

Eurytmisk terapi har som utgangspunkt at man kan styrke menneskets indre mentale og helbredende krefter gjennom kroppsbevegelser, bevegelse, musikk, tale, tone og sang.

Et eksempel er at det er utviklet bestemte bevegelser, som er knyttet til vokalene og konsonantene. I antroposofisk medisin ses vokaler som menneskets indre respons på omgivelsene, og konsonanter knyttes til de ytre naturkrefter. I en eurytmisk behandling velges konsonanter og vokaler, og dertil hørende øvelser, ut fra det som anses som gunstig for pasientens problemer og behov.

Videre omfatter terapien også musisering med bevisst bruk av spesifikke intervaller og toner. Det inngår også bevegelse til rytme, musikk og poesi. 

I følge antroposofisk teori bidrar øvelsene til harmoni, både i mennesket selv og i dets relasjoner med omverdenen. Antroposofiske leger mener at disse teknikkene kan utnyttes til å påvirke alle funksjoner og prosesser i kroppen, samt pasientens mentale, emosjonelle og vitale sider. 

Samtaleterapier og livsstilsråd: I tillegg til å behandle påvist sykdom, har antroposofisk medisin også særskilt fokus på å forebygge sykdom og å fremme god helse. Utøverne vil forsøke å få pasientene til å forstå den situasjonen de er i, og hvordan de kan utnytte sine egne ressurser til å håndtere denne. Når man arbeider aktivt for at pasienten selv skal forstå og mestre sin egen situasjon, kalles det salutogenese. Et salutogenetisk tankesett ligger også til grunn for andre pasientbehandlinger, spesielt innenfor psykologien. Antroposofiske leger legger derfor særdeles stor vekt på samtaler og livsstilsråd.

Den antroposofiske medisinen og dens teorier er omdiskutert, blant annet av mange skolemedisinere. 

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: