Utviklingen i befolkningens bruk fra 2012-

Hvordan utvikler den norske befolkningens bruk av alternativ behandling og kosttilskudd seg over tid? Hvordan utvikler kostnadene og helsesituasjonen deres seg? Ser man noen mønstre i hvem som bruker slik behandling? Hvilke forskjeller ser man mellom den nyeste undersøkelsen og de eldre? Er det noen trender?

Denne artikkelen gir svar på disse spørsmålene, slik de er målt i NAFKAMs befolkningsundersøkelse annethvert år siden 2012. Endringer framstilles i prosentpoeng (pp), kroner (NOK) og i prosent, mellom den til enhver tid nyeste undersøkelse og den forrige; samt mellom den nyeste og den eldste (2012).

Hva måles i denne undersøkelsen?

"Alternativ behandling" omfatter behandling fra utøver i tråd med definisjonen i alternativ behandingslovens §2; bruk av urter/ naturmidler (plantebaserte legemidler), og/ eller selvhjelpsteknikker. I behandlingsbegrepet ligger også eventuelle råd fra en utøver om kosthold/ livsstilsendringer, og/ eller en instruktør som gir opplæring i ulike selvhjelpsteknikker for egenbehandling og helserelaterte formål.

Bruk av kosttilskudd regnes i utgangspunktet ikke som alternativ behandling, men NAFKAM har et særskilt del-oppdrag fra helsemyndighetene om å monitorere og rapportere befolkningens bruk også av dette. Av praktiske hensyn henter vi inn dette samtidig som vi undersøker bruken av alternativ behandling.

1. Introduksjon

Størrelsen og sammensetningen av den norske befolkningen monitoreres årlig av Statistisk Sentralbyrå. NAFKAMs befolkningsundersøkelse er på 1.000 intervjuer, og sikter etter å oppnå kjønnsrepresentativitet i forhold til dette: 

Tabell 1.1: Sammensetningen av befolkningen, sett i forhold til NAFKAMs undersøkelser

  2012 2014 2016 2018 2020 2022
Befolkningen 18 år og eldre 3.867.645 3.983.895 4.086.583 4.166.612 4.248.972 4.316.747
% andel menn 49,8% 50,0% 50,1% 50,1% 50,2% 50,2%
% andel kvinner 50,2% 50,0% 49,9% 49,9% 49,8% 49,8%
% andel menn i NAFKAM-undersøkelsen 48,3% 54,4% 52,7% 54,4% 52,0% 50,1%
% andel kvinner i NAFKAM-undersøkelsen 51,7% 45,6% 47,3% 45,6% 48,0% 49,9%

2. Utviklingen i befolkningens bruk, uavhengig av kjønn 

Tabell 2.1: Hvordan utvikler befolkningens bruk av alternativ behandling og kosttilskudd seg?

Blant alle respondentene 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behanding 45,3% 41,0% 35,8% 36,5% 39,3% 38,3% -7,0 pp (-15,5%) -1,0 pp (-2,5%)
Behandling fra utøver 36,6% 30,9% 23,5% 22,4% 20,7% 24,9% -11,7 pp (-32,0%) +4,2 pp (+20,3%)
Urter/ naturmidler 12,0% 10,7% 10,8% 9,6% 9,3% 13,8% +1,8 pp (+15,0%) +4,5 pp (+48,4%)
Selvhjelpsteknikker 12,4% 14,4% 14,3% 16,9% 21,8% 18,1% +5,7 pp (+46,0%) -3,7 pp (-17,0%)
Kosttilskudd (ikke urter) 70,4% 70,1% 66,0% 68,8% 70,9% 73,8% +3,4 pp (+4,8%) +2,9 pp (+4,1%)

Tabell 2.2: Menns bruk av alternativ behandling og kosttilskudd

Blant alle mennene i undersøkelsen 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer,2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 36,3% 33,1% 27,1% 28,0% 30,7% 29,9% -6,4 pp (-17,6%) -0,8 pp (-2,5%)
Behandling fra utøver 27,1% 26,6% 18,3% 16,9% 15,5% 20,0% -7,2 pp (-26,4%) +4,4 pp (+28,4%)
Urter/ naturmidler 9,4% 8,0% 7,7% 7,7% 8,8% 10,0% +0,6 pp (+6,1%) +1,2 pp (+13,0%)
Selvhjelpsteknikker 7,0% 7,7% 6,5% 10,7% 15,4% 10,0% +3,0 pp (+42,5%) -5,4 pp (-35,0%)
Kosttilskudd (ikke urter) 66,3% 65,5% 60,9% 62,5% 70,1% 69,9% +3,6 pp (+5,4%) -0,2 pp (-0,3%)

Tabell 2.3: Kvinners bruk av alternativ behandling og kosttilskudd

Blant alle kvinnene i undersøkelsen  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 53,7% 50,5% 45,5% 46,8% 48,6% 46,7% -7,0 pp (-13,0%) -1,9 pp (-3,9%)
Behandling fra utøver 45,5% 36,1% 29,3% 29,1% 26,2% 29,9% -15,7 pp (-34,4%) +3,7 pp (+14,1%)
Urter/ naturmidler 14,5% 13,9% 14,2% 11,9% 9,8% 17,6% +7,9 pp (+21,7%) +7,8 pp (+79,6%)
Selvhjelpsteknikker 17,3% 22,4% 23,0% 24,4% 28,7% 26,3% +8,9 pp (+51,3%) -2,4 pp (-8,4%)
Kosttilskudd (ikke urter) 74,3% 75,6% 71,8% 76,3% 71,7% 77,8% +3,5 pp (+4,7%) +6,1 pp (+8,5%)

3. Hvordan utvikler kostnadene til alternativ behandling og kosttilskudd seg?

Tabell 3.1: Kostnadsutviklingen hos brukerne, uavhengig av kjønn
(snittkostnad per bruker per år, oppgitt i NOK)

Blant alle brukerne 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 2610 2409 2547 2970 2561 4718 +2108 kr (+80,8%) +2156 kr (+84,2%)
Behandling fra utøver 2498 2478 2738 3114 3770 4817 +2319 kr (+92,8%) +1047 kr (+27,8%)
Urter/ naturmidler 688 1206 1446 995 1016 3386 +2698 kr (+392,1%) +2370 kr (+233,3%)
Selvhjelpsteknikker 928 916 780 1733 535 1536 +608 kr (+65,5%) +1001 kr (+187,1%)
Kosttilskudd (ikke urter) 1167 964 931 1013 1038 1095 -72 kr (-6,2%) +57 kr (+5,5%)

Tabell 3.2: Kostnader hos de mannlige brukerne 
(snittkostnad per bruker per år, oppgitt i NOK)

Blant de mannlige brukerne 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 2394 1753 1612 2159 2580 6967 +4573 kr (+191,0%) +4388 kr (+170,1%)
Behandling fra utøver 2565 1753 1701 2569 3898 2599 +34 kr (+1,3%) -1299 kr (-33,3%)
Urter/ naturmidler 1701 1233 1449 1166 1332 5380 +3680 kr (+216,4%) +4048 kr (+303,1%)
Selvhjelpsteknikker 440 654 284 814 363 526 +86 kr (+19,6%) +163 kr (+45,0%)
Kosttilskudd (ikke urter) 1112 930 849 1038 1125 924 -188 kr (-16,9%) -201 kr (-17,9%)

Tabell 3.3: Kostnader hos de kvinnelige brukerne 
(snittkostnad per bruker per år, oppgitt i NOK)

Blant de kvinnelige brukerne 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 2745 2926 3174 3561 2549 3682 +937 kr (+34,1%) +1133 kr (+44,5%)
Behandling fra utøver 2461 3094 3472 3491 3687 6324 +3863 kr (+156,9%) +2637 kr (+71,5%)
Urter/ naturmidler 1346 1188 1499 862 806 2253 +906 kr (+67,3%) +1546 kr (+218,9%)
Selvhjelpsteknikker 1142 1027 1000 2258 635 1921 +778 kr (+68,1%) +1286 kr (+202,6%)
Kosttilskudd (ikke urter) 1214 1000 1075 989 945 1253 +39 kr (+3,2%) +307 kr (+32,5%)

4. Hvordan utvikler bruken av forskjellige alternative terapier/ behandlingsformer seg?

Tabell 4.1: Utviklingen i bruken av forhåndsdefinerte, navngitte terapier
(tall i prosent av alle respondenter) 

Bruk blant alle respondentene 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Total bruk av behandling fra utøver 36,6% 30,9% 23,5% 22,4% 20,7% 24,9% -11,7 pp (-32,0%) +4,2 pp (+20,3%)
Akupunktur 9,9% 7,1% 5,5% 4,7% 4,8% 5,3% -4,6 pp (-46,4%) +0,5 pp (+10,4%)
Annen terapi (ikke på lista) 4,4% 4,0% 1,8% 1,7% 1,5% 0,9% -3,5 pp (-79,5%) -0,6 pp (-66,7%)
Gestaltterapi - 0,2% - - - - - -
Healing/ håndspåleggelse 3,8% 2,8% 1,2% 2,3% 1,4% 2,3% -1,5 pp (-39,5%) +0,9 pp (+64,3%)
Homøopati 3,0% 1,8% 0,9% 0,7% 0,4 1,3% -1,7 pp/ (-56,7%) +0,9 pp (+225%)
Kinesiologi 1,7% 1,1% 0,7% 0,3% 0,4% - - -
Kopping - - 1,3% 0,5% 0,7% 1,5% - +0,8 pp (+114,3%)
Massasjeterapi 22,2% 20,3% 14,3% 14,1% 14,0% 17,4% -4,8 pp (-21,6%) +3,4 pp (+24,3%)
Naprapati - 4,6% 2,7% 2,7% 2,9% 5,1% - +2,2 pp (+75,6%)
Naturterapi 2,0% - - - - - - -
Osteopati - - 1,4% 1,1% 1,4% 3,4% - +2,0 pp (+143%)
Psykoterapi (ikke psykolog/ psykiater) 2,0% - - - - 2,8% +0,8 pp (+40,0%) -
Soneterapi/ refleksologi 4,2% 3,1% 2,2% 1,2% 1,2% 1,7% -2,5 pp (-59,5%) +0,5 pp (+41,7%)
Tankefeltterapi (TFT) - 0,9% - - - - - -

"-" i tabellen betyr at terapien ikke sto på lista over predefinerte terapier det aktuelle året.

5. Hvordan utvikler bruken seg blant kjønnene?

Tabell 5.1: Andelen av menn blant brukerne
(prosent av alle som brukte alternativ behandling)

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endring, 2012-22 Endring, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 38,7% 43,9% 39,9% 41,6% 40,6% 39,2% +0,5 pp (+1,2%) -1,4 pp (+3,4%)
Behandling fra utøver 35,7% 46,8% 41,0% 40,9% 39,1% 40,2% +4,4 pp (+12,4%) +1,1 pp (+2,8%)
Urter/ naturmidler 37,7% 40,8% 37,5% 43,6% 49,5% 36,2% -1,5 pp (-3,9%) -13,3 pp (-26,9%)
Selvhjelpsteknikker 27,4% 29,0% 23,9% 34,3% 36,7% 27,6% +0,3 pp (+1,0%) -9,1 pp (-24,8%)
Kosttilskudd (ikke urter) 45,4% 50,8% 48,6% 49,4% 51,4% 47,4% +2,0 pp (+4,4%) -4,0 pp (-7,8%)

Tabell 5.2: Andelen av kvinner blant brukerne
(prosent av alle som brukte alternativ behandling)

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endring, 2012-22 Endring, 2020-22
Total bruk av alternativ behandling 61,3% 56,1% 60,1% 58,4% 59,4% 60,8% -0,5 pp  (-0,8%) +1,4 pp (+2,4%)
Behandling fra utøver 64,3% 53,2% 59,0% 59,1% 60,9% 59,8% -4,4 pp (-6,9%) -1,1 pp (-1,8%)
Urter/ naturmidler 62,3% 59,2% 62,5% 56,4% 50,5% 63,8% +1,5 pp (+2,4%) +13,3 pp (+26,3%)
Selvhjelpsteknikker 72,6% 71,0% 76,1% 65,7% 63,3% 72,4% -0,2 pp (-0,4%) +9,1 pp (+14,4%)
Kosttilskudd (ikke urter) 54,6% 49,2% 51,4% 50,6% 48,6% 52,6% -2,0 pp (-3,7%) +4,0 pp (+8,2%)

6. Respondentenes helsestatus og egen oppfatning av helsa

Tabell 6.1: Blant de som brukte alternativ behandling

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
God helse 77% 77% 77% 78% 74% 71% -6,0 pp (-7,8%) -3,0 pp (+5,4%)
Verken god eller dårlig helse 15% 16% 15% 14% 17% 18% +3,0 pp (+20,0%) +1,0 pp (+5,9%)
Dårlig helse 7% 7% 7% 8% 9% 11% +4,0 pp (+57,1%) +2,0 pp (+22,2%)
Vet ikke 1% - 1% - - - - -
Har langvarig (kronisk) sykdom         38% 41% - +3,0 pp (+7,9%)

Tabell 6.2: Blant de som ikke brukte alternativ behandling

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
God helse 81% 84% 82% 82% 79% 78% -3,0 pp (-3,7%) -1,0 pp (-1,3%)
Verken god eller dårlig helse 14% 12% 13% 13% 13% 16% -2,0 pp (-14,3%) +3,0 pp (+23,1%)
Dårlig helse 5% 4% 5% 5% 7% 6% +1,0 pp (+20,0%) -1,0 pp (-14,3%)
Vet ikke - - - - 1% - - -
Har langvarig (kronisk) sykdom - - - - 35% 30% - -5,0 pp (-14,3%)

"-" i tabellen betyr at det ikke ble spurt om/ svart på dette.

7. Brukernes erfaringer med alternativ behandling

Tabell 7.1: Opplevelser/erfaring av positiv effekt, mangel på effekt og negativ effekt (forverringer, bivirkninger, interaksjoner etc)

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 Endringer, 2012-22 Endringer, 2020-22
Opplevde positiv helseeffekt - - 58% 63% 59% 89% - +30,0 pp (+50,8%)
Opplevde ikke effekt - - 41% 32% 31% 10% - -21,0 pp (-67,7%)
Opplevde negativ helseeffekt 2% 2% 4% 7% 6% 5% +3,0 pp (+150%) -1,0 pp (-16,7%)

Dette var tre separate spørsmål. Svarkategoriene er altså ikke gjensidig utelukkende; brukere kan ha opplevd f.eks både positive og negative effekter (med samme eller forskjellige terapier; fra samme eller forskjellige terapeuter, osv).

"-" i tabellen betyr at det ikke ble spurt om/ svart på dette.

Les mer

Generelt om NAFKAMs befolkningsundersøkelse

Rapportene fra de enkelte undersøkelsene: 2022 - 2020 - 2018 - 2016 - 2014 - 2012

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: