Tai chi og qigong | NAFKAM

Tai chi og qigong

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia. Oppmerksomhet, kontrollert pust og forsiktige, sakte bevegelser og tilstedeværelse i bevegelsen anses som viktige faktorer i og for opptrening, meditasjon og helbredelse.

Begge tar utgangspunkt i den tradisjonelle kinesiske medisinens konsept om livsenergien som på kinesisk kalles «qi»; betydningen av balanse mellom ulike krefter, samt sammenhengen mellom kropp og sinn. Mer om dette kan du lese i vår artikkel om tradisjonell kinesisk medisin (TKM).

Risikoen ved bruk av tai chi og qigong regnes som lav. Begge formene kan utføres alene, eller i gruppe, med eller uten instruktør. Ved råd om helserelatert bruk, kan instruktører komme i ansvar som alternativ behandler og din juridiske sikkerhet vil avhenge av hvem som behandler deg.

Virker det?

Fysisk aktivitet, trening og øvelser regnes generelt som gunstig for de fleste, og spesifikke øvelser anbefales ofte til de som har kroniske smerter, nedsatt førlighet og/ eller muskel-skjelett-lidelser. Trening anbefales også for eldre, for eksempel for å styrke balanseevnen, unngå fall og lignende.

Utover dette er det liten støtte for de mange helseproblemer som tai chi og qigong sies å kunne motvirke eller forebygge. Forskningen påpeker imidlertid i mange tilfeller at tai chi og qigong kan være nyttige som tillegg til annen behandling av et helseproblem.

Spørsmålene, metodene og resultatene i forskningen på disse teknikkene spriker imidlertid mye. I noen av oversiktsartiklene er det heller ikke klart om det er tai chi eller qigong som faktisk er brukt. Nedenfor har vi derfor samlet forskningsstatus fra oppsummert nivå tematisk. Vil du vite mer om kildene vi bruker, kan du lese vår artikkel om kvalitetssikring.

Fatigue og utmattelse

I oppsummeringen av forskningen på fatigue og utmattelse fra 2017 fant forskerne mulig effekt av tai chi mot kreftrelatert utmattelse, men ikke hos MS-pasienter eller hos eldre friske. Den samme oppsummeringen fant også at tai chi ikke hadde bedre effekt enn helseundervisning for de med utmattelse som hoveddiagnose.

Smerter

For pasienter med kroniske eller tilbakevendende smerter konkluderte en oppsummering fra 2016 med at tai chi kan være nyttig som tilleggsbehandling. Denne forskningen omfattet både pasienter med slitasjegikt, korsryggsmerter og osteoporose (benskjørhet).

Qigong brukt som tilleggsbehandling ser også ut til å kunne bidra til smertereduksjon, og til bedre søvnkvalitet hos personer med kroniske smertelidelser. Qigong ser i tillegg ut til å kunne ha effekt på nivå med fysioterapi i å redusere nakkesmerter samt  å øke bevegeligheten og styrken i nakken hos pasienter med nakkesmerter.

Psykisk helse

Tai chi ser ut til å ha en mulig gunstig angstdempende effekt, ifølge en kunnskapsoppsummering fra 2014, men det kreves mer forskning for å kunne si noe helt sikkert..

I en annen oppsummering på tai chi brukt mot depresjon, angst og for å bedre livskvaliteten fra samme år, kunne tai chi se ut til å ha en effekt.

Når det gjaldt qigong, fant en oppsummering fra 2015 en mulig effekt på depresjon. Samme oppsummering fant ikke endringer i depresjon ved bruk av tai chi.

Fall, motorikk og balanse

Det er gjort flere ulike oppsummeringer på fall og nærliggende tema:

Den nyeste ble gjort i 2019, og den fant betydelig færre fall hos eldre friske som bruker tai chi enn de som ikke trener, men forskerne fant også at annen trening som kombinerer motstand og balanse kan redusere antall fall hos aldersgruppen. Tai chi så ikke ut til å være bedre enn annen trening. En annen oppsummering fra 2015 fant samme mulige positive effekt av tai chi på balanse og fleksibilitet hos eldre.

Tai chi ser også ut til å ha en mulig positiv effekt på balanseevnen hos personer som har hatt slag, ifølge en oppsummering fra 2018.

Hos personer med diabetes type 2 som også har diabetisk nevropati, ser tai chi ut til å kunne ha positiv betydning for balanse og bevegelighet på kort sikt. Man vet imidlertid ikke om forbedringene holder seg over tid, eller om lang tids utøvelse av tai chi gir den samme effekten.

I en oppsummering på slitasjegikt fra 2015, fant forskerne mulige positive effekter av tai chi, styrketrening og aerobic øvelser på balanse, koordinasjon og utholdenhet i knærne hos personer med konstatert slitasjegikt i kneet.

Blodtrykk

For pasienter med høyt blodtrykk kan qigong ifølge en oppsummering fra 2015 være bedre enn ingen aktivitet og medisiner alene, og kan gi nyttig tilleggseffekt for personer med høyt blodtrykk når det brukes sammen med blodtrykksmedisiner. Oppsummeringen viste likevel at annen trening – så som aerobic - ser ut til å bidra enda bedre enn qi gong.

Forskningen peker på at pasientens toleranse for treningsintensitet kan være avgjørende her.

Bentetthet

En oppsummering av forskningen på qigong-varianten Wuqinxi konkluderer med at det er usikkert om qigong har effekt av betydning på bentettheten hos personer med osteoporose, men at denne treningsformen kan bidra til smertereduksjon hos samme pasientgruppe.

Når det gjelder tai chi, er man ifølge forskningen noe mer usikker på om og eventuelt hvordan det i så fall påvirker bentettheten;

En oppsummering fra 2017 på tap av bentetthet blant friske kvinner i overgangsalderen, brystkreftoverlevere og blant personer med slitasjegikt fant at det kan ha en mulig effekt på tap av bentetthet.

En annen oppsummering fra samme år på tai chi for kvinner etter overgangsalderen fant ikke de samme effektene på bentetthet.

En tredje oppsummering fra 2016 konkluderte med at det er mulig at tai chi kan ha en viss effekt på bentettheten hos kvinner i overgangsalderen.

Etter vår vurdering er det dermed usikkert om tai chi har noen effekt ut over placebo på bentetthet.

Søvn

En oppsummering fra 2019 som så på studier av ulike teknikker med fokus på kropp og sinn mot insomnia, fant at qigong trolig øker søvnkvaliteten. Forskerne påpeker imidlertid at søvnkvaliteten var selvrapportert og at dette kan være en feilkilde

Ifølge en oppsummering på tai chi fra 2017 kan man også muligens se en effekt på søvnproblemer hos eldre.

KOLS

En oppsummering på pasienter med kronisk obstruktivt lungesykdom (KOLS) viser at qigong kan bidra positivt i lungerehabilitering.

Også tai chi synes å ha en viss positiv effekt mot kortpustethet, ved 6-minutters gå-test og på bedre lungefunksjon generelt, særlig i kombinasjon med annen trening og pusteteknikker (2016). Forfatterne trekker fram at de ikke anbefaler å bytte ut medisiner ved KOLS med tai chi eller qigong, men teknikkene kan være skånsomme treningsmåter som kan bidra til bedre utholdenhet.

Hjerte- og karsykdom

Tai chi kan ifølge en kunnskapsoppsummering fra 2018 muligens forbedre aerob utholdenhet og psykososial livskvalitet blant pasienter med konstatert koronar hjertesykdom. Forskerne kan imidlertid ikke si noe om eventuell forebyggende effekt mot hjerte- og karsykdom.

En eldre oppsummering viste mulige positive effekter av tai chi på fysisk ytelse hos pasienter med flere ulike kroniske sykdommer, deriblant hjertesvikt.

Livskvalitet

Det har blitt gjort flere ulike kunnskapsoppsummeringer på tai chi og forbedret livskvalitet. Dette er et vidt begrep, og generelt vanskelig å måle. I forskningen er det ofte ikke tydelig forklart eller avgrenset:

Den første ble utført i 2014, og gjelder personer med kroniske sykdommer. Denne oppsummeringen viste at personer med muskel- og skjelettlidelser, uregelmessigheter/ svikt i hjernens blodforsyning og respirasjonssvikt muligens kan ha nytte av tai chi for å forbedre sin helserelaterte livskvalitet.

Den andre oppsummeringen er fra 2016, og gjelder forskning på slitasjegikt i kneet. Her fant forskerne ingen effekt på psykisk helse, men fant mulige positive effekter på fysiske komponenter som deltakelse i aktiviteter.

Den nyeste oppsummeringen ble utført i 2017, og tok for seg forskning på kvinner i overgangsalderen. Her så tai chi ut til å ha en mulig positiv effekt på kroppslig smerte, generell helse, vitalitet og mental helse.

Parkinsons

En kunnskapsoppsummering fra 2017 rapporterer om mulig bedring i balanseevnen og livskvaliteten for pasienter med Parkinsons ved bruk av tai chi.

En oppsummering fra 2014 konkluderte med at tai chi brukt i kombinasjon med medisiner gir økt bevegelighet og balanse for pasienter med mild til moderat Parkinsons.

Multippel sklerose (MS)

En oppsummering fra 2017 konkluderte med at tai chi ser ut til å øke livskvaliteten og forbedre balanse hos pasienter med MS.

En annen oppsummering av forskningen på tai chi, konkluderer derimot med mulig effekt på balanse, gange, fleksibilitet, utmattelse, depresjon og livskvalitet hos MS-pasienter.

Diabetes

Det er allment akseptert at fysisk aktivitet øker glukoseopptaket i kroppen. For personer med type 2 diabetes vil dermed de fleste treningsformer kunne ha en positiv virkning på blodsukkernivået. Ifølge en kunnskapsoppsummering fra 2019 kan også rolig aktivitet som tai chi ha slik effekt. Forskerne påpeker imidlertid at personer med type 1 diabetes må være klar over slike effekter ved regulering av insulintilskudd.

Kreft

Informasjonen om kreft er basert på oppsummeringene i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. I denne forskningen er tai chi og qigong brukt av kreftpasienter med andre formål enn det å kurere eller bremse kreft. Det fins etter våre kriterier ingen vitenskapelig støtte for at disse teknikkene skal kunne kurere eller bremse kreft.

Tai chi ved kreft: Det er ikke mulig å konkludere på om livskvaliteten hos kreftpasienter bedres ved bruk av tai chi. Det er mulig at tai chi kan øke mobiliteten i ledd og øke gripestyrken, samt redusere kortsiktig kreftrelatert utmattelse for pasienter med bryst- eller lungekreft. Det er usikkert om tai chi har en positiv effekt på utmattelse, søvn og depresjon hos kreftpasienter.

Qigong ved kreft: Det er mulig at qigong kan ha en positiv effekt på immunfunksjon, utmattelse, livskvalitet og søvn hos kreftpasienter.

En kombinasjon av tai chi og qigong kan også muligens ha en effekt på depresjon hos kreftpasienter.

Er det trygt?

Utenom vanlige milde og forbigående symptomer ved trening og fysisk aktivitet så som stivhet, stølhet og lignende, er det ikke rapportert om bivirkninger av tai chi og qigong. Overdreven repetisjon av samme bevegelser kan i noen tilfeller medføre slitasjeskader.

Dersom instruktøren mangler medisinske kunnskaper, kan viktige symptomer bli oversett eller feiltolket slik at riktig behandling blir forsinket. Bruk av tai chi og qigong mot konkrete helseproblemer bør derfor drøftes med legen din på forhånd.

Bakgrunn

Tai chi og qigong tilhører en bred gruppe teknikker som baserer seg på sammenhengen mellom kropp og sinn, som har til felles at tanke og sinn har stor makt og innflytelse på kroppens tilstand, funksjon og prestasjon. En indre ro regnes både som en forutsetning for og som et mål med aktiviteten.

Både tai chi og qigong omfatter trening og bevegelser med lav til moderat intensitet; faste bevegelser og -mønstre som har spesifikk betydning og virkning; samt kontrollert meditasjon og pust. Mens qigong har sine røtter i kampsport, stammer tai chi fra gammel healingtradisjon.

Begge bygger på ideen fra tradisjonell kinesisk medisin (TCM) om livskraften «qi», samt teorien om at sykdom skyldes ubalanse eller blokkering i flyten av qi. Som mange andre behandlingsformer i TCM, mener man at tai chi og qigong fjerner blokkeringer eller balanserer energiflyten, og slik hjelper kroppen til å heles. Flere konkrete øvelser er utviklet for å spesifikt åpne meridianene som livskraften «qi» ifølge læren flyter gjennom.

Det fins flere varianter av disse teknikkene, med ulike navn. Viktigheten av en instruktør som tolker tilstanden, gir råd og veiledning om hvilke øvelser og hvordan de bør gjøres, varierer. I qigong skiller man tydelig mellom «indre qigong» - som en fysisk og mental form for individuell trening - og «ytre qigong», som inkluderer ideen om overførsel av energi fra utøver/ instruktør til en pasient/ elev. Flere spesifikke qi gong-øvelser skal ifølge læren være gunstige for åpning av energikanalene (meridianene) ved spesifikke helseproblemer.

Når en instruktør tolker helseplagene dine og gir deg råd om hvilke øvelser du bør gjøre og hvordan, kan Lov om alternativ behandling av sykdom mv gjelde, og vedkommende komme i ansvar som behandler.

Tai chi og qigong blir brukt over store deler av verden i grenselandet mellom å trene seg opp og for å påvirke/ motvirke en rekke helseproblemer, så som ulike angstlidelser, muskel-skjelettplager, stivhet, aldringssymptomer, blodtrykks- og sirkulasjonsproblemer, pustevansker, beholde og utvikle styrke og balanse, forhindre fall, forbedre kognitiv og fysisk funksjon hos eldre, fordøyelsesproblemer, slitasjegikt, revmatoid artritt, fibromyalgi, søvnløshet, og depresjon. Det brukes også mot diabetes, hypertensjon, hyperlipidemi, overvekt, kronisk obstruktiv lungesykdom, Parkinsons sykdom, nevrologisk traume, for å styrke immunforsvaret, lungefunksjon og økt respons på vaksiner.

Ulike navn som brukes på behandlingene

Tai chi er kjent som en mind-body-teknikk under mange forskjellige navn: Art Martial Interne, Internal Martial Art, Méditation en Mouvement, Moving Meditation, Tai-Chi, Tai Chi Chih, Tai Chi Chuan, Tai Chi Martial Arts, Taichi Quan, Tai Ji Quan, Taiji, Taijiquan, Tie Chee, Baduanjin og Wuqinxi.

Qigong er også kjent som en mind-body-teknikk med mange navn: Ba Duan Jin, Baduanjin Qi Gong, Biyun Method, Biyun Qi Gong, Chan Mi Gong, Chi'I Kung, Chi Gung, Chi Kung, Dantian, Daoyin Qi Gong, Dongeui Qi Gong, Eight-Section Brocades Qi Gong, Energy Healing, Energy Health, Energy Medicine, Energy Therapy, Energy Work, EQT, External Qi Gong Therapy, Five Animals Qi Gong, Guolin, Hua Gong, Medical Qi Gong, Médecine Énergétique, QG, QI, Qigong, Qigong Healer, Qigong Therapy, Qi Gong Therapy, Qi Gong Yangsheng, Qigongology, Santé Énergétique, Thérapie Énergétique, Wuqinxi, Yi Jia Gong.

Kilder
 • Does Tai Chi relieve fatigue? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, 2017
 • Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials,  2016
 • A Systematic Review and Meta-Analysis of Mindfulness-Based (Baduanjin) Exercise for Alleviating Musculoskeletal Pain and Improving Sleep Quality in People with Chronic Diseases, 2018
 • The effects of qigong on neck pain: A systematic review, 2019.
 • Tai chi as an alternative and complimentary therapy for anxiety: a systematic review, 2014
 • The effects of tai chi on depression, anxiety, and psychological well-being: a systematic review and meta-analysis, 2014
 • A systematic review and meta-analysis of the effects of Qigong and Tai Chi for depressive symptoms, 2015
 • Exercise for preventing falls in older people living in the community, 2019
 • Improvement of balance control ability and flexibility in the elderly Tai Chi Chuan (TCC) practitioners: a systematic review and meta-analysis, 2014
 • Effect of Tai Chi Exercise on Balance Function of Stroke Patients: A Meta-Analysis, 2018
 • Are falls prevention programs effective at reducing the risk factors for falls in people with type-2 diabetes mellitus and peripheral neuropathy: A systematic review with narrative synthesis, 2017
 • Physical therapies for improving balance and reducing falls risk in osteoarthritis of the knee: a systematic review, 2015
 • Qigong for hypertension: a systematic review, 2015
 • The Effect of Taichi Practice on Attenuating Bone Mineral Density Loss: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, 2017
 • Effect of Tai Chi on bone mineral density in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials, 2017
 • Effects of tai chi exercise on bone health in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis, 2016
 • The potential effect of Wuqinxi exercise for primary osteoporosis: A systematic review and meta-analysis, 2016
 • Taichi exercise for self-rated sleep quality in older people: a systematic review and meta-analysis, 2015
 • The Effect of Mind-Body Therapies on Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2019
 • Tai Chi for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 2016
 • Mind-body exercise (Wuqinxi) for patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, 2018
 • Effects of Tai Chi-based cardiac rehabilitation on aerobic endurance, psychosocial well-being, and cardiovascular risk reduction among patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis, 2018
 • The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses, 2015
 • Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease, 2015
 • Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease, 2014
 • Tai Chi Chuan for cardiac rehabilitation in patients with coronary arterial disease, 2014
 • Effects of Tai Chi on health-related quality of life in patients with chronic conditions: a systematic review of randomized controlled trials, 2014
 • The Effects of Tai Chi Chuan on Improving Mind-Body Health for Knee Osteoarthritis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2016
 • Tai Chi Exercise for the Quality of Life in a Perimenopausal Women Organization: A Systematic Review, 2017
 • The effects of Tai Chi on physical function and well-being among persons with Parkinson's Disease: A systematic review, 2017
 • Efficacy and safety of Tai Chi for Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, 2014
 • Tai chi for health benefits in patients with multiple sclerosis: A systematic review, 2017
 • The effects of Tai Chi on physical and psychosocial function among persons with multiple sclerosis: A systematic review, 2017
 • Different training durations and styles of tai chi for glucose control in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of controlled trials, 2019

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: