Momsregler gir økning | NAFKAM

Momsregler gir økning

Registeret for utøvere av alternativ behandling har det siste halve året opplevd et skred av innmeldelser som følge av nye regler for momsfritak. For en del utøvere har imidlertid innmeldelsen skjedd motvillig.

Brønnøyssundsregistrene

Tredoblet antall godkjente organisasjoner på to år

I 2009 og 2010 tredoblet antallet godkjente utøverorganisasjoner seg. Fra oppstarten i 2004 og frem til 2009 var det bare ti organisasjoner som hadde søkt og oppnådd godkjennelse av Helsedirektoratet. I dag er tallet økt til 29 organisasjoner.

Harald Alstad, underdirektør, Brønnøysundregistrene Foto: Christel Slettli Hansen
Harald Alstad, underdirektør, Brønnøysundregistrene Foto: Christel Slettli Hansen

Antallet utøvere har også økt betraktelig. I 2009 var det 831 registrerte utøvere i registeret, i dag teller det nesten 2500 stykker. Harald Alstad, underdirektør i Brønnøysundregistrene, er ikke i tvil om at det var de nye momsreglene som er årsaken til økningen:

- Ja, vi fikk det spesielt travelt rundt jul i fjor, bekrefter han. – I desember 2010 var det 330 utøvere som registrerte seg, mens det i samme måned i 2009 bare var 30. Økningen kom spesielt i de behandlergruppene som var unntatt moms tidligere. Også i januar 2011 hadde vi en topp med 249 innmeldte, og vi får fortsatt inn mange ”etternølere”.

Massasjeforbundet: bekrefter tendensen

Interessen og økningen i antall registreringer bekreftes av Anders R. Jensen, som leder SABORG (Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner). Jensen er også leder av Norges massasjeforbund, hvor medlemmene tidligere slapp momsplikt. Sammen med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er de nå størst i registeret, med over 400 registrerte medlemmer hver.

- I oktober i fjor var 184 av våre medlemmer registrert, og i dag er tallet 423, sier Jensen. - Det vil si at det har vært mer enn en dobling på et drøyt halvår. Denne økningen kan helt klart tilskrives de nye momsreglene.

Mange fortsatt uregistrerte

Totalt finnes det som nevnt over 2000 utøvere i registeret. Helsepersonell og personer som tjener mindre enn 50 000 kroner årlig på slik behandlingsvirksomhet er fortsatt automatisk fritatt for moms. Likevel synes Harald Alstad i Brønnøysundsregistrene at tallet er overraskende lavt:

- Ja, med tanke på at det tilbys mer enn 200 behandlingsformer her til lands, skulle man jo tro at flere hadde registrert seg.

Bransjen uenig – føler seg tvunget til å registrere seg

Cecilie Brewer leder Akupunkturforeningen i Norge. Hun sier at deres medlemmer føler seg tvunget inn i registeret:

- Registeret og momsfritaket er ei tvangstrøye, tredd nedover hodet på våre medlemmer. Som organisasjon stiller vi strenge faglige krav til våre medlemmer, og føler det blir helt feil at de skal stå sidestilt i registeret sammen med utøvere som ikke har noen krav til kompetanse å forholde seg til. Momsreglene tvinger de av våre medlemmene som ikke er helsepersonell til å registrere seg av rent økonomiske årsaker.

Dannet ny forening

For å vise sin uvilje mot de nye momsreglene har Akupunkturforeningen valgt å stå utenfor registeret. I stedet har de opprettet en ny forening, kalt Forening for sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur. I Foreningen for sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur er det idag 208 medlemmer, av disse er 172 registrert i Brønnøysundsregistrene. I Akupunkturforeningen er det totalt 728. Av disse er om lag halvparten helsepersonell og automatisk fritatt momsplikt.

- Vi valgte å danne en ny forening fordi vi vil vise at vi er uenige i måten myndighetene går frem på. Vi synes momsfritaket bør avgjøres av graden av kompetanse hos utøveren, ikke av hvorvidt han eller hun har navnet sitt i et register, sier Brewer.

- I dag fremstår registeret med et skinn av falsk trygghet. Det står i lovteksten at registeret skal øke pasientsikkerheten og bidra til seriøsitet og ordnede forhold blant behandlerne. Vi ser ikke at dagens ordning ivaretar dette.

Myndighetene: Ønsker lav terskel

I forskriften om registeret stilles det en rekke krav til utøverorganisasjonen for at den skal bli godkjent av Helsedirektoratet. De skal blant annet ha vedtekter som forplikter medlemmene å drive forsvarlig og å gi pasienter nødvendig informasjon. De må også forplikte medlemmene til å følge yrkesetiske regler framsatt av forbundet. Myndighetene stiller imidlertid ingen konkrete fagkrav; det er opp til forbundene selv.

- Dersom myndighetene skulle stilt strenge faglige krav til forbundene som skal godkjennes ville vi mistet litt av formålet med registeret, nemlig å få en oversikt over de som driver med alternativ behandling i Norge, sier Svein Olav Hansen i Helsedirektoratet.

– Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å få utøvere til å registrere seg, i tråd med Ot.prp 27 (2002-2003).

Hansen viser også til to klagesaker hvor direktoratet i utgangspunktet hadde fattet vedtak om avslag på søknad om å bli omfattet av registeret for alternativ behandling. (Tankefeltsterapeuter og Gestaltterapeuter). I begge sakene ble det påpekt fra Helse- og omsorgsdepartementet sin side at terskelen skal være lav mht de faglige krav for å kunne bli omfattet av registerordningen.

Vanskelig å stille felles fagkrav

Hansen forklarer at det vil være vanskelig å finne faglige krav som kan være felles for de ulike behandlingsformene, ettersom de er så ulike:

- Se på healing for eksempel. Til forskjell fra f.eks akupunktur, mener mange at healing er en medfødt evne. Skal man da stille strenge fagkrav og kreve at utøveren må gå på kurs for å lære seg det, spør han.

Helsedirektoratet vil ikke tilbake til den gamle formen, hvor enkelte behandlingsformer automatisk var unntatt moms.

- De tidligere avgrensningene gjorde regelverket vanskelig å praktisere. Å finne en naturlig måte å skille mellom de som skulle få momsfritak eller ikke, viste seg krevende. Det er så mange behandlingsformer som grenser opp mot hverandre. De har enkelte av de samme elementene, men også vesentlige forskjeller, forklarer han.

Positiv til VEKS-fag

Hansen synes det er bra at organisasjonene selv jobber for å styrke sikkerheten for pasientene. Han viser spesielt til at SABORG og en del enkeltorganisasjoner har innført krav om at deres medlemmer har 50 timers undervisning i VEKS-fag (vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære med jus).

- Dette er helt i tråd med myndighetenes ønske om å styrke pasientsikkerheten, og både direktoratet og departementet har stilt seg positive til dette, avslutter Hansen.

Bakgrunn:

Tidligere var disse gruppene alternative behandlinger unntatt momsplikt: Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisinbehandling, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje.

Andre utøvere måtte kreve merverdiavgift på sine tjenester, med mindre de var helsepersonell eller tjente mindre enn 50 000 kr på virksomheten årlig.

Denne inndelingen gjorde regelverket vanskelig å praktisere. Finansdepartementet avgjorde i 2008 en forskriftsendring med denne begrunnelsen:

"Det har blant annet vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Da det dessuten ikke finnes noen autorisasjonsordning eller annen form for godkjennelsesordning for disse gruppene av tjenesteutøvere, har det vært vanskelig å finne et egnet avgrensingskriterium."

I den nye forskriften, som trådte ikraft 1. januar 2009 knyttes momsfritak til Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Forskriftsendringen tillater utøvere av alle typer alternativ behandling momsfritak, så fremt de har registrert seg. For å kunne melde seg inn i registeret må man tilhøre en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. Det stilles også enkelte individuelle krav, som at man har tegnet ansvarsforsikring.

For utøvere i de gruppene som tidligere automatisk fikk momsfritak, innførte man en overgangsperiode på to år for innmeldelse. Denne overgangsperioden tok slutt 1. januar i år.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: