Er osteopati trygt for barn?

NB: Osteopater ble 1.5.2022 underlagt helsepersonelloven med krav om autorisasjon som helsepersonell. Dette medfører at osteopati fra samme dato i Norge ikke lenger reguleres som alternativ behandling. Les mer om dette her.

Svaret er: vi vet ikke. Osteopati tilbys barn og unge for en rekke tilstander, som for eksempel kolikk, astma, søvnproblemer og atferdsvansker. Dette til tross for at det er knapt med forskning på effekt og sikkerhet. Nå settes det i gang en internasjonal studie, VOKO, for å skaffe mer kunnskap.
 
- Barn er en spesielt sårbar gruppe, og vi vet at de har en annen risikoprofil enn voksne. Vi mener at det er riktig å undersøke hvor vidt denne behandlingen er trygg for de yngste, sier Trine Stub, som er seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Dette skal de undersøke

Stub samarbeider med forskere fra Sverige. Sammen håper de å rekruttere 1000 barn og ungdommer til studien. De vil hente inn data både fra Norge, Sverige og også fra Nederland. Gjennom en spørreundersøkelse blant deltakerne, håper forskerne å kunne si mer om:

  • forekomst og alvorlighetsgrad av bivirkninger ved osteopatibehandling av barn og unge
  • hvilke plager barn og unge oppsøker osteopat for
  • hvor fornøyde pasientene  er med behandlingen

Dette vet vi

Trine Stub, NAFKAM
Trine Stub, seniorforsker på NAFKAM. Foto: Christel Slettli Hansen

Det finnes generelt få solide studier som ser på sikkerhet ved bruk av osteopati. En kunnskapsoppsummering fra Cochrane Library ser spesielt på osteopati brukt ved kolikk hos spedbarn. Deres konklusjon er at man ut fra studiene ikke kan si noe om sikkerhet.

En annen oppsummering, som ser generelt på ulike manuelle terapiformer inkludert osteopati, oppgir liten grad av alvorlig risiko for voksne som får osteopatibehandling. De skriver imidlertid at halvparten av osteopatiklienter kan forvente å få lite- eller middels alvorlige bivirkninger.  

Sikkerhet i første rekke

- Barn og unge er ikke «små voksne» og behandlinger må ofte tilpasses hvert enkelt barn. Barn kan heller ikke sette ord på sine plager på samme måte som voksne, derfor mener vi at osteopater må være spesielt oppmerksom og forsiktig med denne pasientgruppen, sier Stub.

- Selv om vi ikke har erfaringer som tilsier at det er alvorlige risikoer ved osteopatibehandling hos barn, er det viktig å se systematisk på dette, som ved all annen behandling. Vi ser at behandlingen allerede tilbys barn og unge i flere land, og da bør vi vite med sikkerhet om behandlingen utgjør noen risiko for disse.

Kunnskap kan overføres til voksne

- Prosjektet er nyttig for alle pasienter som ønsker å bruke osteopati for sine helseplager. Osteopati er en behandlingsform som tilbys utenfor det etablerte helsevesenet, og det stilles ingen juridiske krav til det å tilby osteopatibehandling i Norge. Dette gjør det ekstra viktig for myndighetene og pasientene å få informasjon dersom det er knyttet risiko til behandlingen, sier Stub. 

- Selv om vi i denne studien konsentrer oss om de yngste pasientene, kan vi også få kunnskap om sikkerhet som kan være nyttig for voksne, fortsetter Stub. 

Studien er avsluttet

FAKTA OM STUDIEN:

VOKO er en internasjonal studie, hvor man vil samle deltakere fra Norge, Sverige og Nederland.
 
Målet er å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 1000 pasienter om deres erfaringer med osteopatibehandling.
 
Dataanalyse vil gjennomføres av forskere fra Mittuniversitetet  i Sundsvall, Integrative Care Science Senter i Stockholm, samt Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø.
 
Forskerne samarbeider også med Svenska Osteopatförbundet, Norsk Osteopat Forbund, samt Foreningen for Osteopati i Nederland.
 
Studien gjennomføres med økonomisk støtte fra Ekhagastiftelsen i Sverige. Stiftelsen har ingen rolle i gjennomføring, analyser eller publisering av resultater fra studien. Prosjektet er organisert i henhold til vitenskapelige kriterier.
 
Datainnsamlingen skal foregå i hele 2015 og resultatene skal analyseres våren 2016.

Resultatene pr. 2017 er samlet i en egen rapport

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: