Naprapater og osteopater autoriseres i Norge

Etter politisk enighet sent i 2020 om at naprapater og osteopater skal autoriseres, har Stortinget nå vedtatt å endre helsepersonelloven til å omfatte også disse utøvergruppene.

Image
Pasient som ligger på en benk og får manuell behandling
Naprapati og osteopati har lenge vært blant de mest brukte alternative behandlingsformene. Nå autoriseres utøverne. Foto: Ingun A. Mehlum (C) NAFKAM

Det er også vedtatt at denne lovendringen trer i kraft 1. mai i år; samme dato som det også blir mulig å levere inn søknad om autorisasjon. Dagens naprapater og osteopater gis da en periode på ett år til å søke om autorisasjon. Etter 1. mai 2023 vil det være forbudt å titulere seg naprapat eller osteopat hvis man ikke er autorisert.

Autorisasjonen vil medføre at behandling fra naprapater og osteopater ikke lenger vil bli regulert av lovverket om alternativ behandling; men av helsepersonelloven og lovverket rundt pasienters rettigheter ved helsehjelp fra det offentlige.  Yrkestitlene «naprapat» og «osteopat» blir beskyttet, og kan kun brukes av personer som har søkt om og fått autorisasjon.

Naprapater og osteopater vil da bli en del av spesialisthelsetjenesten på linje med fysioterapeuter og kiropraktorer, og bli underlagt under tilsyn fra Statens Helsetilsyn. Forrige gruppe utøvere av alternativ behandling som ble autorisert, var kiropraktikerne i 1989.

Hos både Norges Naprapatforbund og Norsk Osteopatforbund er gleden stor over disse endringene:

Osteopatene: -Sikrer nødvendige kvalifikasjoner for utøvelsen

-Det å bli en autorisert helseprofesjon betyr mye for oss og våre samarbeidspartnere, men aller mest for pasientene våre, sier leder Tomas Collin i Norsk Osteopatforbund. -Vi arbeider i hovedsak i privat førstelinjetjeneste, med stor grad av selvstendighet. Som følge av vedtaket vil etter hvert alle osteopater bli tilknyttet Norsk pasientskadeerstatning og bli underlagt faglig tilsyn fra statlig hold. En autorisasjon handler først og fremst om å sikre at de som leverer helsehjelp har de nødvendige kvalifikasjoner for å kunne gjøre en riktig kartlegging, vurdering og behandling. Autorisasjonen vil også gi osteopater tilgang til ulike nye arbeidsverktøy, som f.eks. Norsk helsenett.

Naprapatene: -Fortjent anerkjennelse etter lang, høyere utdanning

Også Mariann Fuglerud, som er generalsekretær i Norges Naprapatforbund, mener at dette betyr mye for både profesjonen og pasientene: -Vi er veldig glade. Dette er en prosess vi har arbeidet mye med i mange år. Endelig blir vi en naturlig del av helsetjenesten og får en beskyttet yrkestittel. Dette har stor betydning for alle som har satset på en lang utdanning i dette yrket. Selv om våre interne krav og regler har til medlemmene har vært på linje med helsepersonelloven i noen år allerede, blir dette nå gjeldende gjennom norsk lov. Autorisasjonen vil også forenkle kommunikasjon og samarbeid med annet helsepersonell. Dessuten vil alle pasienter bli dekket av Norsk Pasientskadeerstatning. Vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap i bredere samarbeid med annet helsepersonell.

Fuglerud og Collin anslår antallet naprapater og osteopater som vil være aktuelle for autorisasjon til henholdsvis ca. 420 og 550, som til sammen vil si noe under 1.000 nye autoriserte helsepersonell fordelt på to nye grupper i løpet av tiden som kommer.

Revmatikerforbundet: -Enklere, smidigere og mer positivt

I forbindelse med den offentlige høringen av forslaget våren 2021, ga Norsk Revmatikerforbund sin støtte til at naprapater og osteopater skulle få autorisasjon:

-For flere av våre medlemmer er osteopatisk eller naprapatisk behandling en viktig del av hverdagshabiliteringen. Vi i Norsk Revmatikerforbund opplever dette som enklere, smidigere og generelt positivt, sier Ann Kristin Bakke, som er fagsjef for interessepolitikk i Revmatikerforbundet.

NAFKAM: -Forbedrer vilkårene for dialog, informasjonsutveksling og pasientsikkerhet

Naprapati og osteopati har lenge vært blant de mest brukte alternative behandlingsformer i Norge. Miek Jong er leder for NAFKAM, og har det følgende å si om endringene:

- Autorisasjonen vil medføre en bedring i pasientsikkerheten. Utøverne nå blir en del av spesialisthelsetjenesten, og dette vil forbedre muligheten for kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pasientens ulike behandlere, og dokumentasjonsplikt av både behandlinger og eventuelle uønskede hendelser. Det vil ansvarliggjøre behandlerne sterkere, både når det gjelder ansvar og plikter som lovverket pålegger dem, samt statlig tilsyn. Pasientene vil få bedre vern og rettigheter ved eventuelle skader.

Hva medfører dette - og ikke? 

* Autorisasjonen av naprapater og osteopater betyr hovedsakelig at disse utøvergruppene ikke lenger reguleres av alternativ behandlingsloven, men at de får ansvaret og pliktene som helsepersonellloven gir; samt underlegges tilsyn fra Staten Helsetilsyn.
* Pasientene deres omfattes av lov- og regelverket for offentlig helsehjelp (behandling  i/ fra helsetjenesten), noe som medfører større trygghet og sterkere vern ved f.eks pasientskade.
* Yrkestitlene "naprapat" og "osteopat" beskyttes, og man må være autorisert for å bruke disse titlene. Den som ikke er autorisert, får ikke lov å bruke disse eller titler som ligner på disse og som kan skape inntrykk av at man har rett til å kalle seg naprapat eller osteopat.
* Autorisasjonen gir ikke naprapater eller osteopater rett til å skrive ut sykemelding; rekvirere undersøkelse hos spesialist i helsevesenet (røntgen, MR og lignende) eller henvise pasienter til behandling hos andre spesialister i helsetjenesten.
* Autorisasjonen medfører heller ikke at behandling hos naprapat eller osteopat kommer inn under det offentliges ordninger med egenandel og refusjon. Kostnader til slike behandlinger vil derfor heller ikke inngå i frikort-ordningen som følge av autorisasjonen.
* NAFKAMs faktaartikler om naprapati og osteopati vil bli redusert til å formidle endringen og hva den nye virkeligheten innebærer for deg som bruker eller vurderer å bruke disse behandlingsformene.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: