Osteopati | NAFKAM

Osteopati

Osteopati er en alternativ behandlingsform som i hovedsak består av manuelle/ fysikalske teknikker, som oftest brukes ved smerter og muskel- og skjelettlidelser.

Flere av teknikkene som osteopater bruker inngår i det vi kaller fysikalske (manuelle) behandlinger, som praktiseres av flere yrkesgrupper på tvers av spesifikke terapinavn.

Ifølge osteopatien vil kroppen hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Veien til god helse og funksjon avhenger av at muskel- og skjelettsystemet, bindevevet, nervesystemet og sirkulasjonssystemet er i balanse, det vil si at disse fungerer godt sammen. I osteopatien vektlegges ubalanser i ett eller flere av disse systemet som årsaker til dårligere helse: Feilfunksjon ett sted fører til ubalanse og smerter et annet sted. 

Mange osteopater vil behandle personer med samme symptomer noe ulikt, fordi pasientene har ulike forutsetninger og totale sykdomsbilder. Osteopati beskrives av det norske osteopatforbundet også som et helhetlig medisinsk system. I sin innledende undersøkelse av deg vil osteopaten derfor spørre bredt om både nåværende sykdommer, plager og symptomer, tidligere plager, søvnproblemer, stress med mere. Målet med dette oppgis å være å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om eventuelle sammenhenger mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Ved behandling fra en osteopat vil du kunne oppleve at denne bruker ulike teknikker og "grep" - både «knekking», tøying, trykking og knaing på muskler, ledd og bindevev. Mange av disse brukes av både osteopater og utøvere av andre, beslektede terapier. Det finnes også en del spesifikke begreper, teorier, teknikker, fokusområder innen osteopatien. Ikke alle disse er like vanlige blant norske utøvere av osteopati:

 • Teknikken MET (muskelenergiteknikk), hvor man bevisst bytter mellom sammentrekning og utstrekking av musklene,
 • Manuelle osteopatiske teknikker: Et samlebegrep som både innebærer generelle manuelle teknikker, trykking, knaing og manipulasjonsteknikken «knekking». Disse kalles også «mobiliseringsteknikker».
 • Visceral osteopati: Noen utøvere av osteopati vektlegger tilstanden til bindevevet, og hvordan dette og behandling av det kan påvirke helsen din.
 • Kraniosakral osteopati: Noen utøvere fokuserer på forholdet mellom korsbenet og hodeskallen, og forholdet mellom disse og resten av kroppen. Dette er dog ikke det samme som kraniosakral terapi og kraniosakral-terapeuter, som er en egen terapiform og en egen terapeutgruppe.

De fleste norske osteopater gjør ifølge Norsk Osteopatforbund hovedsaklig bruk av manuelle/ fysikalske teknikker for å påvirke kroppens ledd, muskler og bindevev, ofte i kombinasjon med øvelser og veiledning for trening og egenbehandling utenfor behandlingstimene. De behandler ikke indre organer, men opplyser at de fokuserer på bindevev, sirkulasjon og spenningsforhold i kroppen.

 

  Virker det?

  En kortfattet framstilling av dokumentasjonen av manuelle (fysikalske) teknikker, øvelser og trening mot smerter og funksjonsnedsettelse er presentert i vår artikkel om slik behandling generelt.

  Ved søk i mars 2020 etter systematiske kunnskapsoppsummeringer i våre kilder på spesifikt osteopati, fant vi at det meste av forskningen på osteopati var konsentrert rundt smerteproblematikk, samt at noe av den viste at osteopati muligens kan ha effekt, mens det i forskningen på andre helseproblemer/ hensikter betegnes som ikke tilstrekkelig dokumentert:

  Mulig effekt:

  Etter våre kriterier til forskning viser osteopati mulig effekt ved følgende:

  Utilstrekkelig dokumentert:

  I 2019 ble det gjort en oppsummering av forskningen på manuelle teknikker – herunder osteopati -for barn. Av forskjellige grunner kunne ikke forskerne trekke konklusjoner om osteopatisk behandling hadde effekt eller ikke mot følgende plager: Forstoppelse, kolikk, ikke-nevrogene blæredysfunksjoner, kronisk spenningshodepine, kjeveleddsdysfunksjon, astma, obstruktiv søvnapné, akutt mellomørebetennelse, ADHD, autisme, cerebral parese, avvikende hodeform, asymmetrier i kropp og skoliose.

  Vi fant i tillegg oppsummert forskning på osteopatisk behandling ved en rekke andre helserelaterte problemer og -hensikter: smerter under svangerskap og fødsel, forstuet albue, tennisalbue, kroniske inflammatoriske sykdommer så som KOLS, IBS og astma, endometriose, hodepine, revmatiske lidelser, samt stimulering av det autonome nervesystemet. Heller ikke her fant forskerne dokumentasjonen solid nok til å trekke konklusjoner om effekt. Begrunnelsene som oppgis for dette variererte:

  • studiene de undersøkte var små og/ eller hadde metodiske feil eller mangler,
  • forskningsresultatene i de enkelte studiene sprikte for mye til at de burde trekkes slutninger fra,
  • det var vanskelig å skille direkte behandlingseffekter fra effekter av å gå til en terapeut, og/ eller
  • funnene av effekt var små og uten klinisk betydning for pasienten.

  Forskerne bak disse oppsummeringene etterlyser generelt bedre metodisk kvalitet i forskningen på osteopati før man kan si noe. For de ovennevnte bruksområdene vil vi da si at osteopatisk behandling er utilstrekkelig dokumentert.

  Presiseringer

  • I noen oppsummeringer var behandlingen bestemt på forhånd for alle deltakerne i studiene. Dette skiller seg fra den individualiserte behandlingen som vi vet at bl.a osteopater vektlegger å gi. Dette medfører at det ofte kan være vanskelig å trekke vitenskapelige konklusjoner på basis av disse. 
  • Vi har valgt å flytte oppsummeringer om noen spesifikke teknikker som brukes av både osteopater og andre behandlergrupper til vår artikkel om fysikalske (manuelle) behandlinger.
  Er det trygt?

  Vanlige rapporterte bivirkninger av osteopatisk behandling regnes som milde og forbigående. Disse omfatter muskelsmerter, stølhet, tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme. I følge osteopatene kan behandlingen deres også gi bivirkninger som kortvarige influensalignende symptomer, manglende overskudd, lett smerteøkning, samt en følelse av kulde eller varme.

  Som tidligere nevnt favner osteopatien flere ulike teknikker og "grep". Disse regnes i utgangspunktet som trygge hvis de utøves korrekt, i den forstand at behandleren har tilstrekkelige kunnskaper om kropp og sykdom, og erfaring med hvordan teknikken skal utøves «riktig». Noen slike teknikker regnes imidlertid som mer risikofylte enn andre, og personer med andre/ underliggende sykdommer bør være forsiktige med slik behandling. Dette kan du lese mer om i vår generelle artikkel om fysikalske behandlinger.

  «Osteopat» er ikke en beskyttet tittel, og medfører ikke autorisasjon og ansvar som helsepersonell. Osteopati kan tilbys og utøves av alle. Det stilles ikke offentlige krav til minstekompetanse i helsefag for å tilby/ utøve osteopati. Ikke alle som tilbyr/ utøver osteopati i Norge er medlem i utøverorganisasjonen Norsk Osteopatforbund, og trenger derfor ikke oppfylle forbundets krav, kriterier og regler for medlemsskap. 

  Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

  Bakgrunn

  Den amerikanske legen Andrew Taylor Still regnes som grunnleggeren av osteopatien. Ifølge ham var årsaken til sykdom og sykelige forandringer i organer at personen hadde nedsatt funksjon og bevegelighet i muskel- og skjelettsystemet. Han mente at man kunne kurere alle typer sykdommer og helseproblemer ved å bruke hendene til å «normalisere» bevegeligheten og funksjonen i pasientens muskler og skjelett. Still mente også at det er mulig å oppdage små spenninger i vev i kroppen, og løse dem opp før de utvikler seg til sykdom.

  De fleste osteopater synes å ha gått bort fra denne ideen, og legger i dag til grunn et større fokus på anatomisk og fysiologisk forståelse av kropp og sykdom, som kan være vanskelig å skille fra eksempelvis kiropraktorer og fysioterapeuter. Dette kan du lese mer om i rapporten «Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer» utgitt av Folkehelseinstituttet.

  I 1892 startet Still «American School of Osteopathy», og underviste leger i metoden sin. I dag er osteopater i USA leger, slik at osteopatisk behandling hos en DO (Doctor of Osteopathy) kan medføre bruk av teknikker og behandlingstiltak som i Norge er forbeholdt leger.

  Osteopati er også kjent under følgende navn: Cranial Osteopathy, osteopathy, kraniosakral/ kranio-sakral osteopati.

  Kilder
  • Amoroso Borges BL, Bortolazzo GL, Neto HP. Effects of spinal manipulation and myofascial techniques on heart rate variability: A systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2018;22(1):203–208. doi:10.1016/j.jbmt.2017.09.025
  • Bagagiolo D, Didio A, Sbarbaro M, Priolo CG, Borro T, Farina D. Osteopathic Manipulative Treatment in Pediatric and Neonatal Patients and Disorders: Clinical Considerations and Updated Review of the Existing Literature. Am J Perinatol. 2016;33(11):1050–1054. doi:10.1055/s-0036-1586113
  • Baxter DA, Shergis JL, Fazalbhoy A, Coyle ME. Muscle energy technique for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review. Chiropr Man Therap. 2019;27:37. Published 2019 Aug 20. doi:10.1186/s12998-019-0256-9
  • Brurberg KG, Dahm KT, Kirkehei I. Manipulation techniques for infant torticollis. Manipulasjonsteknikker ved nakkeasymmetri hos spedbarn. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(1):10.4045/tidsskr.17.1031. Published 2018 Dec 19. doi:10.4045/tidsskr.17.1031
  • Cardoso R, Meneses RF, Lumini-Oliveira J. The Effectiveness of Physiotherapy and Complementary Therapies on Voice Disorders: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Front Med (Lausanne). 2017;4:45. Published 2017 Apr 24. doi:10.3389/fmed.2017.00045
  • Carnes D, Plunkett A, Ellwood J, Miles C. Manual therapy for unsettled, distressed and excessively crying infants: a systematic review and meta-analyses. BMJ Open. 2018;8(1):e019040. Published 2018 Jan 24. doi:10.1136/bmjopen-2017-019040
  • Cerritelli F, Lacorte E, Ruffini N, Vanacore N. Osteopathy for primary headache patients: a systematic review. J Pain Res. 2017;10:601–611. Published 2017 Mar 14. doi:10.2147/JPR.S130501
  • Cerritelli F, Ruffini N, Lacorte E, Vanacore N. Osteopathic manipulative treatment in neurological diseases: Systematic review of the literature. J Neurol Sci. 2016;369:333–341. doi:10.1016/j.jns.2016.08.062
  • Cicchitti L, Martelli M, Cerritelli F. Chronic inflammatory disease and osteopathy: a systematic review. PLoS One. 2015;10(3):e0121327. Published 2015 Mar 17. doi:10.1371/journal.pone.0121327
  • Folkehelseinstituttet: Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer
  • Forskning.no: Derfor lager fingrene lyd når du knekker på dem
  • Franke H, Franke JD, Belz S, Fryer G. Osteopathic manipulative treatment for low back and pelvic girdle pain during and after pregnancy: A systematic review and meta-analysis. J Bodyw Mov Ther. 2017;21(4):752–762. doi:10.1016/j.jbmt.2017.05.014
  • Franke H, Franke JD, Fryer G. Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:286. Published 2014 Aug 30. doi:10.1186/1471-2474-15-286
  • Franke  H, Fryer  G, Ostelo  RWJG, Kamper  SJ. Muscle energy technique for non‐specific low‐back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009852. DOI: 10.1002/14651858.CD009852.pub2.
  • Fredin K, Lorås H. Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain - A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. 2017;31:62–71. doi:10.1016/j.msksp.2017.07.005
  • Guillaud A, Darbois N, Monvoisin R, Pinsault N. Reliability of Diagnosis and Clinical Efficacy of Cranial Osteopathy: A Systematic Review. PLoS One. 2016;11(12):e0167823. Published 2016 Dec 9. doi:10.1371/journal.pone.0167823
  • Gutke A, Betten C, Degerskär K, Pousette S, Olsén MF. Treatments for pregnancy-related lumbopelvic pain: a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94(11):1156–1167. doi:10.1111/aogs.12681
  • Hall H, Cramer H, Sundberg T, et al. The effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain: A systematic review with meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95(38):e4723. doi:10.1097/MD.0000000000004723
  • Hebert JJ, Stomski NJ, French SD, Rubinstein SM. Serious Adverse Events and Spinal Manipulative Therapy of the Low Back Region: A Systematic Review of Cases. J Manipulative Physiol Ther. 2015;38(9):677–691. doi:10.1016/j.jmpt.2013.05.009
  • Lanaro D, Ruffini N, Manzotti A, Lista G. Osteopathic manipulative treatment showed reduction of length of stay and costs in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017;96(12):e6408. doi:10.1097/MD.0000000000006408
  • Liddle SD, Pennick V. Interventions for preventing and treating low-back and pelvic pain during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD001139. Published 2015 Sep 30. doi:10.1002/14651858.CD001139.pub4
  • Marom T, Marchisio P, Tamir SO, Torretta S, Gavriel H, Esposito S. Complementary and Alternative Medicine Treatment Options for Otitis Media: A Systematic Review. Medicine (Baltimore). 2016;95(6):e2695. doi:10.1097/MD.0000000000002695
  • Martins WR, Blasczyk JC, Aparecida Furlan de Oliveira M, et al. Efficacy of musculoskeletal manual approach in the treatment of temporomandibular joint disorder: A systematic review with meta-analysis. Man Ther. 2016;21:10–17. doi:10.1016/j.math.2015.06.009
  • Natural Medicines Comprehensive Database: Osteopathy (hentet 15.03.2020)
  • NCCIH: Spinal Manipulation: What You Need To Know
  • Norsk Osteopatforbund: Hva er osteopati
  • NOU 1998:21 punkt 6.3.20 Osteopati
  • Ot.prp. nr. 27 (2002-2003): Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.
  • OK Klinikken: Kraniosakral osteopati
  • Parnell Prevost C, Gleberzon B, Carleo B, Anderson K, Cark M, Pohlman KA. Manual therapy for the pediatric population: a systematic review. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):60. Published 2019 Mar 13. doi:10.1186/s12906-019-2447-2
  • Phang JK, Kwan YH, Goh H, et al. Complementary and alternative medicine for rheumatic diseases: A systematic review of randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2018;37:143–157. doi:10.1016/j.ctim.2018.03.003
  • Rechberger V, Biberschick M, Porthun J. Effectiveness of an osteopathic treatment on the autonomic nervous system: a systematic review of the literature. Eur J Med Res. 2019;24(1):36. Published 2019 Oct 25. doi:10.1186/s40001-019-0394-5
  • Rist PM, Hernandez A, Bernstein C, et al. The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis. Headache. 2019;59(4):532–542. doi:10.1111/head.13501
  • Ruffini N, D'Alessandro G, Cardinali L, Frondaroli F, Cerritelli F. Osteopathic manipulative treatment in gynecology and obstetrics: A systematic review. Complement Ther Med. 2016;26:72–78. doi:10.1016/j.ctim.2016.03.005
  • Sauvan M, Chabbert-Buffet N, Canis M, et al. Traitement médical de l’endométriose douloureuse sans infertilité, RPC Endométriose CNGOF-HAS [Medical treatment for the management of painful endometriosis without infertility: CNGOF-HAS Endometriosis Guidelines]. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018;46(3):267–272. doi:10.1016/j.gofs.2018.02.028
  • Simonelli C, Vitacca M, Vignoni M, Ambrosino N, Paneroni M. Effectiveness of manual therapy in COPD: A systematic review of randomised controlled trials. Pulmonology. 2019;25(4):236–247. doi:10.1016/j.pulmoe.2018.12.008
  • Smith  CA, Levett  KM, Collins  CT, Dahlen  HG, Ee  CC, Suganuma  M. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD009290. DOI: 10.1002/14651858.CD009290.pub3.
  • Steel A, Sundberg T, Reid R, et al. Osteopathic manipulative treatment: A systematic review and critical appraisal of comparative effectiveness and health economics research [published correction appears in Musculoskelet Sci Pract. 2017 Aug;30:86]. Musculoskelet Sci Pract. 2017;27:165–175. doi:10.1016/j.math.2016.10.067
  • Store Medisinske Leksikon (31.03.2020)
  • Sutherland Cranial College: Cranial Osteopathy
  • Thomas E, Cavallaro AR, Mani D, Bianco A, Palma A. The efficacy of muscle energy techniques in symptomatic and asymptomatic subjects: a systematic review. Chiropr Man Therap. 2019;27:35. Published 2019 Aug 27. doi:10.1186/s12998-019-0258-7
  • Utredning av osteopati, naprapati og manuellterapi med sikte på vurdering av autorisasjon. Oslo, mars 2005
  • Verhaeghe N, Schepers J, van Dun P, Annemans L. Osteopathic care for spinal complaints: A systematic literature review [published correction appears in PLoS One. 2019 Aug 8;14(8):e0221140]. PLoS One. 2018;13(11):e0206284. Published 2018 Nov 2. doi:10.1371/journal.pone.0206284
  • Żurowska A, Malak R, Kołcz-Trzęsicka A, Samborski W, Paprocka-Borowicz M. Compression of the Fourth Ventricle Using a Craniosacral Osteopathic Technique: A Systematic Review of the Clinical Evidence. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:2974962. doi:10.1155/2017/2974962

  Les også

  NAFKAM -

  Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

  Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

  Les mer om NAFKAM

  Andre nettsteder fra NAFKAM: