Chakra (sjakra)

I teorigrunnlaget for mellom anna yoga, healing og meditasjonsteknikkar snakker ein om chakra (sjakra), og blir beskrivne som energihjul lokalisert på spesifikke stader i kroppen.

Etter gamal hinduistisk og buddhistisk lære og seinare den ayurvediske medisinen, finst det spesifikke energisenter i menneskekroppen, så kalla energihjul. Disse vert kalla chakra (sjakra), og er sentrale i teorigrunnlaget for mellom anna yoga, healing og meditasjonsteknikkar

Etter læra har kroppen en rekke slike energihjul, men i dag talar ein ofte om dei fylgjande sju hovedchakraene:

  • Rotsenteret: lokalisert nedst i ryggradene på undersida av torsoen.
  • Bekkensenteret: lokalisert nokre centimeter nedanfor navlen. Vert og kalla Harachakra eller Sakralchakra.
  • Navlesenteret: lokalisert litt nedfor brystbeinet. Vert og kalla Solar Plexus.
  • Hjartesenteret: lokalisert midt på kroppen på høgde med hjartet.
  • Halssenteret: lokalisert i halsgropa.
  • Pannesenteret: lokalisert mellom augebryna. Vert og kalla Pineal, Kunnskapens auge, Visdomens auge, Det indre auget, Det tredje auget.
  • Kronesenteret: vert og kalla Den tusenblada lotusen, lokalisert øvst i hovudet.
Siluett av kropp sittende i lotusposisjon med sju markerte chakraer.
Illustrasjon: Dorota Filipczak/mostphotos.com

Nokre behandlarar seier at dei kan sjå, eller på andre måtar, sanse energisentra dine, og at dei kan vurdere helsetilstanden din ut frå desse. Chakra blir beskrivne som runde i forma, og vert sagt å rotere om lag som hjul. Andre behandlarar nyttar såkalla healingstavar (Chakra massage wands), som dei brukar til å skanne kroppen, auraen og energisentra dine for å finne kvar du har problem, og deretter til å reinse og behandle chakraene.  Ifygje behandlarane kan ein kan nærme seg dei både frå framsida og frå baksida av kroppen.

Dersom behandlaren seier at eit chakra er «ope», meiner hen at det roterar og verkar slik det skal. Om alle chakraene er ope er ein etter læra frisk og i balanse. 
Ifylgje læra kan du kome i ubalanse. ved at eitt chakra er underaktivt. Det kan og føre til at andre blir overaktive. Lista over kva som skal kunne føre til dette er lang, og famnar til dømes negative tankemønster, traumer eller fortrengde kjensler, for lite eller mykje kvile eller mosjon, dårleg eller feil kosthald med meir.

Chakra-læra er kompleks og famnar teoriar om samanhengar mellom dei spesifikke chakra, kroppen, sjela og universet, karaktertrekka dine, kroppslege styrkar og behov, intellektet og kjenslelivet ditt, samt reaksjonane dine på andre menneske, hendingar og utfordringar, natur og miljø, mat og drykkje med meir. Framfor å tale om konkrete symptom og sjukdomar, nyttar behandlarane ofte heilskaplege talemåtar om chakra som verkty som kan brukast til å  «frigjere tanke og kropp» eller til å «endre og utvikle personlege trekk, evner og helsetilstanden din». 

Konseptet om chakra er tilstades i ei rekkje alternative behandlingsformer, i ulik grad og på ulike måtar. I slike behandlingar er målet ofte beskrive som å stimulere energiflyten, løyse opp blokkeringar, rette opp ubalansar og å hjelpe kroppen til å lækje seg sjølv. Dette er mellom anna vanleg i behandlingsformer i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM), men  chakra-læra fokuserar på dei ulike chakra framfor meridianar og akupunkturpunkt

Innan til dømes reiki-healing vil utøvaren rette behandlinga spesifikt mot eit chakra, ved å leggje hendene sine på eller halde dei rett over staden der dette skal vere. 
Chakrabalansering er ei beslekta form, der utøvaren på ulike måtar søkjer å harmonisere og balansere det hen meiner er mishøve mellom dei ulike energisentra hjå pasienten. 
I Chakra-massasje masserar terapeuten deg på staden for det chakra hen meiner treng behandling. Terapeuten kan nytte seg både av hendene sine, men også lydkjelder (frekvensterapi), eller eteriske oljar som vert smurt på huda der chakraet etter læra ligg. 

Varianten chakra-punktur er ei krysning av healing og akupunktur, der terapeuten set nåler kring eller ved dei chakra som behandlaren meiner treng justering eller balansering. Nålene skal etter læra «re-starte» chakraet.

The Chakra Connection er ein sjølvhjelpsteknikk der ein ved hjelp av fysiske øvingar, rørsler og stillingar på eiga hand skal kunne opne chakra slik at livsenergien skal strøyme optimalt. 

I teknikkar innanfor yoga, meditasjon og visualisering nyttar ein chakra som konkrete fokuspunkt både for  kroppen, spesifikke kroppsfunksjonar, kjensler, tankar med meire som du skal rette merksemda di mot og freiste å «justera» eller balansera ved hjelp av pust og tanke. 

Det finst og ei rekkje produkt og gjenstandar på marknaden som meiner å påverke energisentra dine gunstig: medaljongar, smykke eller armband for å ha på seg, pyntegjenstandar for heimen laga av spesifikke steinsortar og metall, røykjelse og duftlys, meditativ musikk og lydar, bilete og plakatar med spesifikke symbol og fargar, pakningar med farga sand, spesiell te, aromaterapeutiske oljar for duft og massasje, pledd, yogamatter og teppe med spesifikke fargar og mønster, esoteriske gjenstandar som pendelar, draumefangarar og solfangarar, med meire.

Eksistensen av chakra og teorien om dei spesifikke funksjonane dei har, er teoretiske konsept som ikkje er prova etter allmene vitskaplege prinsipp og metodar. 
Terapiar som byggjer på desse konsepta kan likevel syne verknad i helseforskinga. I nokre høve kan dette forklarast ut frå kunnskap frå fysiologien og korleis samtale kan hjelpe ved angst, smerter, uro og liknande. 

Risikoen ved chakra-baserte behandlingar er mest truleg låg, så lenge du ikkje droppar fagleg undersøkjing og naudsynt verksam behandling. Dette gjeld alle former for alternativ behandling. 

Undersøkjing og behandling av rotchakra kan føre til at behandlaren ser eller rører ved klienten sitt underliv. Det vanlege er derfor at behandlaren ber om løyve til dette før behandlinga byrjar. Det har vore saker i rettssystemet om tilfelle av uønska seksuell tilnærming ved ulike former for massasje. For å medverke til trygg og profesjonell behandling har fleire behandlarorganisasjonar vedteke yrkesetiske reglar for kroppskontakt. 

Chakra vert av nokon også skrive som «sjakra».

Kjelder

Les meir

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: