Presenterer bruk av folkemedisin i utvalgte kommuner

Image
Reinsdyr. Foto hentet fra Colourbox.com

Forskerne Agnete Kristoffersen, Trine Stub, Marita Melhus og Ann Ragnhild Broderstad har sett på i hvilken grad samisk folkemedisin benyttes i utvalgte, nordnorske kommuner. Artikkelen ble nylig publisert i journalen «BMC - complementary and alternative medicine.»

I de nordlige delene av Norge er den tradisjonelle folkemedisinen formet både av kristendom og samers tilbedelse av naturen. Hensikten med å skrive artikkelen, er at forskerne vil belyse utbredelsen av slik folkemedisin i områder som er kjent for å ha en større andel samisk befolkning. 

Hvordan ble studien utført?

Artikkelen er skrevet på grunnlag av studien SAMINOR 1, der folk fra 24 ulike kommuner med sterk, samisk tilknytning har svart på om de har brukt tradisjonell folkemedisin. I tillegg har deltakerne selv oppgitt etnisitet, geografi, kjønn, alder, utdanning, inntekt, forhold til religion og egen helsetilstand. Av 27.987 forespurte mennesker, valgte 16.544 mennesker (59, 1 %) å delta.

Hva er tradisjonell folkemedisin i nord?

Tradisjonell folkemedisin kan ifølge artikkelen forstås som en praksis som utøves for å forbedre menneskers helse - på bakgrunn av utøverens kunnskap, erfaringer og tro. I Nord-Norge inkluderer dette blant annet bønn, og teknikker som involverer mose, vann, steiner, ull og/eller jord.

Mye av denne praksisen har vært holdt skjult. Noe av grunnen til dette er hekseprosessene, som flere av de tradisjonelle helbrederne dessverre har måttet gjennomgå. Mange ble dømt og henrettet for utøvelse av trolldom. Siden samene har et språk som er svært ulikt norsk og ofte har levd i egne områder, har de likevel kunnet ta bedre vare på tradisjonen enn nordmenn.

I tillegg har mange samer levd nomadiske liv, med blant annet reinflytting, og har ikke hatt tilgang til de moderne helsetjenestene. Ute i naturen har de derfor vært avhengige av egen kunnskap når sykdom og skader har oppstått. 

Forskernes konklusjon

13,8 % av de nevnte 16.544 menneskene har rapportert å ha brukt tradisjonell folkemedisin på et eller flere tidspunkt i livet.

Den mest typiske brukeren av folkemedisin er en samisk kvinne, med lav inntekt - bosatt i indre deler av Nord-Troms eller Finnmark, og tilknyttet et læstadiansk miljø.

Artikkelforfatterne slår også fast at denne behandlingsformen er bredt i bruk i den nordlige delen av Norge, og at samer bruker den mer enn ikke-samer.

Artikkelen finnes i sin helhet her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: