Orgonterapi

Image
Bilde av to orgonittsteiner
Foto: Colourbox.com

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller behandlarane for orgon-energi. Behandlinga går føre seg ved å gå til ein behandlar for å sitje i eit orgon-skap, eller skaffe seg forskjellige produkt laga av det terapeutane kallar orgonitt for å plassere i miljøet sitt.

Ifylgje teorien finst orgon-energi både i omgjevnadane kring oss og inne i menneskekroppen. Opphavsmannen til orgonterapien, Wilhelm Reich, meinte at mange sjukdomar – inkludert kreft - skuldast mangel på eller innsnevring i kroppsleg orgon-energi. Han meinte også å kunne hente inn orgon-energi  frå atmosfæra, ved hjelp av forskjellige innretningar og orgonitt-produkt som han sjølv hadde utvikla. Desse teoriane har inga støtte i vitskapen.

Ved søk i juli 2021 fanst det ingen oppsummeringar av forsking på orgonterapi i kjeldene våre. Påstandar om verknad og direkte nytte på kroppsleg sjukdom manglar etter våre krav solid dokumentasjon.

Det er ikkje dokumentert at orgon-energi fins. Behandling ved å sitje i eit orgonskap eller å være nær eit produkt av orgonitt reknast difor som ufarleg.

Fleire av helseproblema og tilstandane som orgon-terapi vert sagt å skulle verke mot, kan bli alvorlege dersom dei ikkje vert behandla i tide. Difor bør ein ikkje bytte ut verksam behandling til fordel for orgon-terapi eller anna alternativ behandling.

Generelle tryggingsreglar

Orgonterapi vart utvikla på 1930-talet av den austerrikske psykiataren dr Wilhelm Reich. Han meinte å ha funne ein eigen orgon-energi. Denne omtala han som eit stoff utan masse, men som finst overalt i atmosfæra og i levande organismar, og har livgjevande og helande verknadar.

Reich meinte at denne energien heng saman i ulike strukturar, frå dei minste som han kalla "bionar" til dei største så som levande organismar, skyar eller til og med galaksar. Han var inspirert av både kinesisk og indisk tradisjon om livsenergiane chi og prana. Han meinte at orgon-energien kunne samlast inn og lagrast for seinare bruk, om lag slik ein ladar opp eit batteri.

Til dette laga han spesielle orgon-akkumulatorar og orgonitt-produkt. Målet med desse skal vere å samle og lagre orgon-energi til seinare bruk: både i direkte behandling av sjukdomar så som kreft, for å reinse miljøet, og for å påverke vêret.

Eit døme på slike akkumulatorar er orgon-skapet: eit lite kabinett av tre dekt av metall, som ein skulle sitje i for behandling og å auke sin eigen orgon-energi. Orgonitt-produkta varierar i innhald, samansetjing, farge og form, men skal ifylgje teorien bestå av 50/50 harpiks og spon frå spesifikke metall, samt litt kvarts. Ved å variere denne formelen og utforminga skal orgonitt-produkta egne seg til ulike føremål.

Reich prøvde å skaffe seg vitskapleg støtte for orgon-energien og terapien frå fleire hald. Mellom anna prøvde han å få Albert Einstein interessert i det han meinte å ha funne, men etter kort tid sa Einstein at det ikkje var noko vitskapleg hald i desse ideane. Seinare på 1940-talet grunnla Reich sitt eige Orgone Institute, for å sjølv forske på, publisere og distribuere litteratur om orgonenergi og orgonterapi.

Det amerikanske FDA (Food and Drug Administration) reagerte ved fleire høve overfor Wilhelm Reich, mellom anna på det dei meinte var å fremja falske og misvisande påstandar om sjukdom og behandling. Han meinte mellom anna at orgon-akkumulatorar og orogonitt-produkt både kunne førebyggje og kurere alvorleg sjukdom. Verksemda hans vart granska og han fekk forbud mot å fortsette, og vart seinare også dømt til fengselsstraff.

Med auka interesse for moglege farar ved elektromagnetisk stråling, samt for å ta vare på miljøet, har Reich sine idear fått ny interesse på marknaden. Orgonitt-produkt vert no selde med påstandar om at det kan reinse jordsmonn og drikkevatn, og forsterke jordkloda sitt såkalla «eterfelt». Orgonitt skal og verke forsterkande på andre alternativmedisinske behandlingselement som krystallterapi (lenke), meditasjon (lenke) og reinsing av auraen.

Eit anna moderne salsargument for orgonterapien er «Space Clearing», som handlar om å rydde bort uønska energiar både i kroppen og hovudet, samt ting i bustaden som ikkje er naudsynte og hemmar deg.

Før Wilhelm Reich laga orgonterapien, utvikla han vegetoterapien, ein variant av samtaleterapi. Til saman utgjer desse behandlingane Reichiansk terapi.

Engelske namn:

Orgone Therapy, Orgonomy  og  Orgonomy Therapy

Fleire av kjeldene leier til eksterne nettstader:

  • Søk etter systematiske oppsummeringar i The Cochrane Library, EMBASE, Natural Medicines, PubMed, Web of Science og CAM-Cancer 29.07.2021: 0 treff 
  • SNL.no: Orgon, vegetoterapi og Wilhelm Reich
  • Britannica.com: Wilhelm Reich
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
  • Helmersen, Runa (2008): Sporene etter Wilhelm Reich i Norge. I Afspænding og psykomotorik, nr.1/2008
  • Living Earth Academy: Hva er orgonitt?

Les mer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: