Vegetoterapi | NAFKAM

Vegetoterapi

Generelt reknar ein samtaleterapiar som å ha god verknad på enkelte psykiske plager. Vegetoterapien er imidlertid sett saman av fleire ulike behandlingsteknikkar, og det er ikkje gjort forsking på denne «pakka».

Vegetoterapien er ei kroppsorientert form for samtaleterapi, som byggjer på psykiataren Wilhelm Reich sine observasjonar og tankar om at vanskelige kjensler, minne og opplevingar gir seg uttrykk i muskelspenningar. Namnet kjem av at terapeutane arbeider for å bryte ned stengsel og å frigjere det terapeutene kallar «den vegetative energien».

Virker det?

Generelt reknar ein samtaleterapiar som å ha god verknad på enkelte psykiske plager. Vegetoterapien er imidlertid sett saman av fleire ulike behandlingsteknikkar, og det er ikkje gjort forsking på denne «pakka». Det er generelt vanskeleg å forske på slike samansette behandlingspakkar.

Den 29. juli 2019 søkte vi i kjeldene våre etter oppsummeringer av forsking på vegetoterapi. Vi fann ingen slike. Etter våre krav ligg det då ikkje føre dokumentasjon for at behandlinga verkar.

Er det trygt?

Det er ikkje rapportert om biverknadar av vegetoterapi i forskinga. Det er ikkje det same som at behandlinga er trygg å bruke.

Generelt reknar ein samtaleterapi som trygt så lenge behandlaren har tilstrekkelege medisinske kunnskapar til å kunne tolke symptom og tilpasse behandlinga etter det. Imidlertid kan alle i Noreg som ynskjer det, utøve slike behandlingar utan krav til medisinske basiskunnskapar. Utøvarar som manglar tilstrekkelege kunnskapar, kan oversjå eller tolke symptom feil, slik at pasienten sin helsetilstand kan bli verre.

Difor bør ein ikkje bytte ut verksam behandling til fordel for vegetoterapi eller anna alternativ behandling. Generelt rår vi til at du snakkar med lækjaren din før du prøvar alternativ behandling, slik at du kan få ei vurdering knytt til heile helsesituasjonen din.

Bakgrunn

Vegetoterapi vart utvikla av Wilhelm Reich på 1920-30-talet.  

Terapeutane legg vekt på å byggje eit ekte, tillitsfullt og venleg forhold til pasienten, å støtte han og å motivere han til auka aktivitet og samhandling med andre menneske. Dei ser på korleis pasienten samhandlar, korleis han talar, ord kva ord han nyttar, og korleis pasienten rører seg fysisk når han er i lag med andre menneske. Ifylgje terapeutane gir ei analyse av desse faktorane svaret på kva slag modus pasienten er i.

Ved å ta på og snakke om muskelspenningar, vil det såkalla karakterforsvaret løsne, og pasienten opne seg meir. Massasjen skal frigjere energi, kjensler og spenningar, og påverke andinga og kroppshaldninga. Mange av utøvarane nyttar seg og av draumetyding, for å freiste å finne det dei meiner er skjulte problem og stengsel som pasienten ikkje er klar over, eller klarar å setje ord på sjølv. Reich sitt arbeid med karakteranalyse og vegetoterapi vart godt teke imot innan det psykoanalytiske  fagmiljøet.

Etter kvart vart han meir oppteken av Jung og Freud sine idear om kva rolle kjønnsdrifta (libido) spelar, og utvikla sine eigne idear om ein "orgastisk styrke"; ei eiga evne til å frigjere kjensler. Reich hevda at psykisk helse og evna til å elske var avhengig av denne styrken, og samstundes at orgastisk styrke var målet for mennesket sin karakter. Dette vart ikkje like godt teke i mot i fagmiljøet hans.

Vegetoterapien fekk særleg fotfeste hjå mellom anna fysioterapeutar, og ein kan finne spor av den i fleire fysikalske behandlingsformer som vert nytta ved psykiske lidingar (til dømes psykomotorisk fysioterapi).

Reich er også kjend for å ha utvikla orgon-terapien. Vegetoterapien og orgon-terapien vert ofte kalla Reichiansk terapi.

Varianter/ andre namn: karakteranalytisk vegetoterapi , psykomotorisk fysioterapi, kroppspsykoterapi

Engelske namn: Orgone Therapy, Orgonomy Therapy, or Orgonomy.

Kilder
  • Søk i The Cochrane Library, EMBASE, PubMed, Web of Science og CAM-Cancer 29.07.2019 ga 0 treff på relevante kunnskapsoppsummeringer
  • SNL.no: Orgon, vegetoterapi og Wilhelm Reich
  • Britannica.com: Wilhelm Reich
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
  • Helmersen, Runa (2008): Sporene etter Wilhelm Reich i Norge. I Afspænding og psykomotorik, nr.1/2008

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: