Vegetoterapi | NAFKAM

Vegetoterapi

Vegetoterapi er ei form for samtaleterapi kombinert med fleire andre behandlingsteknikkar, mellom anna massasje. Det er ikkje gjort forsking på denne «pakka». Vegetoterapien vart utvikla av psykiataren Wilhelm Reich.

Vegetoterapien er ei kroppsorientert form for samtaleterapi, som byggjer på psykiataren Wilhelm Reich sine observasjonar og tankar om at vanskelige kjensler, minne og opplevingar gir seg uttrykk i muskelspenningar. Namnet kjem av at terapeutane arbeider for å bryte ned mentale stengsel og å frigjere det Reich kalla «den vegetative energien».

Virker det?

Generelt reknar ein samtaleterapiar som å ha god verknad på enkelte psykiske plager. Vegetoterapien er imidlertid sett saman av samtaleterapi, massasje og andre behandlingsteknikkar, og det er ikkje gjort forsking på denne «pakka». Det er generelt vanskeleg å forske på verknad av slike behandlingssystem.

Den 29. juli 2019 søkte vi i kjeldene våre etter oppsummeringer av forsking på vegetoterapi. Vi fann ingen slike. Etter våre krav ligg det då ikkje føre tilstrekkeleg dokumentasjon til å seie om behandlinga verkar eller ikkje.

Er det trygt?

Det er ikkje rapportert om biverknadar av vegetoterapi. Det er ikkje det same som at behandlinga er trygg å bruke.

Generelt reknar ein samtaleterapi som trygt så lenge behandlaren har tilstrekkelege medisinske kunnskapar til å kunne tolke symptom og tilpasse behandlinga etter det. Imidlertid kan alle i Noreg som ynskjer det, tilby slik behandling utan krav til medisinske basiskunnskapar. Utøvarar som manglar tilstrekkeleg kunnskap, kan oversjå eller tolke symptom feil slik at pasienten sin helsetilstand kan bli verre.

Difor bør ein ikkje bytte ut verksam behandling til fordel for vegetoterapi eller anna alternativ behandling. Generelt rår vi til at du snakkar med lækjaren din før du prøvar alternativ behandling, slik at du kan få ei vurdering knytt til heile helsesituasjonen din.

Bakgrunn

Vegetoterapi vart utvikla av den austerrikske psykiataren Wilhelm Reich på 1920-30-talet.  

Terapeutane legg vekt på å byggje eit ekte, tillitsfullt og venleg forhold til pasienten, å støtte og motivere han til auka aktivitet og samhandling med andre menneske. Dei ser på korleis pasienten samhandlar, korleis han talar, ord kva ord han nyttar, og korleis pasienten rører seg fysisk når han er i lag med andre menneske. Ifylgje Reich sin teori vil ei analyse av desse faktorane gje svar på kva slag modus pasienten er i; noko som skal ha stor betyding for korleis behandlinga bør leggjast opp og settast i hop.

Ved å ta på og snakke om muskelspenningar, skal det såkalla karakterforsvaret løsne, og pasienten opne seg meir for terapeuten. Massasjen skal frigjere energi, kjensler og spenningar, og påverke andinga og kroppshaldninga.

Mange av utøvarane nyttar seg og av draumetyding, for å freiste å finne det dei meiner er skjulte problem og stengsel som pasienten ikkje er klar over, eller ikkje klarar å setje ord på sjølv. Reich sitt arbeid med karakteranalyse og vegetoterapi vart i starten godt teke imot innan det psykoanalytiske fagmiljøet.

Etter kvart vart han meir oppteken av Jung og Freud sine idear om kva rolle kjønnsdrifta (libido) spelar, og utvikla sine eigne idear om ein "orgastisk styrke"; ei eiga evne til å frigjere kjensler. Reich hevda at psykisk helse og evna til å elske var avhengig av denne styrken, og samstundes at den orgastiske styrken var målet for mennesket sin karakter. Desse tolkingane vart ikkje like godt teke i mot i fagmiljøet, og vert i dag ikkje lagt særleg vekt på.

Vegetoterapien fekk særleg fotfeste hjå mellom anna fysioterapeutar, og ein kan finne spor av den i fleire fysikalske behandlingsformer som vert nytta ved psykiske lidingar - til dømes psykomotorisk fysioterapi.

Reich er også kjend for å ha utvikla orgon-terapien. Sett saman vert vegetoterapien og orgon-terapien kalla Reichiansk terapi, som er eit eige behandlingssystem.

Variantar/ andre namn: karakteranalytisk vegetoterapi , psykomotorisk fysioterapi, kroppspsykoterapi

Engelske namn: Orgone Therapy, Orgonomy Therapy, Orgonomy.

Kilder
  • Søk i The Cochrane Library, EMBASE, PubMed, Web of Science og CAM-Cancer 29.07.2019 ga 0 treff på relevante kunnskapsoppsummeringer
  • SNL.no: Orgon, vegetoterapi og Wilhelm Reich
  • Britannica.com: Wilhelm Reich
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
  • Helmersen, Runa (2008): Sporene etter Wilhelm Reich i Norge. I Afspænding og psykomotorik, nr.1/2008

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: