Levekårsundersøkelsen 2008

Levekårsundersøkelsen er en årlig intervjuundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Hvert tredje år er temaet helse, omsorg og sosial kontakt. I 2008 deltok 6500 personer i alderen 16 år og over.

Disse ble blant annet spurt om de i løpet av de siste tolv månedene hadde vært til behandling hos åtte spesifiserte grupper alternative behandlere, og hvor mange ganger. Behandlergruppene var homeopat, akupunktør, fotsoneterapeut/refleksolog, aromaterapeut, massasjeterapeut, naprapat,osteopat og healer.

Hovedresultater fra Levekårsundersøkelsen 2008:

 • Besøk totalt: I 2008 oppga 16 % å ha vært hos en eller flere av de nevnte gruppene alternative behandlerne.
 • Besøk etter kjønn: Ifølge undersøkelsen går flere kvinner enn menn til de nevnte gruppene alternative behandlere. I alt 22 % kvinner og 9 % menn hadde vært hos slike behandlere i 2008.
 • Besøk etter geografi: I 2008 gikk personer i tettbygde områder mer til de nevnte gruppene alternative behandlere enn personer som bor i tynt befolkede områder.
 • Besøk etter yrkestittel: De fem mest besøkte av undersøkelsens åtte spesifiserte alternative behandlergrupper, var massasjeterapeut, akupunktør, aromaterapeut, soneterapeut og naprapat.
 • Besøk etter alder: Andelen som hadde gått til de nevnte alternative behandlergruppene var størst i aldersgruppen 35-44 år.
 • Besøk etter helse: Tallene for egenvurdert helse i Levekårsundersøkelsen 2008 viser at de som hadde vært hos en eller flere av de nevnte alternative behandlergruppene, ikke vurderte seg selv som vesentlig sykere enn befolkningen ellers. Det var likevel langt høyere andeler blant de som hadde vært hos en eller flere av de nevnte behandlergruppene, som rapporterte om ulike symptomer på helseproblemer, sammenlignet med den voksne befolkningen sett under ett. Bruken av de nevnte alternative behandlergruppene var ifølge undersøkelsen særlig utbredt i grupper som sier at de hadde smerter, migrene/hodepine, søvnproblemer eller som hadde følt seg energiløse. Også andelen med kronisk sykdom var høyere blant de som hadde gått til minst en av de nevnte alternative behandlergruppene, enn i den voksne befolkningen sett under ett.
 • Besøk i forhold til besøk hos lege: De som hadde vært hos en eller flere av de åtte nevnte alternative behandlergruppene siste år hadde benyttet konvensjonelle legetjenester i større grad enn befolkningen sett under ett. 90 % av de som hadde benyttet en eller flere av de åtte nevnte alternative behandlergruppene siste år, hadde også vært til konsultasjon hos allmennlege, og 47 % hadde vært hos spesialist.
 • Motiv for besøk: 65 % av de spurte i Levekårsundersøkelsen 2008 sa at de hadde vært hos homeopat eller akupunktør i den hensikt å lindre kronisk sykdom, og 65 % av de spurte tok kontakt med homeopat eller akupunktør for å forebygge sykdom og styrke helsen. Om lag 54 % av de spurte oppga eget velvære som årsak til besøket. Det var minst vanlig blant de spurte å oppsøke de utvalgte behandlergruppene for å lindre akutt sykdom.
 • Pengebruk: De som hadde vært hos en eller flere av de åtte nevnte alternative behandlergruppene, betalte i 2008 gjennomsnittlig i underkant av 2 500 kroner for tjenester fra dem. Kvinner hadde noe høyere utgifter enn menn, henholdsvis 2 670 og 1 960 kroner. Personer som oppga å ha dårlig eller veldig dårlig helse, brukte nesten dobbelt så mye (4 230 kroner) sammenlignet med den jevne bruker av de nevnte alternative behandlergruppene.
 • Endring over en 10-årsperiode: I Aarbakke-utvalgets undersøkelse i 1997 oppga 11 % at de hadde vært til behandling hos alternativ behandler. Ifølge Levekårsundersøkelsen 2008 var dette tallet 16 %. Sammenligner man tallene direkte får man en økning på 50 prosent på 11 år.
 • Endring i forhold til siste aktuelle undersøkelse: Hvis man sammenligner tallene fra Levekårsundersøkelsen 2008 (16 %) med tallene fra NIFAB-undersøkelsen 2007 (48,7 %), ser man at tallene for total bruk av alternativ behandler har gått ned til mindre enn en tredel på ett år.

Les mer:

Aarbakke-utvalget (1997), hentet fra kap.7 i NOU 1998:21 Alternativ Medisin

Statistisk Sentralbyrå: Helse - flere velger alternativt

NIFAB-undersøkelsen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: