Lederskifte i SABORG | NAFKAM

Lederskifte i SABORG

2010 duker for store forandringer i SABORG (Sammenslutningen av Alternative Behandler Organisasjoner).

I ledelsen skal to nye fjes være med å stake ut fremtiden for landets behandlerorganisasjoner. Anders Roald Jensen har allerede overtatt styreledervervet etter Christel Gundelach. Hans fremste kjepphest er strengere krav til medlemmene.

Anders Roald Jensen hadde samfunnsvitenskapelig utdanning, og mange spennende år bak seg i Norsk Folkehjelp, da han i 2004 bestemte seg for å gjøre en drastisk kursendring. Han gikk tilbake til skolebenken for å lære seg massasjefaget. Med medisinsk grunnstudium og tilleggsutdanning innen massasje kunne han etter hvert kalle seg massasjeterapeut. Allerede i 2006 ble han valgt til leder for Norges Massasjeforbund, som er utøverorganisasjonen for massører og massasjeterapeuter i Norge.

Ydmyk leder

Hva betyr ledervervet for deg?

- Jeg blir ydmyk over den tillit som en samlet bransje gir meg. Det er jo mindre enn 4 år siden jeg var ferdig med min utdanning til massasjeterapeut, og det er mange dyktige folk med lang erfaring i bransjen. Jeg er heldig som på denne måten blir gitt en mulighet til å påvirke utviklingen av den bransjen jeg er en del av, og vil gjøre mitt beste for å gi noe tilbake til alle som har vist meg denne tilliten.

Selv om Jensen er fersk i styrelederstolen, ser han allerede noen utfordringer som peker seg ut:

- Det er alltid en fare å henge seg opp i ulikheter og uenigheter i stedet for det man har til felles.

I SABORG kan spennvidden mellom organisasjonene være stor i forhold til hva organisasjonene opplever som viktig for dem. For å lykkes må vi bruke tid til å lytte på hverandres synspunkter, uten at dette tar kraften bort fra arbeidet som ligger foran oss, sier Jensen.

Ønsker strengere krav til medlemmene

Han håper å få med seg de ulike behandlerorganisasjonene i et felles løft av bransjen:

- Jeg har i hvert fall én "kjepphest". Hvor langt vi kommer i vårt arbeid med å utvikle området alternativ behandling er først og fremst avhengig av bransjen selv. Med dette mener jeg at hva vi oppnår av rammebetingelser og anerkjennelse vil være avhengig av utvikling av kvalitet og profesjonalitet innen de ulike behandlingsformene som SABORG representerer. Dette krever at vi som utøverorganisasjoner kontinuerlig må tørre å stille tøffere krav til oss selv og våre medlemmer, sier Jensen.

Strengere krav for registrering

Først og fremst mener Jensen at kravene for oppføring i Registeret for utøvere av alternativ behandling må skjerpes, og at det må bli strengere krav for godkjenning av utøverorganisasjoner:

- SABORG ønsker at det knyttes konkrete utdanningskrav til oppføring i Registeret. F.eks. slik det er gjort i Danmark, hvor man krever en minste felles utdanningsstandard som alle registrerte utøvere må tilfredstille.

SABORG ønsker også en innskjerping av kravene for godkjenning av utøverorganisasjoner. En måte å løse dette på er for myndighetene å legge de kravene SABORG setter for medlemskap til grunn for godkjenning av organisasjonene. Alternativt kan man kreve at en organisasjon, for å bli godkjent, først må være med i SABORG, sier Jensen.

Felles ankeorgan for alternativ behandling

SABORG har allerede begynt arbeidet med å utvikle et felles ankeorgan for klager vedrørende alternativ behandling. På denne måten håper SABORG å bidra til økt pasientsikkerhet:

- SABORG vedtok på sitt Representantskapsmøte i januar retningslinjer for et felles ankeorgan for klager vedrørende alternativ behandling. Arbeidet har pågått siden 2006 og er også nevnt i statsbudsjettet for 2008. Nå skal det arbeides med finansiering og å sette klageorganet i drift, forteller Jensen.

Ønsker nye standarder for utdanning og kompetanse

Jensen ønsker også at det skal utvikles standarder for å kunne utøve de ulike behandlingsformene. Også dette mener han kan bidra til økt pasientsikkerhet og styrking av de ulike behandlernes titler.

- Manglende standardisering innebærer at to utøvere av én og samme behandlingsform kan ha svært ulik utdanning både i forhold til lengde, kvalitet og innhold. Dette bidrar til fragmenterte yrker, svekket yrkes-identitet og svake utøverorganisasjoner. Det går også utover pasientsikkerheten når i ekstreme tilfeller samme behandlertittel kan benyttes etter et helgekurs som etter en flerårig utdanning. Samtidig står manglende standardisering i veien for et fremtidig arbeid for beskyttelse av behandlernes titler, sier Jensen.

Vil ha mer forskning på feltet

Jensen trekker også frem forskning som et viktig fokusområde for SABORG i tiden fremover:

- .Vi må tørre å se på hvordan forskningen best kan bygges opp og innrettes slik at vi kan få meningsfulle svar i det terrenget alternativ behandling utøves innenfor. Vi må også, som Aarbakkeutvalget, etterlyse mer komparativ forskning for å sammenligne den skolemedisinske omsorgen med den omsorg som gis av alternative behandlere, mener han.

Daglig lederstilling utlyst

Men Jensen er ikke alene om skulle stake ut den fremtidige kursen på SABORG. Organisasjonen har nylig utlyst stillingen som daglig leder etter Rita Agdal. Agdal gikk i januar over i en dansk forskningsstilling på feltet alternativ behandling.

Hva skal denne personen arbeide med?

- SABORGs daglige leder skal være en pådriver, motivator og tilrettelegger for kvalitetsutvikling i medlemsorganisasjonene. Eksternt vil daglig leder arbeide for å få gjennomslag for sammenslutningens interesser slik de er nedfelt i organisasjonens handlingsprogram, avslutter Jensen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: