En møteplass for forskere fra hele verden | NAFKAM

En møteplass for forskere fra hele verden

I forrige uke var rundt 400 av verdens fremste forskere innen alternativ og komplementær medisin samlet i Tromsø, for å delta på den internasjonale konferansen ICCMR 2010.

Dette er den største samlingen av slik kompetanse og ny viten på feltet hittil i Norden. Årets konferanse er også den hittil mest internasjonale. Omlag 35 land var representert, og flesteparten av deltakerne kom tilreisende fra utlandet.

Femti timer foredrag

Dersom man kunne vært tilstede på ALLE forelesningene som foregikk på konferansen ville man ha vært underholdt i godt over femti timer, og det av over 150 foredragsholdere som alle berørte temaet forskning på alternativ og komplementær behandling på hver sin måte.

I tillegg ble det holdt flere større og mindre workshops, og mange benyttet pausene og de sosiale tilstelningene til fagprat og utveksling av ideer.

Hva skjer videre?

Vinjar Fønnebø, direktør for Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) som var arrangør, sier slike konferanser har stor betydning for den videre utviklingen av forskningsfeltet:

- Konferansene blitt en viktig møtearena for forskere fra hele verden, hvor man kan utveksle sine forskningsfunn og knytte viktige faglige og sosiale kontakter for sitt videre arbeid.

- Mer forskning, kunnskap og dokumentasjon av alternative behandlingsformers effekt, bivirkninger og sikkerhet er meget viktig, og her diskuterer man dette på tvers av landegrenser og verdenshav. Dette er viktig i vår globale verden, hvor vi i ser en stadig økende grad av helseturisme, altså at personer reiser til utlandet for å kjøpe helsebehandlinger. Mange importerer også legemidler og kosttilskudd fra andre land. Vi ser også at forskningsfunn på helt konkrete midler eller behandlinger kan variere fra land til land, avhengig av faktorer som kosthold, fysisk aktivitetsnivå og klima, for å nevne noe. Også dette er viktige faktorer å ha med seg når man planlegger nye studier, fortsetter Fønnebø.

- Den vanlige ”mannen i gata” vil nok ikke kunne se umiddelbare endringer i behandlingen de tilbys. Det viktigste er nok at holdninger gradvis endres og at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon om alternativ behandling. Man kan også se at de siste års forskningsinnsats på feltet har resultert i at dialogen mellom leger og alternative behandlere har blitt mindre adjektivrik, og begge grupper nå i større grad forsøker å forstå verden omkring seg på bakgrunn av den nye forskningen.

Fornøyde deltakere

Også deltakerne på konferansen ga inntrykk av å ha fått mye ut av de hektiske dagene:

- Tilbakemeldingene hittil har vært uvanlig positive, noe jeg tror er en kombinasjon av to ting: det faglige programmet opplevdes relevant og nyttig for forskerne, i tillegg til at programmet var godt gjennomført. Flere har også trukket frem at plenumsforedragene (hovedtalerne) på konferansen var usedvanlig gode.

Bærekraft og miljøaspekt

Fønnebø trekker frem noen plenumsforedrag som han tror vil være toneangivende for fremtidig forskning på dette feltet. Det første var foredraget av Åke Wennmalm, som er professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting (fylkesstyret).

- Han brakte inn et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet, sett fra flere synspunkter. Han snakket blant annet om hvilke konsekvenser vår bruk av farmasøytiske produkter har på miljøet: hvordan produktavfall påvirker drikkevann, matvareproduksjon og fiskene i havet, forklarer Fønnebø.

Wennmalm satte også opp en modell som viste at om utviklingen av helsevesenet fortsetter som i dag, så vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år. -Dette vil selvfølgelig ikke skje, sier Fønnebø, - men det åpner likevel for andre perspektiver og synspunkter enn det som tidligere har vært brakt opp på denne typen konferanser.

Samfunnsøkonomi

- Også Dr Andrew Weil ga i sitt foredrag eksempler på hvordan dagens behandlingssystem ikke er bærekraftig for samfunnet, og at vi må åpne for en ny tilnærming i behandling av mennesker. Weil snakket blant annet ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, hvor man ser at man i dag bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede er blitt syke, i stedet for å lære dem å forebygge sykdommer. Helsevesenet er blitt en enorm utgiftspost for myndigheter i den vestlige verden, samtidig som vi får stadig flere kronisk syke, sier Fønnebø. Han tror temaet bærekraftighet i sykebehandling vil være noe vi vil høre mye mer om i tiden fremover.

Forskning på ”hele pakken”

Det andre foredraget Fønnebø trekker frem, er det Josephine Briggs holdt om utfordringer i forskning på alternativ behandling. Briggs er leder for National Centre for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), som er det amerikanske offentlige forskningssenteret på feltet.

- Briggs brakte frem viktigheten av å utføre forskning på systemnivå, altså at man ser på det å gå til behandler som en helhet, fremfor å bare forske på deler av behandlingen. Dette var nok et mye tydeligere signal enn mange var klar over, og helt i tråd med den tankegangen NAFKAM har fremmet.

- Tidligere har NCCAM stort sett støttet studier kun på komponentnivå. Det vil si at de har sett på virkningen av spesifikke deler av behandlingen, i stedet for hele behandlingen. Et eksempel kan være at man ser på effekten av et homøopatisk middel, i stedet for å se på det å gå til homøopat. I forhold til alternativ behandling, hvor man gjerne ser på behandlingen som individtilpasset og som en sammensetning av flere ulike faktorer, vil komponentforskning gi begrensede svar på om behandlingen som helhet har effekt eller ikke, fortsetter Fønnebø.

NAFKAM har over tid jobbet med å utarbeide metoder for å forske på behandlinger i sin helhet, slik at man i forskningssituasjonen kommer nærmest mulig inn på de alternative behandlingsmetodene slik de FAKTISK utføres.

- Når Briggs her understreket viktigheten av å utføre systemstudier gir hun samtidig en stor anerkjennelse til den jobben som er gjort her på NAFKAM med å fremme forskning på systemnivå. Samtidig er det et klart signal til andre forskere om at dette er veien videre.

Kina overtar stafettpinnen

ICCMR-konferansene blir arrangert på et nytt kontinent hvert år.

 Neste års konferanse vil bli lagt til Chengdu i Kina, fra 7. til 9. mai. Temaet her vil være "forskningsbaserte behandlingsvalg innen tradisjonell og integrativ medisin."

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: