Alternative behandlere markedsførte seg ulovlig

Image
Paragraf på et tastatur

I vår ble det kjent at Norges Astma- og allergiforbund hadde klaget inn markedsføringen til ulike virksomheter innen alternativ behandling. 

Virksomhetene hadde reklamert på nettsteder og sosiale medier med at deres behandlinger hjalp mot pollenallergi. Alternative behandlere har imidlertid ikke lov til å påstå at behandlingene deres har effekt på konkrete sykdommer og lidelser (Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom §2), og etter en gjennomgang av de innklagede sakene fant Forbrukertilsynet fem virksomheter som brøt reglene. Les mer hos Forbrukertilsynet. 

Saken er også omtalt hos NRK.

Lovbrudd får konsekvenser

De fem utøverne det gjelder, ble kontaktet og ble bedt om å fjerne eller endre sin lovstridige markedsføring innen 24. juni.

-    Vi har bedt om bekreftelse på at fremtidig markedsføring vil være i tråd med gjeldende regelverk, og at vår veileder om markedsføring av alternativ behandling er lest og forstått. Samtlige utøvere/klinikker som ble kontaktet var raske med å bekrefte at den ulovlige markedsføringen er endret eller fjernet. Vi har fått bekreftelse fra samtlige på at de vil forholde seg til kravene i sin fremtidige markedsføring og at det er ønskelig å holde seg innenfor reglene. På generelt grunnlag er årsaken til ulovlig markedsføring ofte at utøverne ikke er godt nok kjent med regelverket og hvor strengt forbudet mot effektpåstander faktisk er, sier avdelingsdirektør Bente Øverli i Tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har hatt noe veiledning og dialog med enkelte utøvere om hvilke formuleringer som vil være innenfor regelverket. De opplyser om at virksomheter som allerede har fått pålegg om endring av markedsføring, vil kunne straffes ved nye lovbrudd: 

-    Nå har utøverne fått veiledning om regelverket, og vi vil derfor se alvorlig på eventuelle nye lovbrudd. I ytterste konsekvens kan vi fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt. Da må utøverne betale et pengebeløp dersom den lovstridige markedsføringen ikke avsluttes eller gjentar seg på et senere tidspunkt. Tvangsmulkten skal fungere som et oppfyllelsespress og sikre at reglene ikke brytes på nytt, sier Øverli.

Forbrukertilsynet har gjennom årenes løp behandlet en rekke saker der alternative utøvere har markedsført seg i strid med reglene. De har blant annet behandlet grove enkeltsaker, eksempelvis saker der det har blitt fremsatt påstander om at behandlingen har effekt på alvorlige lidelser som kreft. De har også gjennomført en rekke tilsynsaksjoner der de har undersøkt bredt og kontaktet aktører som har begått lovbrudd. 

Medlemmer følges nøye opp

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er blant landets største utøverorganisasjoner, og de er opptatt av at medlemmene deres ikke begår slike lovbrudd.

- Når det gjelder markedsforskriftene, blir alle nye medlemmer orientert om disse gjennom informasjon vi gir. Alle våre medlemmer er forpliktet gjennom våre vedtekter og etiske retningslinjer om å følge norske lover og forskrifter. Hva som kan være årsaken til at noen likevel ikke holder seg innenfor regelverket, tror jeg i de fleste tilfeller handler om at de ikke har brukt nok tid til på å studere informasjonen som foreligger – og at det alltids vil være et skjønn for hvilke ord og benevnelser som er innenfor, sier styreleder i NNH, John Petter Lindeland. 

Lindeland understreker at selv om de av og til tar "stikkprøver" av medlemmers markedsføring, er de avhengig av tips fra pasienter eller publikum. 

- I slike tilfeller reagerer vi raskt, og ber vedkommende om å ta kontakt med Forbrukertilsynet for å få ei vurdering. Brudd på markedsføringsforskriftene er også brudd på våre retningslinjer, og vil kunne få konsekvenser om ikke vedkommende retter seg etter dette, sier Lindeland. 

Medlemmene blir også fulgt opp underveis, både gjennom fagtidsskriftet Naturterapeuten, og gjennom annen informasjon som de får tilsendt. NNH skal også kjøre et nettseminar om dette i høst. 

- Dessuten har vi god kontakt med ulike pasientorganisasjoner for å orientere om vårt arbeid for pasientsikkerhet. Fokus på etiske holdninger når det gjelder markedsføring er naturlig del av dette arbeidet, avslutter Lindeland. 

 

Les mer: 

NAFKAMs sider om lov og rett innen alternativ behandling

Forbrukertilsynets sider om markedsføring av alternativ behandling
 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: