Te (Camellia sinensis)

Image
Tekanne med 3 teposer rundt i luften.
Illustrasjon laget av Tine Lillegård Bergli, 2020.

Den vanligste definisjonen av te er uttrekk av bladene til te-planten Camellia sinensis, tidligere kalt Thea sinensis. Bladene brukes for å lage både sort te, grønn te, oolong te og hvit te.

Forskjellen på de ulike te-typene fra denne planten er at:

  • Grønn te lages på teblader som er dampet og tørket
  • Sort te er laget på gjærede teblader
  • Oolong te lages også på gjærede teblader, men gjæres mindre enn sort te
  • Hvit te lages på knopper og unge blader fra te-planten

Felles for te-typer fra denne planten er at de inneholder koffein. Koffein er det stimulerende stoffet vi bruker mest av, blant annet gjennom inntaket vårt av te som inneholder dette stoffet. Te drikkes både som leskedrikk, for å bedre konsentrasjonen og for å unngå og redusere helseplager.

Det er gjort en del forskning på om te-typene laget på planten Camellia sinensis kan være til nytte for oss mot noen helseproblemer, og om det er trygt å bruke te på denne måten.

Grønn te

Kreftrelatert

Det er gjort en del forskning på bruk av grønn te for å forebygge og å hemme utviklingen av kreft. Bruk i moderate mengder anses som trygt, men samlet sett mangler det dokumentasjon for å si at det kan ha innvirkning på kreften. Les mer i artikkelen Grønn te ved kreft.

Blodtrykk, kolesterol og hjerte-karsykdom

Det er gjort en del RCT-studier på dette. Å daglig drikke 5-6 kopper grønn te, eller innta kosttilskudd som inneholder ekstrakt av grønn te, ser ifølge to forskningsoppsummeringer fra 2014 ut til å kunne senke blodtrykket og kolesterolet noe. En oppsummering fra året etter, av studier på overvektige personer, fant lignende effekt på blodtrykket deres. Konklusjonene i disse oppsummeringene varierer litt når det gjelder hvor stor effekten på kolesterolet er, og om det er på blodtrykk eller kolesterol grønn te kan ha størst effekt.

Når det gjelder mer generell forebyggende effekt av grønn te mot hjerte-kar-sykdom, konkluderte en oppsummering av observasjonsstudier med til sammen 850.000 personer at daglig inntak av tre kopper grønn  eller svart te kunne assosieres med redusert risiko for dødelighet generelt, og for hjertestans blant asiatiske og europeiske kvinner, samt redusert risiko for hjerneslag blant asiatiske menn.

Diabetes og blodsukkerregulering

En oppsummering RCT-studier fant at grønn te ser ut til å redusere fastende blodsukker (når man ikke har spist eller drukket etter midnatt, før blodprøven tas på morgenen), og at dette kan ha betydning for om man utvikler diabetes eller ikke.

Vektregulering

En oppsummering fra 2019 av forskning på grønn te for overvektige, konkluderte med at inntak av grønn te ser ut til å ha en viss effekt ved fedme og metabolsk syndrom (Norsk helseinformatikk).

Det er også gjort forskning på om polyfenolene som fins i grønn te kan ha effekt mot overvekt. Her fant man imidlertid store forskjeller mellom personer fra Asia og vestlige land. Forskerne mener at dette antageligvis skyldes genetiske forskjeller, og at dette må tas hensyn til når man forsker på eller leser forskning på grønn te.

En annen oppsummering av RCT-studier så på effekten av slankeprodukter som inneholdt grønn te. Her var konklusjonen at disse ikke så ut til å hjelpe mot fedme hos ellers friske kvinner.

Leversykdom

Det finnes også en oppsummering av studier på om tilskudd av grønn te kan ha effekt mot ikke alkoholisk fettlever (fettlever som har en annen årsak enn inntak av alkohol). Analysen av de inkluderte studiene viste en positiv endring av konsentrasjonen av enzymene alanin aminotransferase (Norsk helseinformatikk) og aspartat aminotransferase (Norsk helseinformatikk) i blodet hos de som fikk tilskudd av grønn te. Den viste også at en positiv ending av BMI (Store medisinske ordbok) og konsentrasjonen av triasylglyserol, total kolesterol  (Store medisinske leksikon) og LDL-kolesterol (Store medisinske leksikon). Tilskudd av grønn te hadde imidlertid ikke betydningsfull effekt på konsentrasjonen av HDL- kolesterol (Store medisinske leksikon) og insulinresistens (Norsk helseinformatikk). På bakgrunn av dette konkluderer forskerne med at grønn te har potensial som behandling mot ikke-alkoholisk fettlever, men at det trengs godt designede studier hvor man ser på langtidsbehandling med tilskudd av grønn te i ulike doseringer.

Tannkjøttbetennelse og plakk

Resultater fra befolkningsundersøkelser antyder at det å drikke grønn te kan henge sammen med redusert risiko for plager i tannkjøttet og tennene.

Kliniske studier har vist at munnskyllevann med grønn te ser ut til å kunne motvirke belegg på tennene (plakk) og betennelse i tannkjøttet. Å tygge godteri med ekstrakt av grønn te ser også ut til å motvirke plakkoppbygging, og å redusere hevelser i tannkjøttet. Gel som inneholder ekstrakt av grønn te ser ifølge noen studier ut til å kunne forbedre symptomene hos personer med langvarig tannkjøttsykdom. Oppsummert mener forskerne likevel at det trengs flere og bedre studier for å eventuelt kunne bekrefte dette.

Sort te

Blodtrykk

En oppsummering av 11 placebo-kontrollerte studier med tilsammen 378 deltakere fant at blodtrykket var blitt lavere hos de som daglig hadde drukket 4-5 kopper sort te i minst en uke. Større inntak enn dette så ikke ut til å gi større effekter.

Forskerne påpeker at disse studiene generelt hadde få deltakere, og at studiene med lavest metodisk kvalitet var de som oftest rapporterte om høyest effekt, og vice versa.  Derfor konkluderer de i sin oppsummering med at sort te kanskje har en liten blodtrykkssenkende effekt, og at det ved videre forskning bør brukes mer robuste forskningsmetoder.

Kolesterol

En oppsummering fra 2014 av ti randomiserte kontrollerte studier med til sammen 411 deltakere fant gjennomgående lavere LDL-kolesterol hos de som drakk sort te, særlig hos personer med kjent risiko for hjerte-karsykdom. Det så derimot ikke ut til at inntaket av sort te hadde noen betydning på det totale og HDL-kolesterolet.

Forskerne påpeker at studiene som de undersøkte ikke tok hensyn til deltakernes kosthold og annen bruk av koffein, og at det varierte hvor godt de kontrollerte for placebo. Studiene var også gjort i befolkningsgrupper med ulik helsestatus. Derfor konkluderer de med at sort te bare muligens kan redusere LDL-kolesterol hos personer med høyt kolesterol.

En oppsummering fra 2019 av syv randomiserte kontrollerte studier med til sammen 415 deltakere, konkluderte med at sort te ikke påvirker kolesterolnivået hos personer med påvist høyt kolesterol, noe mer enn placebo.

Kreftrelatert

Det finnes ikke solid forskning som viser at sort te har effekt mot kreft.

Når det gjelder forebygging, konkluderer én oppsummering av fjorten observasjonsstudier (lenke) med at sort te muligens bidrar til litt lavere risiko for å utvikle eggstokkreft. To oppsummeringer av studier på om sort te kan redusere risikoen for livmorkreft eller for non-Hodgkins lymfom (Norsk helseinformatikk), konkluderer med at det ikke ser ut til å være noen sammenheng.

En fjerde oppsummering, av 57 studer av nesten 50.000 personer, konkluderte med at høyt inntak av sort te kan se ut til å øke risikoen for magekreft hos menn og brystkreft.

Oolong te og hvit te

Vi fant ikke forskning på disse te-typene som oppfyller våre kriterier.

Å drikke te regnes generelt som trygt, så lenge man ikke får i seg mer koffein enn anbefalt. Det regnes også som muligens trygt å bruke grønn te utvortes.

Fordi koffein i teorien kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og at det fins pasientgrupper som på grunn av helsen bør være forsiktige med å bruke koffein, anbefaler vi at du snakker med lege før du bruker te som behandling. På den måten kan du få en individuell vurdering basert på din egen helse og eventuelle andre midler som du bruker.

Den generelle anbefalingen for de fleste voksne er at de ikke inntar mer enn 400 mg koffein per dag, som tilsvarer omtrent 7 kopper te hver dag. Vi understreker at dette er omtrentlige tall. Innholdet av koffein i te kan variere mye, alt etter vekstvilkårene for te-planten, hvordan te-bladene behandles etter innhøstingen og hvordan teen tilberedes.  

De fleste kjente negative effekter av te er knyttet til innholdet av koffein. I artikkelen vår om koffein kan du lese mer om effekten og sikkerheten ved bruk av produkter som inneholder dette stoffet.

Grønn te

Det har blitt rapportert om tilfeller av leverskade etter å ha inntatt produkter som inneholder ekstrakt av grønn te. Noen eksperter anbefaler derfor at personer under 18 år ikke bruker slike produkter. Det anbefales også at voksne snakker med legen sin før de bruker helseprodukter som inneholder ekstrakt av grønn te.

Å smøre produkter som inneholder grønn te på huden, regnes som muligens trygt.

Personer med blodmangel (anemi) bør være forsiktige med bruk av grønn te, fordi det ser ut til å påvirke denne tilstanden negativt. Grønn te ser derimot ikke ut til å påvirke innholdet av jern i blodet hos personer som ikke har blodmangel.

Personer med leversykdom bør være forsiktige med å bruke kosttilskudd som inneholder ekstrakt av grønn te. Grunnen til dette er at det har vært rapportert flere tilfeller hvor bruk av slike produkter har gitt leverforgiftning.

Sort te

Personer med blodmangel (anemi) bør være forsiktige med bruk av sort te, fordi det ser ut til å påvirke jerninnholdet i blodet negativt hos denne pasientgruppen. Grønn te ser derimot ikke ut til å påvirke jerninnholdet i blodet hos personer som ikke har blodmangel.

Høyt inntak av sort te kan se ut til å øke risikoen for visse typer kreft: brystkreft hos kvinner, og magekreft hos menn. Noe forskning tyder også på at mer enn én kopp sort te om dagen kan øke risikoen for kreft i tykktarmen og endetarmen. Tre eller flere kopper sort te per dag ser ut til å øke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen. Dette er riktignok basert på kohortstudier, og man kan ikke utelukke at det er andre ting enn teen som har forhøyet risikoen for kreft hos de aktuelle befolkningsgruppene.

Oolong tea og hvit te

I likhet med sort te og grønn te inneholder også oolong te og hvit te koffein, og kan dermed også gi bivirkninger og påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd. I artikkelen vår om koffein kan du leser mer om hvilke bivirkninger koffein kan gi og hvilke grupper som bør være forsiktige med produkter som inneholder dette stoffet. 

Andre typer te

Brygg av en rekke andre typer frukt og urter omtales også som te, selv det vanligvis er bare brygg basert på urten Camellia sinensis som defineres som te. Effekten og sikkerheten ved bruk av slike andre typer te vil avhenge av hva de inneholder.

Vi har en skrevet en egen artikkel om kombucha, og om plantene kamille og nype som blant annet brukes som te.

Generelle forsiktighetsregler

Flere av kildene fører til eksterne nettsider: 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: