Spørsmål og svar om behandlingsvirksomhet i forbindelse med Covid-19  

Image
spørsmålstegn

Lurer du på regelverket som gjelder for alternative behandlere i forbindelse med koronautbruddet? Etter at Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) trådte i kraft, har NAFKAM fått en del forespørsler fra utøverforbundene om tolkning av disse bestemmelsene. Disse har vi forelagt Helsedirektoratet.

Oppdatering: Behandlingsvirksomhet kan skje igjen, forutsatt at grunnleggende krav til smittevern er oppfylt og at man forholder seg til en bransjestandard for dette.

Må behandlere som gir konsultasjon og behandling via telefon/ videokonferanse o.l. holde stengt?

Svar: Nei. Den fysiske avstanden mellom pasient og behandler ved slik «fjernbehandling» tilsier at smittevernskravene må anses å være oppfylt, slik at denne type konsultasjon og behandling kan fortsette.

Må behandlere som tilbyr konsultasjon og behandling i et behandlingsrom, men uten fysisk nærkontakt/ berøring holde stengt?

Svar: Såfremt man klarer å ivareta grunnleggende krav til smittevern, trenger man ikke holde stengt.

Disse kravene omfatter blant annet bruk av forsvarlig beskyttelsesutstyr hvis avstanden mellom klient og behandler er kortere enn 2 meter. Dette kan man lese mer om hos Helsedirektoratet - hvor det igjen lenkes til Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er virksomheten selv som har ansvaret for vurderinger rundt eget renhold og hygiene, og for overholdelse av kravene til smittevern. Det skal også utarbeides og komme på plass en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid med profesjonsforeningene.

Kan pasienter med påvist Covid-19 motta alternativ behandling?

Svar: Sykdommen 2019-CoV (også kjent som Covid-19) ble 31.01.20 oppført på myndighetenes liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Ifølge Lov om alternativ behandling av sykdom mv §6 kan kurativt rettet behandling av slik sykdom kun gis av autorisert helsepersonell. Merk at det her ikke er gitt samme dispensasjonsmulighet som i lovens §7.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan altså kun behandle pasienter med påvist Covid-19 når behandlingen ikke er kurativt rettet mot selve sykdommen, men har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Slik behandling av klienter med påvist Covid-19 kan imidlertid kun skje som fjernbehandling (via telefon/videokonferanse el.), fordi disse personene ifølge Covid-19-forskriftens §11 har plikt til å oppholde seg i isolering. Brudd på både isoleringsplikten og forbudet mot kurativt rettet alternativ behandling av slik sykdom medfører straffeansvar.

Råd ved eventuelle besøk hos alternativ behandler etter Covid-19 utbruddet:

Hvis du mistenker at du er smittet, bør du kontakte helsetjenesten og følge de råd og instrukser som de gir deg. Ikke oppsøk andre helsetilbydere før helsesituasjonen din er avklart.

Behandlerforbundene kan ikke pålegge medlemmene sine å holde åpent eller stengt. Hvis behandleren holder åpent: spør på forhånd om - og eventuelt hvordan - kravene til smittevern er oppfylt.

Dersom du vil prøve å motvirke et konkret helseproblem med alternativ behandling – spør legen din til råds ut fra din totale helsesituasjon på forhånd. Ikke bytt ut viktig virksom medisinsk behandling til fordel for alternativ behandling. Les mer i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: