Personer med demens som bruker naturprodukter: Er det trygt?

Image
Smilende eldre mann sitter i stol, og kvinnelig lege holder han i hendene og på skulder.
Foto av: Aleksandr Davydov, Mostphotos.com

Forfattere: Ph.d. Hilde Risvoll, professor Miek Jong | Leder for NAFKAM og professor Frauke Musial.

Riktig bruk av medisiner hos eldre, og særlig eldre med demens, er vurdert som et viktig satsningsområde. Det er mange ulike problemstillinger knyttet til bruk av medisiner hos eldre.

Eksempler er:

  • Den eldre står på to medikamenter med ulikt navn, men samme virkestoff
  • Den eldre fortsetter med et medikament som var tenkt seponert
  • Utilstrekkelig evaluering av effekt/risiko av medikamenter den eldre står på
  • Det blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til mulige negative effekter på annen medisin pasienten bruker
  • Det benyttes medikamenter som er uegnet til eldre på grunn av risiko for bivirkninger hos eldre som for eksempel svimmelhet eller døsighet
  • Den samme problematikken kan være relevant ved bruk av naturprodukter

Med naturprodukter mener vi kosttilskudd og naturmidler inklusive urter. Vi mener det tas for lite hensyn til sikkerheten til personer med demens som bruker naturprodukter. Dette til tross for at pasientsikkerhet prioriteres stadig høyere innen medisin.

Naturprodukter er ikke nødvendigvis ufarlige

Man kan kanskje tenke at naturprodukter er «naturlige» og dermed ufarlige. I realiteten har det vært flere oppslag i norske medier om skader forårsaket av slike produkter. Et alvorlig eksempel er en ellers sprek 69-årig mann som døde av leverskader han etter all sannsynlighet fikk fra et naturprodukt.

Fra forskning er det flere rapporter om uønskede effekter fra naturprodukter. Skadene går gjerne på nyrer eller lever, eller gir skader som følge av negativ samvirkning med medisiner. Ulovlig tilsatte legemidler er funnet i naturprodukter, også i produkter som reklamerer med effekt mot hukommelsesplager.

I Nafkams befolkningsundersøkelse for 2020 er 1000 tilfeldig utvalgte personer over 18 år intervjuet per telefon av et eksternt byrå. Her oppga 71 prosent at de brukte naturmidler. Det er dermed en rimelig stor gruppe som kan være utsatt for risiko for bivirkninger fra naturmidler eller kosttilskudd.

Bruk av naturmidler hos personer med demens

Risikoen ved bruk av slike midler kan være større for sårbare personer som for eksempel personer med demens. I tillegg til direkte risiko som bivirkninger eller interaksjoner med medisiner, kan man tenke seg økt indirekte risiko knyttet til demenssymptomatikken. Eksempel på dette kan være overdosering, fordi personen med demens glemmer at han eller hun allerede har tatt pillen med naturprodukt og dermed tar en til, eventuelt flere.

På bakgrunn av en av forfatternes (Hilde Risvoll) erfaring fra en demenspoliklinikk, har vi gjennomført en studie hvor vi kartlegger risiko assosiert ved bruk av naturprodukter. Vi fant at 46 prosent av personer med demens brukte naturprodukter.

Vi fant potensielle interaksjoner mellom naturprodukter og legemidler hos 11 prosent av brukerne. Kun et lite mindretall fikk hjelp til å ta naturprodukter riktig, selv om kognitiv status (evne til å huske m.m.) tilsa at de fleste trengte hjelp.

Flertallet av personene med demens visste ikke at det kunne være risiko knyttet til slik bruk, og det ble også oppgitt at det ofte var andre enn pasientene selv som hadde tatt initiativ til bruken.

Bekymring hos kommunale helsearbeidere

En spørreundersøkelse blant apotekansatte, ansatte i hjemmetjenesten og fastleger (upublisert) viste at 8 prosent av de apotekansatte, 46 prosent av de ansatte i hjemmetjenesten og 57 prosent av fastlegene hadde vært bekymret for bruken av naturprodukter hos pasienter med demens.

Ansatte i apotek selger produktene, men vet ofte ikke om kundene har demens eller ikke. I tillegg er pasientkontakten kortvarig. Vi antar det er årsaken til at færre apotekansatte hadde vært bekymret.

Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratet har senest i mai 2022 frarådet at personer med demens tilbys naturprodukter for behandling av demens. Siden dette er produkter pasienter ofte starter med på eget eller pårørendes initiativ, anbefaler Helsedirektoratet klinikere å få kunnskap om slik bruk på grunn av faren for negativ samvirkning med annen behandling.

For personer med demens, må man i tillegg huske på at de kanskje tar høyere dosering enn anbefalt på grunn av glemsomhet, og at dette bidrar til økt risiko for overdosering/bivirkninger.

Ellers vektlegges det i Helsedirektoratets anbefalinger, at pasient og pårørende skal gjøres kjent med at naturprodukter ikke har påvist effekt mot demenssykdom.

Den viktigste grunnen til at pasienter ikke forteller om bruken av naturprodukter, er at de ikke blir spurt

Etter vår undersøkelse, som viser at bruk av naturprodukter er vanlig og medfører forskjellige typer risiko, anbefaler vi at helsepersonell følger opp Helsedirektoratets råd. Utover det har øvrig forskning vist at den viktigste grunnen til at pasienter ikke forteller om bruken av naturprodukter, er at de ikke blir spurt.

Derfor anbefaler vi at helsepersonell spør pasienter om de bruker naturprodukter, og dette gjelder særlig sårbare grupper, som personer med demens. Dette kan med fordel gjøres når det er pårørende til stede. Bare det å spørre på en aksepterende, ikke ledende måte, kan være et grunnleggende sikkerhetstiltak, som er enkelt å iverksette og samtidig vil øke pasientsikkerheten på en relevant måte.

(Denne kronikken ble først publisert på forskersonen.no)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: