Øreakupunktur

Image
Bilde av en hvit hånd som setter akupunkturnåler i øret på en hvit person med mørkt hår.
Foto: Colourbox.com

Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Behandlerne mener derfor at stimulering av spesifikke punkter i øret kan forebygge og bedre helseproblemer.

Behandlingen går også under navnene "aurikuloterapi" eller "øreakupressur", og begrepene kan til en viss grad si noe om hvordan behandlingen foregår:

"Øreakupunktur" synes oftest brukt når behandlingen omfatter perforering av huden med akupunkturnåler eller andre objekter;  "øreakupressur" signaliserer ikke-perforering, mens "aurikuloterapi" ser ut til å brukes om hverandre med hensyn til perforering eller ikke.

Etter at behandleren har tolket helseproblemet ditt og funnet hvilke punkter i øret som bør behandles, kan altså behandlingen altså foregå på mange måter: 

Konsultasjonen består i at behandleren tolker helseproblemene dine og påvirker utvalgte punkter i øret ditt ved å massere/ trykke på dem, sette akupunkturnåler, bruke apparater som gir svak elektrisk strøm, laser eller annet lys, eller setter sprøyter med injeksjoner av visse medikamenter.

Behandlingen kan også foregå ved at behandleren velger ut punkter i øret ditt som skal behandles over lengre tid, ved å teipe fast objekter (frø/ korn, små magneter eller metallkuler el.l.), klemme fast metallklemmer eller sette en ørepynt-lignende gjenstand eller piercing, ved hjelp av gjennomhulling. Sistnevnte variant kalles også medisinsk piercing.

Noen utøvere tillegger også objektets materiale terapeutiske egenskaper i seg selv: Hvilket metall objektet består av, eller hvilken plante frøet kommer fra, skal velges nøye, ut fra hvilke helseproblem du har. Dette har man liten støtte fra helseforskningen til å underbygge.

Virker det?

Det er gjort en del studier på behandling av helseplager/ problemer via spesifikke punkter i øret. Som nevnt over er begrepsbruken ikke alltid konsistent, og forskningsartiklene er ikke like detaljerte om hvordan behandlingen har blitt gitt i studiene.

I juni 21 fant vi oppsummert forskning i våre kilder på de følgende bruksområder av øreakupunktur/ aurikuloterapi/ øreakupressur:

Akutte smerter

I 2017 oppsummerte Jan med flere forskningen på øreakupunktur brukt som smertelindrende ved akuttmedisinske institusjoner. Studiene som de undersøkte viste at slik behandling kunne redusere pasientenes smerte noe, men det var usikkert om den også reduserte pasientenes bruk av smertestillende. Forfatterne påpekte at antallet studier var lite, og at flertallet av dem hadde vesentlig risiko for skjevhet (bias). Dermed kunne de ikke konkludere på basis av disse studiene, og skrev at det bør gjøres mer forskning med bedre metode før man eventuelet kan si dette sikkert.

I en annen oppsummering fra samme år (2017) fant Murakami med flere at øreakupunktur kan være en lovende behandling av akutte smerter; dersom behandlingen ble gitt innen 48 timer at smerten oppsto. Ifølge studiene var smertelindringen også begrenset til å være av kortvarig art. Forfatterne vurderte studiene som var gjort, til å gi et for usikkert grunnlag for bastante konklusjoner, og at mor og bedre forskning er nødvendig for å eventuelt bekrefte denne effekten. 

Elveblest (urticaria)

I 2018 oppsummerte Zhu med flere forskningen på øreakupunktur som behandling ved kronisk, sponan elveblest. Studiene viste at slik behandling kunne forbedre kliniske tegn under episoder av sykdommen, og dempe symptomer. De påpeker i sin konklusjon likevel at flere av studiene hadde klare metodiske mangler, slik at anvendeligheten av funnene ble redusert. Forfatterne skrev at mer og bedre forskning var nødvendig for å eventuelt kunne bekrefte de lovende, men foreløpige funnene.

Forstoppelse

Yang med flere oppsummerte i 2014 forskningen som var gjort på aurikuloterapi ved forstoppelse. Studiene de undersøkte, viste at behandlingen trolig har effekt ved slike plager. Forfatterne påpekte at de fleste studiene hadde en høy risiko for skjeve resultater (bias) og at alle disse var utført i Kina: På grunn av kulturelle og geografiske forskjeller, mente de at de ikke kunne dra bastante konklusjoner. De etterlyser mer og bedre forskning på dette før man kan si det for sikkert at behandlingen har slik effekt. 

I 2018 gikk Chen med flere gjennom forskningen på aurikuloterapi uten perforering av huden, spesifikt brukt av kreftpasienter som får forstoppelse i forbindelse med cellegift-behandling. Studiene viste at behandlingen så ut til å gi en tilleggseffekt når den ble gitt som supplement til vanlig behandling (avføringsmidler), og alene for å forhindre forstoppelse. Forfattere påpekte at dokumentasjonen var begrenser ved at det var gjort få gode studier på området, og at en eventuell tilråding om bruk krever mer og bedre forskning. .

Hodepine (kronisk spenningshodepine)

Zhao med flere gikk i 2015 gjennom forskningen på øreakupunktur mot kronisk spenningshodepine. Studiene viste at slik behandling lindret smerten under anfall, men ikke at forhindret nye eller forlenget tiden mellom anfall i vesentlig grad. Forfatterne bemerket at studienes kvalitet ble trukket ned av metodiske feil og mangler, slik at funnene av effekt bør tolkes med forsiktighet. De konkluderte med at forskningen viste interessante tendenser, men at mer forskning av bedre kvalitet må til for å kunne si noe om øreakupunktur har effekt eller ikke ved kronisk spenningshodepine.

Høyt blodtrykk

Gao med flere oppsummerte i 2020 forskningen på øreakupunktur  mot høyt blodtrykk. De fant at det så ut til å øke virkningen av blodtrykkssenkende medisin, og konkluderte med at slik behandling kan være et supplement til blodtrykkssenkende midler. 

Insomnia og andre søvnproblemer

I en oversiktsartikkel over systematiske kunnskapsoppsummeringer fra 2018, fant Vieira at øreakupunktur kan gi verdifull tilleggseffekt til standard behandling mot insomnia og andre søvnrelaterte problemer. 

Karpal tunnel-syndrom

En Cochrane-oppsummering fra 2018 av Choi med flere nevner øreakupunktur som en av flere varianter de undersøkte forskningen på for karpal tunnel-syndrom. Selv om de ikke konkluderer spesifikt om denne terapien, skriver de at behandlingene så ut til å i beste fall ha en liten effekt på symptomer så som smerter og lav bevegelighet i håndleddet når de ble gitt alene, og når de sammenlignet dem med standardbehandling (medisiner og/ eller skinne) var det uklart om de hadde noen effekt av betydning. De konkluderte med at forskningen som er gjort var av lav eller svært lav metodisk kvalitet, slik at de ikke kunne slå det helt fast at øreakupunktur ikke ikke virker smertelindrende eller øker bevegeligheten ved karpal tunnel-syndrom.

Kreftrelaterte smerter

I sin Cochrane-oppsummering fra 2015 gikk Paley med flere gjennom forskningen på ulike varianter av akupunktur (blant annet øreakupunktur) mot smerter hos kreftpasienter. Studiene viste effekt ut over placebo for kroniske nevropatiske smerter, og liten eller ingen forskjell i effekt mellom øreakupunktur og standard smertestillende. Imidlertid vurderte forfatterne studiene til å ha vesentlige metodiske mangler, slik at de ikke ga tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre om slik behandling har effekt eller ikke. 

Kroniske ryggsmerter

I 2019 oppsummerte Moura med flere forskningen som var gjort på øreakupunktur ved kroniske ryggsmerter hos voksne. Studiene de undersøkte, viste positive resultater for smertereduksjon, lavere bruk av smertestillende, økt bevegelse og funksjon, og høyere livskvalitet. De påpekte imidlertid at studiene manglet enhetlige og gode målekriterier. Derfor kunne de ikke si det helt sikkert, og etterlyste flere studier med bedre kvalitet på dette området før man eventuelt kan slå dette fast. 

Ved nyresvikt

I 2020 oppsummerte Melo med flere forskningen på om øreakupunktur og andre terapier kan være til hjelp for personer med kronisk nyresvikt på forskjellige måter. Studiene de undersøkte, viste effekt i å øke livskvaliteten, motvirke utmattelse (fatigue) og å øke søvnkvaliteten hos slike pasienter. Forfatterne fant ingen effekt av klinisk betydning på serumnivåer og andre målbare verdier. De konkluderte med at øreakupunktur kan være nyttig for  ved å gjøre det lettere å leve med sykdommen.

Nærsynthet

Gao med flere gikk i 2020 gjennom forskningen på øre-akupressur mot nærsynthet (myopi). Studiene viste ay slik behandling var mer effektiv enn behandling med øyedråper og øye-øvelser. Forfatterne vurderte imidlertid kvaliteten på studiene som ikke tilstrekkelig god, slik at de positive funnene bør tolkes med forsiktighet og som resultater fra innledende forskning. De anbefaler mer forskning med bedre forskningsmetode før man kan si det for sikkert om øre-akupressur kan bremse utviklingen av nærsynthet.

Postoperative smerter

Usichenko med flere gikk i 2008 gjennom forskningen på om øreakupunktur kan hjelpe mot smerter etter operasjon. Flere av studiene viste at behandlingen kan lindre smerte og redusere bruken av smertestillende medikamenter, men forfatterne vurderte den samlede kvaliteten på studiene som middels, ved at de spriket mye i resultatene og hadde høy risiko for skjevhet (bias). Derfor vurderte de dokumentasjonen av øreakupunktur ved postoperative smerter som lovende, men ikke overbevisende.

Psykiske problemer etter traumatiske opplevelser

Kwon med flere oppsummerte i 2020 forskningen som var gjort på om øreakupunktur kan være til hjelp for personer med PTSD, søvnproblemer og andre plager etter traumatiske opplevelser. De fant at det var gjort få studier med varierende studiekvalitet, og at resultatene fra disse sprikte for mye til at forfatterne festet lit til dem. De konkluderte med at det må gjøres flere studier av god kvalitet før man kan si noe om slik behandling kan ha effekt eller ikke på dette området.

Rusmiddelavhengighet og -avvenning

Baker og Chang gikk i 2016 gjennom forskningslitteraturen på øreakupunktur i avvenningen av opiatbaserte medikamenter og stoffer. Studiene viste at behandlingen alene trolig ikke bidrar til reduksjon av "suget" etter opiatbaserte midler, men at som supplement i metadonbehandling kan se ut til å bidra til økt suksess, og redusere bivirkninger ved slik behandling.

I en Cochrane-oversikt fra 2006 tok Gates med flere for seg forskningen på øreakupunktur spesifikt ved kokain-avhengighet. Studiene viste liten eller ingen forskjell mellom de som fikk øreakupunktur og de som ikke fikk noen behandling. Forfatterne vurderte forskningen til å være av ikke tilstrekkelig kvalitet, og konkluderte med at bruk av øreakupunktur ved kokain-avhengighet og -avvenning mangler støtte i god dokumentasjon. Etter våre kriterier betyr dette at forskningen tyder på at behandlingen ikke virker.

I en oversiktsartikkel over systematiske kunnskapsoppsummeringer fra 2018, fant Vieira med flere at øreakupunktur kan øke effekten av standardbehandling når det gis som supplement når man skal slutte å røyke, men de fant ikke grunnlag for å si noe om effekt eller ikke når øreakupunktur ble brukt alene.

Stimulere melkeproduksjonen hos ammende

Forskningen på om øreakupunktur kan øke melkeproduksjonen hos ammende, ble oppsummert i 2020 av Boram med flere. Selv om noen studier viste positive resultater, kunne forfatterne ikke dra tydelige konklusjoner basert på dette. De oppga at dette skyldtes lav vitenskapelig kvalitet på forskningsmetodene som var brukt, og konkluderte med at mer og bedre forskning er nøvdvendig før man kan si noe sikkert om dette har effekt eller ikke.

Stress, angst og depresjon

Corrêa med flere oppsummerte i 2020 forskningen som var gjort på øreakupunktur mot stress, angst og depresjon hos voksne og eldre. Studiene de undersøkte, viste positive resultater i å dempe symptomer ved episoder og øke livskvaliteten ved slike plager. Forfatterne kunne likevel ikke bekrefte dette, fordi studiene de undersøkte hadde flere metodiske svakheter og mangler ved seg som kan ha påvirket resultatene mye.

Vektreduksjon/ slanking

Mendonça med flere oppsummerte i 2020 forskningen som var gjort gjort på om øreakupunktur kan redusere vekt og BMI hos overvektige. Studiene som de undersøkte viste at behandlingen hadde effekt av betydning, men forfatterne tolket disse med forsiktighet både ut fra metodiske utfordringer de fant i studiene, og at øreakupunkturens antatte virkemekanisme ved vektreduksjon foreløpig ikke er avklart.

Er det trygt?

Forskningen som er gjort, inneholder få rapporter om bivirkninger og risiko. Det er rimelig å anta at noen av de samme bivirkninger og risiko som er rapportert for akupunktur, også vil kunne oppstå når øreakupunkturen omfatter perforering av huden. Les kapitlet "Er det trygt" i vår artikkel om akupunktur for mer informasjon om dette. Utover dette er det lite sannsynlig at behandlingen medfører vesentlig helserisiko.

Ifølge utøvere av øreakupunktur bør gravide ikke bruke øreakupunktur. De forklarer dette med at behandlingen kan forårsake blødninger.

Alle som vil, kan kalle seg "akupunktør" eller praktisere øreakupunktur uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i akupunktur eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Man vet fra forskningen som er gjort, at øreakupunktur brukes mot et stort antall helseproblemer (sykdommer/ plager/ lidelser). Forverring av helsesituasjonen kan oppstå dersom den som utfører behandlingen overser viktige symptomer, og ikke råder pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle former alternativ behandling.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Øreakupunktur eller auriculoterapi er en form for akupunktur. Den er kjent som behandlingsform fra det gamle Egypt og i tradisjonell kinesisk medisin. Metoden ble videreutviklet av den franske legen Paul Nogier på 1950-tallet.

Behandlerne mener at bruk av nåler, trykk, massasje, elektrisk stimulering, lysbehandling, laser eller injeksjoner av medikamenter på forskjellige punkter i øret, er gunstig mot helseproblemer ved at slik behandling skal styrke kroppens selvhelbredende evner.

Utøvere av øreakupunktur baserer seg på tanken om at alle akupunkturens meridianer og nødvendige akupunkter er tilstede i øret. Derfor manipulerer behandlerne kun i øret, uansett hvilket problem som forsøkes behandlet. Av den grunn er det utviklet et "kart" over øret, med mer enn 100 spesifikke punkter.

Øreakupunkturen hviler også på ideen om at hele organismen med dens forskjellige deler og funksjoner kan gjenfinnes, avleses og manipuleres på ett sted. Denne tanken fins mellom annet i soneterapien og dens ECIWO-biologi. Utøvere av behandlinger som bygger på dette, omtaler gjerne behandlingene sine som bioholografiske.

Ved siden av akupunktur-lærens sykdomsforståelse og forklaring av virkemåte med meridianer, livsenergi og akupunkter, forklarer noen tilhengere av øreakupunktur spørsmålet om virkemåte ved å gi en nevrofysiologisk forklaring: De mener at stimulering av øret gir nerveimpulser til det autonome nervesystem og styringen av kretsløp, åndedrett, fordøyelsessystem og det endokrine (indre sekresjon) system.

Ifølge tilhengerne brukes metoden som forebyggende, ved stress, ved avvenning av for eksempel tobakk, alkohol eller narkotika, som smertelindring, ved pustevansker, fordøyelses- og underlivsproblemer, vektreduksjon og regulering av appetitt, bihuleproblemer og migrene. Det er kjent at øreakupunktur eksisterer både som separat behandling og at den gis som tilleggsbehandling/ i kombinasjon med andre.

At en behandling har mange kjente bruksområder eller er forsket på, er ikke det samme som at behandlingen kan regnes som trygg eller at den har støtte i vitenskapen for effekt.

Naturvitenskapen støtter ikke ideen om at hele organismen er tilstede og kan avleses og manipuleres på ett sted i kroppen. Den støtter ikke ideen om at øreakupunktur fremmer kroppens selvhelbredende evner. Vitenskapen støtter heller ikke ideene om meridianer, akupunkter og energistrøm/ blokkeringer. Selv om man vet at det fins mange nerver i øret, støttes ikke ideen om  en sammenheng mellom akupunktur-stimulering av øret og kroppslige funksjoner.

Kilder

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

Søk den 11.06.2021 etter systematiske kunnskapsoppsummeringer i CAM CancerCochrane LibraryOvid EMBASEPubMed og Web of Science

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: