Undersøkelse: Hva sier bransjen om alternativ behandling av barn?

Etter at det i 2017 var flere saker i media som omhandlet alternativ behandling av barn, fikk NAFKAM spørsmål fra foresatte, helsepersonell, folkevalgte og pressen. Det fantes lite kunnskap og fakta om temaet og derfor ville vi gjøre en spørreundersøkelse blant behandlerforbund i Norge.

Ut fra TNS Gallups Helsepolitisk barometer for 2017 (Kantar.no) og NAFKAM-undersøkelsen 2016, visste vi at:

  • Minst 40.000 norske barn mottok alternativ behandling i 2016
  • Nesten 2/3 av voksne med forsørgeransvar vil oppsøke eller vurdere å oppsøke alternativ behandling på vegne av barn under 12 år
  • Nesten 70% av disse voksne er positive eller ikke avvisende til at alternativ behandling er lovlig å gi til barn.

Vi ønsket å vite mer om utbredelsen av alternativ behandling av barn, hvordan det brukes, samt hvordan bransjen håndterer en sårbar pasientgruppe som ikke kan velge behandling selv.

Hvem spurte vi og hvem svarte?

Spørreundersøkelsen ble gjort i 2017 blant forbundsstyrene i den organiserte delen av bransjen. Disse representerer trolig de fleste utøvere som i dag gir alternativ behandling til norske barn under 12 år. 42 av de 69 inviterte forbundene (61%) deltok i denne undersøkelsen og disse oppga å ha i alt 7.107 medlemmer. 

Kommentarer og konklusjoner

  • Bransjen ved behandlerforbundenes ledelse synes å bekrefte det vi vet fra undersøkelser blant nordmenn med foreldreansvar: En ikke ubetydelig andel norske barn under 12 år mottar alternativ behandling.
  • Mange av forbundene som deltok synes å være bevisst på de generelle utfordringene det er ved tolkning av symptomer og diagnostisering av barn ved at de har etablert særskilte regler og rutiner som medlemmene må følge når de behandler barn.
  • Funnene i undersøkelsen tyder på at de fleste barn som tas med til alternativ behandler, først har vært hos lege eller annet helsepersonell for plagene. I tillegg synes det som at de fleste av disse barna mottar alternativ behandling som et supplement til skolemedisinsk behandling, og ikke som erstatning for det. 
  • Forbundene uttrykte ulike oppfatninger i svarene på spørsmålet om bransjen selv mente det er behov for regulering av adgangen til å gi barn alternativ behandling.

Begrensinger ved funnene

  • I undersøkelsen ble det stilt en del spørsmål om anslag eller antakelser fra forbundsledelsens side. Dette gjelder opplysninger som vi ikke forutsetter at forbundene rutinemessig samler inn om sine medlemmers praksis og pasienter. «Vet ikke»-svar på disse spørsmålene bør forstås som at forbundsledelsen ikke ønsket å svare ved å gjette.
  • Når vi sammenstiller andelen «vet ikke»-svar med at nesten 1/3 av de inviterte behandlerforbundene ikke besvarte undersøkelsen, er mørketall sannsynlig på flere punkter som vi anser som viktige.
  • Nesten alle forbundene som svarte er omfattet av Registerordningen. Dette kan gi et noe skjevt bilde av den totale bransjens engasjement i å regulere sine medlemmers praksis, men vi mener likevel at svarene vi presenterer gir et representativt bilde av de fleste utøvere som tar imot barn for alternativ behandling i dag.

Alle spørsmålene fra denne undersøkelsen kan leses i egen rapport.

All infografikk finnes i vårt bibliotek hos Infogram. Vi ber om at vi krediteres ved bruk.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: