Kan soneterapi dempe plager ved bihulebetennelse?

Ny forskningsartikkel ute, etter innledende studie av soneterapi som tillegg til skolemedisinsk behandling ved akutt bihulebetennelse:

Image
De fem prosjektdeltakerne i soneterapistudien
Prosjektdeltakere: Fra venstre naturterapeut John Petter Lindeland, lege Catarina Bigset, naturterapeut Terje Varpe, legesekretær Kjersti Tragethon og lege/professor Arne Johan Norheim. Foto lånt med tillatelse fra NNH.

Bihulebetennelse (sinusitt) er en vanlig og plagsom sykdom, som ofte oppstår sammen med andre infeksjoner i øvre luftveier. -Selv om bihulebetennelse regnes som en ufarlig tilstand, opplever mange av pasientene et sterkt og variert symptombilde med tett nese og nysing, hodepine, ansiktssmerter, tannsmerter, smerter fra øyne, feber og redusert allmenntilstand, sier lege og professor Arne Johan Norheim ved NAFKAM.

Ifølge ham og hans medforfattere av en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Explore, oppsøkes norske soneterapeuter ofte av pasienter med bihulebetennelse for soneterapi som tillegg til skolemedisinsk behandling. Terapeutene regner i tillegg soneterapi som ufarlig, og sier at bihulepasientene deres blir raskt bedre med soneterapi. Helsetjenestens standardbehandling med antibiotika regnes til å ha begrenset effekt ved bihulebetennelse, og mange kvier seg for å ta slike legemidler på grunn av frykt for antibiotikaresistens.

-Dette vakte interessen for å se nærmere på problemstillingen, forteller Norheim. -Ved litteratursøk fant vi heller ikke at det var gjort noen gode kliniske studier på effekten av soneterapi ved akutt bihulebetennelse. I dette totale bildet framsto det derfor som helt naturlig for oss ved NAFKAM å gjøre innledende undersøkelser om soneterapi kan være et relevant behandlingsalternativ ved bihulebetennelse, forklarer Norheim.

-Men store kliniske effektstudier er ressurskrevende, på flere måter. Derfor gjennomførte vi i stedet en såkalt tidligfase-studie. Slike mindre studier kan gi indikasjoner på om det er relevant og mulig å gjøre større og dyrere studier på effekt av behandlingen.

I studien fulgte man pasienter som hadde oppsøkt lege for sine symptomer på akutt bihulebetennelse. Under konsultasjonen ble de spurt om de ville delta i forskning, og de som sa ja, ble deretter tilfeldig fordelt til enten kun antibiotika-kur, eller inntil 4 behandlingstimer med soneterapi som tillegg til antibiotika-kuren. Deltakernes helseutvikling ble målt ved at de selv fylte ut skjemaer om bihule-symptomene de opplevde, henholdsvis to og ti dager etter behandlingene startet.

-De utfylte skjemaene indikerer at deltakerne som også fikk soneterapi, erfarte en større bedring etter dag 10, sammenlignet med de som kun fikk skolemedisinsk behandling, forteller Norheim. –Tidlig-fase studier som dette, er imidlertid ikke egnet for å peke ut spesifikke virkningsmekanismer eller fastslå effekt. Men, studien svarte godt på forskningsmetoden, og hvorvidt man kan forvente å påvise effekt i en større studie. Funnene er interessante og motiverer for videre forskning på om soneterapi har effekt eller ikke ved bihulebetennelse, sier han.

-Hva kan den bedringen som soneterapi-gruppen opplevde etter dag 10, komme av?

-Trolig er det flere mekanismer som kan ha bidratt til den bedring deltakerne rapporterer. Resultatene indikerer en potensiell spesifikk effekt av soneterapi, men som ved all medisinsk behandling har trolig uspesifikke faktorer - så som pasientenes forventninger, initiativ og innstillinger til behandlingen - også en viss betydning, svarer Norheim.  

NAFKAM ønsker i størst mulig grad å forske sammen med klinikere (behandlere) og pasienter, og å la disse få del i utviklingen av forskningsprosjektene. Angående denne studien, sier Norheim at slike innledende studier tjener på å inkludere det kliniske miljøet:

-Det ble ikke rapportert om noen uheldigheter for legebehandlingen. Samarbeidet mellom legesenteret og de alternative utøverne som deltok foregikk uten problemer, og pasientene følte seg ikke overbehandlet, avslutter han.

Les mer:

Norheim AJ, Fønnebø VM, Lindeland JP, Varpe T, Stub T, Bigset C, Kristoffersen AE. Reflexology for acute rhinosinusitis - Results from a blinded, early-phase comparative trial. Explore (NY). 2022 Aug 6:S1550-8307(22)00123-9. doi: 10.1016/j.explore.2022.08.002. Epub ahead of print. PMID: 35961842.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: