Forbrukertilsynet tar opp sak mot religiøse helbredere

Mener de bryter lovforskift som gir rom for å gi behandling som del av alminnelig religiøs virksomhet.

Teletorgstjenester
Forbrukertilsynet har tatt opp sak mot to religiøse helbredere, som blant annet har tilbudt forbønn via teletorg. Foto: Colourbox.com

Forbrukertilsynet slo nylig fast at Misjonen Jesus Leger og Misjonen Helse for Hele Mennesket, bryter med forskriften om markedsføring av alternativ behandling når de tilbyr forbønn for syke mot betaling. - Dette er første gang vi tar opp sak mot religiøse helbredere etter denne forskriften, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Det er nå femten år siden Lov om alternativ behandling av sykdom mv ble vedtatt, og etter hvert erstattet Kvakksalverloven. Lovens definisjon av hva som er alternativ behandling favner vidt, blant annet fordi den omfatter situasjoner der det ikke er personlig kontakt mellom behandler og pasient, slik som fjernhealing – mens «alminnelig religiøs virksomhet», som forbønn for syke og lignende, ble prinsipielt unntatt allerede i forarbeidet til loven:

«Utvalgets utredning omfatter ikke det som faller inn under alminnelig religiøs virksomhet. Dette gjelder aktiviteter som har sin hovedforankring i en tro og ritualer knyttet til denne».

Ifølge Haugseth betyr det at forbønn og andre religiøse ritualer knyttet til helse, som salving og håndspålegging, normalt er uregulert. I enkelte tilfeller åpnes det i lovens forarbeider likevel for at religiøse tjenester skal regnes som alternativ behandling, og reguleres deretter: 

Elisabeth Lier Haugseth, Forbrukertilsynet
Elisabeth Lier Haugseth, direktør, Forbrukertilsynet. Foto: Kim Saatvedt​​​

 

«Noen former for alternativ behandling kan inneholde elementer av livssyn, verdensbilde eller religiøs tro, men likevel fremstå som behandling i lovens forstand. Ved vurderingen av om man står overfor alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter blant annet være hva som er grunnlaget for handlingen, i hvilken sammenheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og i så fall vederlagets størrelse og form.»

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i regelverk som ligger under deres tilsynsansvar– slik som forskriften om markedsføring av alternativ behandling – overholdes. Tilsynet skal skje ut fra hensynet til forbrukerne. Ifølge Haugseth kan det etter loven oppstå gråsoner med hensyn til hva man definerer som alminnelig religiøs virksomhet og hva man regner som alternativ behandling. For å avgjøre om en aktør rammes av regelverket må det gjøres en større helhetsvurdering, hvor betaling for det religiøse ritualet er et viktig moment:

- Dess mer profesjonelt organisert og målrettet en slik virksomhet er mot behandling av syke, dess mer sannsynlig er det at den faller inn under loven. Det legges særlig vekt på om aktørene krever vederlag for sin virksomhet, forklarer Haugseth.

Brudd på regler

Til lov om alternativ behandling følger det altså en egen forskrift for markedsføring av slik virksomhet, og det er denne Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at overholdes.

Haugseth forteller at dette er første gang Forbrukertilsynet har tatt opp sak med religiøse helbredere etter denne forskriften. Deres vurdering er at både Misjonen Jesus Leger, ved predikant Svein Magne Pedersen og Misjonen Helse for Hele Mennesket, ved Tom Roger Edvardsen, utøver alternativ behandling. Dermed forventer Forbrukertilsynet også at disse aktørene i sine virksomheter følger bestemmelsene i denne forskriften. Deres vurdering er imidlertid at begge aktørene bryter denne:  

- Vi vurderer at begge virksomhetene bryter med § 2 i forskriften, 2. og 3. ledd sier Haugseth. – Ifølge disse bestemmelsene kan ikke en alternativ behandler i markedsføringen gi inntrykk av at behandlingen har effekt mot konkrete sykdommer eller lidelser. De kan heller ikke markedsføre behandling av sykdommer som de etter loven ikke har lov til å behandle, slik som behandling av alvorlige eller allmennfarlige smittsomme sykdommer, sier Haugseth.

I Forbrukertilsynets gjennomgang påpekes det at begge virksomheter tilbyr forbønn mot betaling over telefon, på møter, eller gjennom bøker, DVD’er og CD’er som forbrukere kan kjøpe. Misjonen Helse for Hele Mennesket tilbyr også forbønn under opphold på sitt eget hotell. I markedsføringen gir begge virksomhetene en rekke steder inntrykk av at forbønnen som tilbys har effekt mot konkrete sykdommer og lidelser.

- Vi har ikke mottatt noen klager eller henvendelser om andre lignende virksomheter, sier Haugseth.

Mener de er innenfor rammene av loven

Virksomhetene fikk av Forbrukertilsynet frist til 10. juli 2018 med å endre eller stoppe markedsføringen av tjenestene sine. Dersom de ikke følger opp dette pålegget, kan Forbrukertilsynet vedta å gi dem bøter.

Advokat John Christian Elden har sendt tilsvar til Forbrukertilsynet på vegne av sin klient, Svein Magne Pedersen. Både i tilsvaret og overfor NAFKAM er han tydelig på at han mener at Misjon Jesus Leger ikke er å anse som alternativ behandling, og dermed ikke rammes av lovverket:

- Misjon Jesus Leger (MJL) vil alltid følge norsk lov. Det kan imidlertid finnes situasjoner der jurister er uenige om hvordan loven er å forstå. Vi er klare på at MJL befinner seg innenfor rammen av loven, og har svart Forbrukertilsynet innen svarfristen for merknader. Vi tviler på at de kan eller vil fatte noe vedtak mot MJL, men om de skulle gjøre det vil MJL fortsatt forholde seg til loven og de tvisteløsningsmekanismer Norge har ved uenigheter, sier Elden. 

Advokat Arnor B. Ilstad representerer Tom Roger Edvardsen og virksomheten Misjonen Helse for Hele mennesket. Han sier seg enig med Elden i at det ikke er grunnlag for vedtak mot hans klient: 

- Min klient har ikke til hensikt å endre noen del av sin praksis utover å legge ned teletorgtjenesten, slik han allerede har varslet at han vil gjøre, da hans praksis ikke utgjør brudd på noen lov eller forskrift, sier Ilstad.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: