Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Image
Bilde av noen som står og holder på føttene til noen som ligger på en behandlingsbenk
Foto: Ingun A. Mæhlum

I Norge er «Feldenkraismetoden» registrert som varemerke hos Patenstyret, og yrkestittelen "Feldenkraispedagog" er privatrettslig beskyttet og forbeholdt medlemmer av den norske interesseorganisasjonen for Feldenkraispedagoger (NFAFP). Derfor vil du ofte se symbolet ® når du leser om denne metoden. Dette gjør det rimelig å anta at de aller fleste som kaller seg "Feldenkraispedagog" i Norge og tilbyr opplæring i metoden, er medlemmer i dette forbundet og omfattes av deres interne regelverk. 

Feldenkraispedagoger legger vekt på at du må bli bevisst bevegelsene dine, og at nye bevegelsesmønstre må læres og øves på til de blir automatiske.

Metoden er basert på selvorganisering og selvregulering etter instruksjon/ opplæring fra en instruktør (Feldenkraispedagog). Ifølge forbundet er metoden mest brukt til opptrening, utvikling og forbedring av normale ferdigheter innen styrke, hurtighet, presisjon, koordinasjon og fokus med mere, og ikke mot konkrete helseproblemer. Forbundet opplyser at vanlige klientgrupper er idrettsutøvere, dansere og musikere.

Helserelatert bruk av Feldenkraismetoden er undersøkt gjennom forskning (Se kap. Bakgrunn; det åpent tilgjengelige forskningsbiblioteket PubMed, eller det internasjonale Feldenkrais-forbundets egen database). Feldenkraismetoden er også omtalt i forarbeidene til Lov om alternativ behandling av sykdom mv, både NOU 1998:21 og Ot.prop. 27 2002-2003). I sistnevnte omtales Feldenkraismetoden som en bevegelsesterapi, som brukes mot muskel-, skjelett- og leddsmerter, og består av manipulasjon og trening.

Norske Feldenkraispedagoger fokuserer i mindre grad på helse- og behandlingsaspektene ved metoden. Forbundet er tydelig på at medlemmene deres tilbyr opplæring i bedring av bevegelsesteknikk, og at nytten av Feldenkraismetoden er bedre bevegelser; personlig vekst og -utvikling. De viser også til det reglerne i det internasjonale forbundet (International Feldenkrais Federation), som forplikter dem til å ikke fremstille Feldenkraismetoden som en medisinsk/ terapeutisk teknikk, og forbyr dem å gi helseråd eller å behandle sykdom/ lidelse.  

I Norge krever opplæring i Feldenkraismetoden verken helsefaglig autorisasjon, offentlig lisens, spesialistgodkjenning eller lignende. Tilbud og utøvelse av dette skjer så vidt vi vet, hovedsakelig utenfor helsevesenets regi og ordinære behandlingstilbud. Dersom en pasient får opplæring i Feldenkraismetoden eller andre selvhjelpsteknikker for helseplager/formål, anser NAFKAM derfor dette for å være i tråd med definisjonen som følger av alternativ behandlingslovens §2 (lenke til lovdata.no).

Det er i forskning vist at helseplager generelt kan dempes og motvirkes gjennom bevisstgjøring, øvelser og trening.

Det er gjort flere kliniske studier av Feldenkraismetoden for helseplager og -formål. Ved søk i kildene våre i november 2023 fant vi flere oppsummeringer av slik forskning på Feldenkraismetoden; for ulike slike formål så som smertelindring, bevegelsesevne (mobilitet), førlighet, stødighet/ balanse og forebygging av fall, ulike symptomer ved MS, og bedring av muskelfunksjon og gripeevne. Oppsummeringene bygger på og overlapper hverandre delvis i hvilke plager/ hensikter de undersøker:

Den nyeste er fra 2020, da Rèmi Berland mfl oppsummerte forskning på ulike verktøy - blant annet Feldenkraismetoden - innen fysioterapi.   Studiene viste at Feldenkraismetoden er effektiv i behandling og forebygging av enkelte kliniske tilstander.  Forskerne fant at metoden forbedrer mobilitet, balanse og livskvalitet hos eldre, og bedrer balansen hos personer med sykdommer som rammer hjernen, ryggmargen, eller perifere nerver hvor nervevevet gradvis brytes ned (Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom). For lindring av kroniske korsryggsmerter, mente forskerne at Feldenkraismetoden har effekter som kan sammenlignes med ryggskoler og trening av kjernemuskulaturen. For alle tilstandene som ble vurdert i denne oppsummeringen med henblikk på effekt av Feldenkraismetoden, trengs det ytterligere studier før man kan bekrefte den antatte  effekten.

Hillier og Worley gikk i 2015 igjennom i alt 20 studier av Feldenkraismetoden. De fant at flere av dem rapporterte om positive effekter så som reduksjon i opplevd innsats, smertelindring, økt kroppskontroll og livskvalitet. Men, forfatterne påpekte metodiske svakheter ved studiene som gjorde at de etterlyste mer og bedre forskning før man kan si dette sikkert. De påpekte at effektene som var funnet i studiene virket å være knyttet til endringen av bevegelser, mer enn de nye bevegelsene/ mønstrene som ble innøvd. 

Ernst og Canter gikk i 2005 gjennom seks studier av Feldenkraismetoden. Disse favnet smerte og angst ved kroniske korsryggplager, smerter i nakke og skulder, spiseforstyrrelser, rehabilitering etter hjerteinfarkt, uavhengig av studienes forskningsspørsmål og for hvilken hensikt behandlingen ble brukt. Forfatterne vurderte studiene til å ha betydelige metodologiske svakheter. Til tross for noen interessante funn gjorde kvaliteten på studiene at de ikke kunne trekke noen overordnete konklusjoner om effekt på tvers av dem.

Fra forskningen foreligger det generelt lite dokumentasjon om risiko og sikkerhet ved helserelatert bruk av Feldenkraismetoden, men Ifølge Natural Medicines har Feldenkraismetoden blitt brukt i kliniske studier på opptil 15 ukers varighet, uten hendelser som utgjør noen sannsynlig risiko.

Ut over sjansen for vanlige milde og forbigående bivirkninger som er rapportert for manuell behandling, fysisk trening og øvelser generelt, regner man risikoen generelt som lav.

For gravide og ammende

LactMed inneholdt på søketidspunktet ingen informasjon om Feldenkraismetoden.

Natural Medicines betegner dokumentasjonen av sikkerheten for disse gruppene som ikke tilstrekkelig. I slike tilfeller råder de generelt gravide og ammende til å være på den sikre siden og avtså fra bruk; men her påpeker de at de ikke finner grunn til å mistenke noen spesifikk risiko ved Feldenkraismetoden, verken for den gravide eller ammende kvinnen, eller for fosteret/ babyen.

Generelle forsiktighetsregler

Feldenkrais-metoden omtales som en teknikk for å forbedre ens bevissthet, helse og bevegelsesfunksjoner. Metoden ble utviklet av den russisk-israelske ingeniøren Moshe Feldenkrais (1904-1984), som en rekke spesifikke fysiske bevegelser og kombinasjoner av disse, som man får anbefalt og opplæring i hos en Feldenkraispedagog.

Grunnlaget hans var tuftet på et prinsipp om å «lære seg å lære», gjennom bevisst opplevelse av nye og mindre anstrengende bevegelser. Man lærer ved å bli bevisst på, og ved å oppleve forskjellen mellom gammel og ny bevegelse når det gjelder energibehov, kompleksitet og behag. Læringen omfatter også det å bli bevisstgjort av andre på ens bevegelser - hva som er meningen med dem, instruktørens tilbakemelding på utførelsen, å ta til seg nye bevegelser og det å gjenskape dem selv.

Nye bevegelser og repetisjon av dem etablerer ifølge Feldenkrais nye nerveforbindelser mellom den motoriske hjernebarken og nervesystemet, og hjelper kroppen til å bevege seg mer naturlig og komfortabelt. Feldenkrais betegnet også dette som «personlig vekst og utvikling».

I praksis består Feldenkraismetoden av to hoveddeler:

  • Funksjonell integrasjon (FI), som utføres med èn klient om gangen. Denne ligger da på en benk, og instruktøren utfører bevegelsene på klientens passive kropp, for å lære og tilvenne kroppen de nye og riktigere bevegelsene.
  • Den andre delen er Awareness Through Movement (ATM), som er gruppeundervisning hvor instruktøren verbalt veileder deltakerne gjennom bevegelsessekvenser som de selv utfører.

Fra forskningen vet man at Feldenkraismetoden er brukt ved en rekke ulike helseplager, -tilstander og -formål:

Angst, velvære, humør og livskvalitet hos voksne kvinner (Netz et al 2003); balanse og kroppslig funksjon hos utviklingshemmede (Torres-Unda et al 2017); cerebral parese (Liptak 2005); fibromyalgi (Kendall et al 2001); kognitive funksjoner hos eldre (Ullmann et al 2016); kroniske smerter generelt (Stephens et al 2020), -korsryggsmerter (Paolucci 2017), -nakkesmerter (Ernst og Canter 2005) og -skuldersmerter (Lundblad et al 1999,  Chinn 1994); mobilitet, balanse/ stødighet og gange hos eldre (Ullmann et al 2010, Vrantsidis et al 2009, Hillier et al 2010); ved MS (Johnson et al 1999); Parkinsons: motorikk og gange (Kang et al 2021) samt depresjon og livskvalitet (Teixeira-Machado et al 2015); rehabilitering etter slag (Walter et al 2020, Batson et al 2005, Nair et al 2005); slitasjegikt/ artrose (Webb et al 2013; spiseforstyrrelser (Fortin et al 2012, Laumer et al 1997), samt stemmeforstyrrelser (Emerich 2003). Ifølge en undersøkelse av Buchanan et al (2014) var smerter hovedgrunnen til å oppsøke amerikanske Feldenkraispedagoger. 

Andre navn

Awareness Through Movement (ATM), Feldenkrais Bodywork, Functional Integration (FI), Gestalt Synergy.

Søk i november 2023 etter Feldenkraismetoden i Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006-.

Søk etter systematiske kunnskapsoppsummeringer av randomserte kliniske effektstudier (RCT) i PubMedThe Cochrane LibraryWeb of ScienceEmbase og CAM-Cancer (november 2023):

Batson G, Deutsch J: Effects of Feldenkrais Awareness Through Movement on balance in adults with chronic neurological deficits following stroke: a preliminary study. Complement Health Pract Rev. 2005, 10: 203-210

Brummer M, Walach H, Schmidt S. Feldenkrais 'Functional Integration' Increases Body Contact Surface in the Supine Position: A Randomized-Controlled Experimental Study. Front Psychol. 2018 Oct 24;9:2023. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02023. PMID: 30405500; PMCID: PMC6207614.

Bruset S, Poleszynski D V. Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste A/S 1994. ISBN 82-7010-250-4, s.95-96

Buchanan, P.A., Nelsen, N.L. & Geletta, S. United States Guild Certified Feldenkrais Teachers®: a survey of characteristics and practice patterns. BMC Complement Altern Med 14, 217 (2014). https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-21

Chinn J., Trujilo D., Kegerreis S., Worrel T. Effect of a Feldenkrais intervention on symptomatic subjects performing a functional reach. Isokinetics and Exercise Science. 1994;4(4):131–136.

Emerich KA. Nontraditional tools helpful in the treatment of certain types of voice disturbances. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Jun;11(3):149-53. doi: 10.1097/00020840-200306000-00003. PMID: 12923353.

Feldenkrais Guild® of North America (FGNA): Pain relief (hentet 01.12.21)

Feldenkrais M. Awareness through Movement: Health Exercises for Personal Growth. London, UK: Arkana; 1990.

Fortin, Sylvie & Vanasse, Chantal. (2012). The Feldenkrais method and women with eating disorders. Journal of Dance and Somatic Practices. 3. 127-143. 10.1386/jdsp.3.1-2.127_1. 

Frey, Rebecca & Skinner, Patricia: The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine: Ci-G, 2020, Feldenkrais, p.1003-1007

Hillier, Susan & Porter, Louise & Jackson, Kate & Petkov, John. (2010). The Effects of Feldenkrais Classes on the Health and Function of an Ageing Australian Sample: A Pilot Study. The Open Rehabilitation Journal. 3. 62-66. 10.2174/1874943701003010062. 

International Feldenkrais Federation: Reference database (hentet 01.12.2021)

International Feldenkrais Federation: Standards of Practise (hentet 01.12.21)

Johnson, S. K., Frederick, J., Kaufman, M., and Mountjoy, B. A controlled investigation of bodywork in multiple sclerosis. J Altern Complement Med 1999;5(3):237-243

Kang SH, Kim J, Kim I, Moon YA, Park S, Koh SB. Dance Intervention Using the Feldenkrais Method Improves Motor, and Non-Motor Symptoms and Gait in Parkinson's Disease: A 12-Month Study. J Mov Disord. 2021 Nov 3. doi: 10.14802/jmd.21086. Epub ahead of print. PMID: 34724780.

Kendall, S. A., Ekselius, L., and Gerdle, B. Feldenkrais intervention in fibromyalgia patients: a pilot study. J Musculoskel Pain 2001;9(4):25-35.

Laumer U, Bauer M, Fichter M, Milz H. Therapeutische Effekte der Feldenkrais-Methode "Bewusstheit durch Bewegung" bei Patienten mit Essstörungen [Therapeutic effects of the Feldenkrais method "awareness through movement" in patients with eating disorders]. Psychother Psychosom Med Psychol. 1997 May;47(5):170-80. German. PMID: 9265198.

Liptak GS. Complementary and alternative therapies for cerebral palsy. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2005;11(2):156-63. doi: 10.1002/mrdd.20066. PMID: 15977320.

Lundblad I., Elert J., Gerdle B. Randomized controlled trial of physiotherapy and Feldenkrais interventions in female workers with neck-shoulder complaintsJournal of Occupational Rehabilitation. 1999;9(3):179–194. doi: 10.1023/A:1021301801292

Lærum E, Brox JI, Storheim K et al. Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon. Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelse, 2007.

Nair D, Fuchs A, Burkart S, Steinberg F, Kelso J: Assessing recovery in middle cerebral artery stroke using functional MRI. Brain Inj. 2005, 19: 1165-1176

Natural Medicines Comprehensive Database: Feldenkrais Method (krever abonnement) (hentet 01.11.2023)

Netz, Y. and Lidor, R. Mood alterations in mindful versus aerobic exercise modes. J Psychol. 2003;137(5):405-419.

Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger (NFAFP): Feldenkraismetoden.no (hentet 01.12.2021)

Norsk Patenstyre: Feldenkrais (hentet 01.12.2021)

NOU 1998:21 Om alternativ medisin: Kap. 6.2 Oversikt over en del alternativmedisinske behandlingsformer, 6.3.25 Trening, øvelser og teknikker, samt 6.3.25.3 Feldenkrais.

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003): Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Vedlegg 2: Alternative behandlingsformer som ikke er omtalt i kapittel 4

Paolucci T, Zangrando F, Iosa M, De Angelis S, Marzoli C, Piccinini G, Saraceni VM. Improved interoceptive awareness in chronic low back pain: a comparison of Back school versus Feldenkrais method. Disabil Rehabil. 2017 May;39(10):994-1001. doi: 10.1080/09638288.2016.1175035. Epub 2016 May 23. PMID: 27215948.

Stephens, James & Hillier, Susan. (2020). Evidence for the Effectiveness of the Feldenkrais Method. Kinesiology Review. 9. 1-8. 10.1123/kr.2020-0022. 

Teixeira-Machado L, Araújo FM, Cunha FA, Menezes M, Menezes T, Melo DeSantana J. Feldenkrais method-based exercise improves quality of life in individuals with Parkinson's disease: a controlled, randomized clinical trial. Altern Ther Health Med. 2015;21(1):8-14.

Torres-Unda J, Polo V, Dunabeitia I, et al. The Feldenkrais Method improves functioning and body balance in people with intellectual disability in supported employment: A randomized clinical trial. Res Dev Disabil. 2017;70:104-112.

Ullmann G, Williams HG, Hussey J, Durstine JL, McClenaghan BA. Effects of Feldenkrais exercises on balance, mobility, balance confidence, and gait performance in community-dwelling adults age 65 and older. J Altern Complement Med. 2010;16(1):97-10

Ullmann, Gerhild & Williams, Harriet. (2016). The Feldenkrais Method® can enhance cognitive function in independent living older adults: A case-series. J of Bodywork & Movement Therapies. 20. 512-517. 10.1016/j.jbmt.2015.11.017. 

Ullmann, Gerhild. (2017). Health-related Outcomes of the Feldenkrais Method in Children and Adults: State of the Art and Future Perspectives. Conference poster, World Congress Integrative Medicine & Health 2017, Berlin, Germany 

Vrantsidis F, Hill KD, Moore K, Webb R, Hunt S, Dowson L. Getting Grounded Gracefully: effectiveness and acceptability of Feldenkrais in improving balance. J Aging Phys Act. 2009;17(1):57-76

Webb R, Cofré Lizama LE, Galea MP. Moving with ease: feldenkrais method classes for people with osteoarthritis. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:479142. doi:10.1155/2013/479142

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: