Alternativ behandling ved artrose i hender - hvem bruker det, og hva bruker de?

Artrose er en vanlig revmatisk sykdom, og håndartrose medfører ofte smerter og verk i hendene, redusert gripestyrke, stivhet og tap av bevegelighet.

Image
Eldre kvinne i lys beige genser som holder venstre hånd rundt høyre håndledd.

Formålet med studien

Vårt mål med denne studien var å undersøke i hvilken grad pasienter med håndartrose bruker alternativ behandling, hvem som bruker det, og hvilke terapiformer de bruker.

Bakgrunn

Artrose er en av de hyppigste revmatiske sykdommene vi har. Forekomsten øker jevnt og trutt med økt levealder, og med overvekt i befolkningen. Ledd i hendene er ofte affisert av artrose, og i dag lider 14% av kvinnene og 7% av mennene mellom 40–84 år av håndartrose.

Gripende hånd, gif
Gripende hånd, gif.
​​​​​​Laget i Infogram.

Smerte og verk i hendene er noe av det vanligste som kjennetegner denne sykdommen, og det som oftest gjør at mennesker med artrose søker medisinsk hjelp. Redusert gripestyrke, stivhet og tap av bevegelighet er andre viktige symptomer som bidrar til funksjonsbegrensninger og redusert livskvalitet. Kroniske revmatiske sykdommer er inngripende, og påvirker ofte pasientens fysiske så vel som psykiske helse i tillegg til sosiale aspekter ved livet.

Metoden vi brukte

Studien inngikk som en del av Nor-Hand studien, som allerede har gitt mye ny kunnskap om håndartrose. Nor-Hand studien er en prospektiv kohortstudie, utført på 300 pasienter med artrose, rekruttert fra Klinikk for Revmatologisk og Forskning på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

Resultatene som blir presentert her er hentet fra den første undersøkelsen som ble gjennomført i 2016-2017. Deltagerne hadde på forhånd, eller rett etter undersøkelsen, fått tilsendt en rekke spørreskjemaer til utfylling. Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om utdannelse, sivilstand, spørsmål om livsstil, bruk av medisiner, tidligere kirurgiske inngrep og bruk av alternativ behandling de siste 12 månedene. I tillegg svarte deltagerne på spørreskjemaer om helserelatert livskvalitet, psykisk helse, leddsmerter og fysisk funksjon. Kjønn og alder ble også registrert.

De 300 deltagerne ble delt inn i to grupper, der den ene gruppen besto av pasienter som hadde besøkt en alternativ behandler innenfor minst én av ti utvalgte alternative behandlingsmetoder, mens den andre gruppen besto av pasienter som ikke hadde benyttet seg av dette.

Dette fant vi

De aller fleste pasientene i Nor-Hand-studien var kvinner (89%), og gjennomsnittsalderen var 61 år. Studiedeltakerne var høyt utdannet. Mer enn halvparten av hadde høyskole- eller universitetsutdanning.

Vi fant at 227 av de 300 deltakerne (75.7%) hadde brukt en eller flere av de følgende alternative behandlingsmetodene i løpet av de siste 12 månedene for sin artrose:

Av de 68 personene som gikk til alternativ behandler oppsøkte flertallet (n = 41) kun én type behandler. 23 deltakere besøkte to forskjellige, mens kun 4 deltakere besøkte 3 eller flere. Akupunktur og massasje var de mest vanlige terapiformene.

Flesteparten som oppsøkte alternativ behandler var kvinner. Disse kvinnene hadde ofte flere sykdommer enn bare artrose, de hadde mer smerter også i andre ledd og var oftere plaget av angst sammenliknet med de som ikke oppsøkt alternativ behandler. De som brukte alternativ behandling var også på mer aktiv søken etter en løsning på sine problemer (59.7 %) enn de som ikke brukte alternativ behandling (44.3 %).

De som brukte alternativ behandling var i mindre grad i jobb, og færre bodde sammen med en partner. 

De som brukte alternativ behandling rapporterte også om hyppigere bruk av reseptbelagte og ikke-reseptbelagte smertestillende midler som Paracet, NSAIDs og opioider. I tillegg hadde de en hyppigere bruk av ikke-farmakologiske intervensjoner som ortopediske hjelpemidler som for eksempel håndortose, og andre praktiske hjelpemidler. De hadde gjennomgått flere operasjoner på leddbånd og ledd, samt flere gjennomgåtte kirurgiske inngrep på ledd og ligamenter.

 

Diskusjon

En sannsynlig forklaring på disse funnene, kan være at den totale sykdomsbyrden sannsynliggjør en mer søkende atferd med økt bruk av alternative behandlingsmetoder i tillegg til, eller istedenfor annen medisinsk behandling. De som besøkte alternative behandlere hadde også et hyppigere forbruk av annen medisinsk behandling for sin artrose som bruk av smertestillende midler og kirurgiske inngrep samt egenhjelp som bruk av håndortoser. Dette antyder at alternativ behandling ikke erstatter annen behandling, men brukes som et supplement slik vi også ser i andre pasientgrupper. Det er sannsynlig at den høyere forekomsten av farmakologiske, ikke-farmakologiske og kirurgiske inngrep blant håndartrosepasienter som bruker alternativ behandling delvis kan forklares av et høyere symptomtrykk.

Betydningen av disse funnene

Når vi vet at majoriteten av pasienter med håndartrose bruker alternativ behandling, får dette betydning også for forskere og klinikere som jobber med denne pasientgruppen. Disse blir nødt til å gjennomgå sine rutiner knyttet til alternativ behandling. Å undersøke pasienters bruk av alternativ behandling kan hjelpe klinikere med på avdekke udekkede terapeutiske behov hos denne pasientgruppen.

Illustrasjon på osteoartritt (slitasjegikt) med markering i fingerleddende.
Illustrasjon av artrose (slitasjegikt). Hentet fra Servier Medical Art

Konklusjon

Personer med artrose i hender er storforbrukere av alternativ behandling. De som brukte dette preges av mer alvorlige leddplager og større byrde av andre sykdommer. 

Denne populærvitenskapelige fremstillingen baserer seg på den vitenskapelige artikkelen Characteristics of persons with hand osteoarthritis visiting complementary and alternative medicine providers, skrevet av Marianne Ulrichsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Ingvild Kjeken og Ida K. Haugen. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Osteoarthritis and Cartilage Open.
 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: