Øyrelysbehandling (otopati) | NAFKAM

Øyrelysbehandling (otopati)

Øyrelysbehandling byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein difor bør reinse øyra med hjelp av eit såkalla øyrelys.

Øyrelysbehandling byggjer på ideen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks. I behandlinga set ein eit såkalla øyrelys slik at det dekkjer øyreopninga, og set fyr på lyset. Varmen frå lyset gjer at øyrevoksen smeltar og kan fjernast.

Det finst ikkje solid vitskapleg dokumentasjon på at slik behandling verkar mot sjukdom. Kjeldene våre fraråder fleire grupper å bruke øyrelysbehandling. Forskinga rapporterar også om fare for brannsår, tetting av øyregangen og hol på trommehinna.

Virker det?

Normalt treng ein ikkje å reinse øyra, utover vanleg vask av det ytre øyret: Øyrevoks inneheld stoff som er gunstige for øyret. Overdriv ein reinsing av øyret, vil dette gå ut over mengden av dei gunstige stoffa. Det er rimeleg å seie at øyrelysbehandling kan medføre slik "overdriven reinsing".

Når lyset vert fjerna, er det vanleg å sjå ein brun, voksaktig substans som sit att i lysestubben. Behandlarane meiner at dette er utreinska slagg, og at det syner at behandlinga har verka slik ho skal. Gransking av innhaldet i desse stubbane har synt at det ikkje er øyrevoks, men smelta innhald frå sjølve øyrelyset. Innledande forsking tyder på at øyrelysbehandling ikkje reinsar øyret tilstrekkeleg for voks, og at voks som størknar på nytt i øyret vert vanskelegare å fjerne.

Den 18. mai 2020 inneheldt kjeldene våre ingen oppsummeringar om øyrelysbehandling. Det betyr at det etter våre kriterie ikkje finst solid vitskapelig støtte for å hevde at øyrelysbehandling verkar. 

Er det trygt?

Ein bør generelt vere varsam med å stikke objekt innover i øyret.

Utøvarane seier likevel at det er ei smertefri og ufarlig behandling utan biverknadar, men rår den som har akutt ørebetenning eller har fått sett inn dren til å ikkje nytte behandlinga.

Øyrelysbehandling ser ifylgje forskinga ut til å vere trygt for dei fleste, men den peikar på at behandlinga kan verke mot si hensikt og føre til at voks-propper fer lenger innover i øyrekanalen, og tettingar vert verre. Det er og rapportert om personar med skade på trommehinna, som har fått forverra tilstanden sin etter bruk av øyrelysbehandling.

Det er og rapportert om skader etter uhell der varm voks eller aske frå lyset har dryppa på pasienten sitt hår eller hud, og ført til brannsår og infeksjonar; og om tilfelle der voks frå lyset har dryppa nedatt i øyregangen og ført til auka tetting, dårlegare hørsel og/ eller hol på trommehinna.

Kjeldene våre seier at ein bør vere klar over denne risikoen, og av den grunn vere varsam med behandlinga. Det amerikanske FDA rår generelt frå å nytte øyrelysbehandling, på grunn av risikoen for slike problem.Det er rimeleg å seie at risikoen for uhell vil være høgre dersom ein får øyrelysbehandling hjå ein urøynd.

Alle som vil, kan kalle seg t.d. "otopat" eller praktisere øyrelysbehandling utan krav til utdanning. Eventuell utdanning i øyrelysbehandling eller anna alternativ behandling gir ikkje same kompetanse, formelle kvalifikasjonar og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Den største risikoen ved øyrelysbehandling er truleg indirekte, ved at tilstanden kan bli dårligare fordi pasienten sjølv og/ eller terapeuten feiltolkar eller overser viktige symptom som krev undersøkjing og behandling, og viktig behandling vert forseinka. Denne risikoen gjeld ved alle typar alternativ behandling.

Generelle tryggingsreglar

  • Mangel på rapporterte biverknadar er ikkje det same som at ei behandling er dokumentert som trygg. Biverknadar innen alternativ behandling er ofte underrapportert.
  • Snakk med lækjaren din om alternativ behandling du brukar eller vurderer å bruke
  • Ikkje bruk helseprodukt som t.d urtar og kosttilskot ukritisk - hald deg til pakningsinformasjonen
  • Ikkje bytt ut naudsynt behandling med alternativ behandling
  • Når du brukar alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakare enn når du brukar offentlege helsetenestar. Som pasient hjå alternativ behandlar er du ved skade som regel ikkje dekt av Norsk Pasientskadeerstatning.

Du kan lese meir om dette i artikkelen vår om den juridiske tryggleiken din og i pasientrettleiinga vår ved bruk av alternativ behandling

Bakgrunn

Det finst få opplysingar på kvar og korleis øyrelysbehandling oppsto, men øyrelys skal vere brukt i både kinesisk, tibetansk, egyptisk og indiansk folkemedisin. Både ifylgje litteratur om desse og behandlarar i dag, skuldast ei rekkje plager som til dømes vondt i øyra eller hovudet t.d ved flyreiser, kløe, bihulebetenning, svimmelheit, dårleg balanse, dårleg hørsle, tinnitus, vatn i mellomøyret og øyrebetenningar at det samlar seg øyrevoks.

Tilhengjarar av metoden meiner at fjerning av øyrevoks med øyrelysbehandling kurerer slike problem, både direkte ved å fjerne øyrevoks, men også ved at behandlinga verkar reinsande som detox

At ei behandling har mange kjende bruksområde eller er blitt forska på, er ikkje det same som at behandlinga kan reknast som trygg eller at ho har støtte i vitskapen for verknad.

Eit øyrelys er eit hult rør av lin eller bomull, smurt inn med olje eller bivoks. Varmen frå det brennande øyrelyset løyser opp voks i øyret, og skal ideelt medverke til at den smelta voksen vert sygd ut - sjølv vokspropper som ligg djupt inne i øyret. Ein kan få behandlinga frå ein behandlar, eller praktisere ho sjølv/ heime.

Ifylgje behandlarane er det viktig å alltid behandle båe øyra, også hvis pasienten berre har problem med det eine øyret. Nokre behandlarar nyttar også andre metodar saman med øyrelysbehandling, som til dømes massasje, aromaterapi eller avslappingsteknikkar. 

Skulemedisinen ser ikkje på øyrevoks som problematisk og naudsynt å fjerne før det er så mykje voks at øyregangen er blokkert. Då kan det gi nedsett hørsel. I slike tilfelle rår dei til å kontakte lækjar for å få fjerna voksen på ein god og trygg måte. Dette er ei vanleg prosedyre i den offentlege helsetenesta. 

Naturvitskapen støtter ikkje ideen om at oppsamla øyrevoks er årsak til alle helseproblema som teorien bak øyrebehandlinga listar opp. 

Variantar/ andre norske namn: Øyrelysbehandling vert òg kalla otopati eller aurikuloterapi

Engelske namn: Auricular Candles, Auriculothérapie, Bougie Creuse, Bougie Hopi, Bougie d'Oreille, Chandelles Auriculaires, Cônage d'Oreille, Ear Candle, Ear Candle Therapy, Ear Candle Treatment, Ear Coning, Terapia de Vela en el Oído, Thérapie Auriculaire Thermale, Thermal-Auricular Therapy.

Les meir

Kilder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: