Øyrelysbehandling (otopati) | NAFKAM

Øyrelysbehandling (otopati)

Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Image
Bilde av dame liggende på benk, som får behandling med ørelys

Øyrelysbehandling byggjer på ideen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks.

Øyrevoks (cerumen) er det mjuke, brungule og voks-aktige stoffet som vert naturleg skilt ut av kjertlar i den ytre øyregangen. I behandlinga set ein såkalla øyrelys for øyreopninga, og set fyr på lyset. Varmen frå lyset gjer at øyrevoksen smeltar, og at det dannar seg vakuum som syg ut den smelta øyrevoksen gjennom røret.

Det finst ikkje solid vitskapleg dokumentasjon på at dette verkar mot sjukdom. Forskinga rapporterar om fare for brannsår, meir tetting av øyregangen og hol på trommehinna. Kjeldene våre fraråder fleire grupper å bruke øyrelysbehandling.

Virkar det?

Øyrevoks inneheld stoff som er gunstige for øyret. Normalt treng ein ikkje å reinse øyra, utover vanleg vask av det ytre øyret.

Etter øyrelysbehandling er det vanleg å sjå ein brun, voksaktig substans som sit att i lysestubben. Behandlarane meiner at dette er utreinska slagg, og at dette syner at behandlinga har verka slik ho skal. Gransking av innhaldet i desse stubbane har synt at dette ikkje er øyrevoks, men smelta innhald frå sjølve øyrelyset. Behandlinga fjernar altså ikkje all øyrevoks.

Helsevitskapen støtter ikkje teorien om at øyrevoks er årsaken til alle helseproblema som behandlinga vert brukt for.

Den 18. mai 2020 inneheldt kjeldene våre ingen oppsummeringar av forsking på verknad av øyrelysbehandling. Det betyr at det etter våre kriterie ikkje finst solid nok vitskapleg støtte for å seie om det virkar eller ikkje, men og at eventuelle påstandar er uten vitskapleg støtte.

Er det trygt?

Utøvarane seier at behandlinga er smertefri, ufarleg og utan biverknadar, men rår den som har akutt øyrebetenning eller har fått sett inn dren til å ikkje nytte behandlinga.

Ein bør generelt vere varsam med å stikke objekt innover i øyret, både fordi det kan gjere skade, og at det kan skubbe øyrevoks lenger inn i øyrekanalen slik at den vert tetta. Overdriven reinsing av øyret kan gå ut over mengden av dei gunstige stoffa i øyra: Voksen dannar  ei tryggjande hinne over huden i øyret, og den låge pH-verdien i øyrevoksen hindrar vekst av bakteriar. Overdriven reinsing tørkar ut huden og kan gje kløe, eksem og i verste fall infeksjon.

Ifylgje forskinga som er gjort, er det rapportert om personar med skade på trommehinna som har fått forverra tilstanden sin etter bruk av øyrelysbehandling. Det er og rapportert om skade der varm voks eller aske frå lyset har dryppa på pasienten sitt hår eller hud og ført til brannsår og infeksjonar; samt om tilfelle av auka tetting, dårlegare hørsel og hol på trommehinna fordi voks har dryppa ned i øyregangen.

Difor seier kjeldene våre at ein bør vere varsam med øyrelysbehandling. Det amerikanske FDA rår generelt frå å nytte øyrelysbehandling, på grunn av risikoen for slike problem. 

Alle som vil, kan kalle seg t.d. "otopat" eller praktisere øyrelysbehandling utan krav til utdanning. Eventuell utdanning i øyrelysbehandling eller anna alternativ behandling gir ikkje same kompetanse, formelle kvalifikasjonar og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Den største risikoen ved øyrelysbehandling er truleg indirekte, ved at tilstanden kan bli dårligare fordi pasienten sjølv og/ eller terapeuten feiltolkar eller overser viktige symptom som krev undersøkjing og behandling, og viktig behandling vert forseinka. Denne risikoen gjeld ved alle typar alternativ behandling.

Generelle tryggingsreglar

  • Mangel på rapporterte biverknadar er ikkje det same som at ei behandling er dokumentert som trygg. Biverknadar innen alternativ behandling er ofte underrapportert.
  • Snakk med lækjaren din om alternativ behandling du brukar eller vurderer å bruke.
  • Ikkje bruk helseprodukt som t.d urtar og kosttilskot ukritisk - hald deg til pakningsinformasjonen.
  • Ikkje bytt ut naudsynt behandling med alternativ behandling.
  • Når du brukar alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakare enn når du brukar offentlege helsetenester. Som pasient hjå alternativ behandlar er du ved skade som regel ikkje dekt av Norsk Pasientskadeerstatning.

Du kan lese meir om dette i artikkelen vår om den juridiske tryggleiken din og i pasientrettleiinga vår ved bruk av alternativ behandling

Bakgrunn

Det finst få opplysingar på kvar og korleis øyrelysbehandling oppsto, men øyrelys skal vere brukt i både kinesisk, tibetansk, egyptisk og indiansk folkemedisin. Både ifylgje litteratur om desse og behandlarar i dag, skuldast problem så som øyreverk, hovudverk og migrene, kløe, tett nase, bihulebetenning, svimmelheit, dårleg balanse, dårleg hørsle, kognitive problem, tinnitus, vatn i mellomøyret og øyrebetenningar at det samlar seg øyrevoks.

Tilhengjarar av metoden meiner at fjerning av øyrevoks med øyrelysbehandling kurerer slike problem, både direkte ved å fjerne øyrevoks, men også ved at behandlinga verkar reinsande som detox og "reinsar blodet". 

At ei behandling har mange kjende bruksområde eller er blitt forska på, er ikkje det same som at behandlinga kan reknast som trygg eller at ho har støtte i vitskapen for verknad.

Eit øyrelys er eit hult rør av lin eller bomull, smurt inn med olje eller bivoks. Varmen frå det brennande øyrelyset løyser opp voks i øyret, og skal ideelt medverke til at den smelta voksen vert sygd ut - sjølv vokspropper som ligg djupt inne i øyret. Ein kan få behandlinga frå ein behandlar, eller praktisere ho sjølv/ heime.

Ifylgje behandlarane er det viktig å alltid behandle båe øyra, sjølv om pasienten berre har problem med det eine øyret. Nokre behandlarar nyttar også andre metodar saman med øyrelysbehandling, som til dømes massasje, aromaterapi eller avslappingsteknikkar. 

Skulemedisinen ser ikkje på øyrevoks som problematisk og naudsynt å fjerne før det er så mykje voks at øyregangen er blokkert. Då kan det gi nedsett hørsel. I slike tilfelle rår ein til å kontakte lækjar for å få fjerna voksen på ein god og trygg måte. Dette er ei vanleg prosedyre i den offentlege helsetenesta. 

Naturvitskapen støtter ikkje ideen om at oppsamla øyrevoks er årsak til alle helseproblema som teorien bak øyrebehandlinga listar opp. 

Variantar/ andre norske namn: Øyrelysbehandling vert òg kalla otopati eller aurikuloterapi.

Engelske namn: Auricular Candles, Auriculothérapie, Bougie Creuse, Bougie Hopi, Bougie d'Oreille, Chandelles Auriculaires, Cônage d'Oreille, Ear Candle, Ear Candle Therapy, Ear Candle Treatment, Ear Coning, Terapia de Vela en el Oído, Thérapie Auriculaire Thermale, Thermal-Auricular Therapy.

Les meir

Kjelder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: