NAFKAMs historie

Image
Collage of different books. Illustrated by Tine Lillegård Bergli 2019 / Illustrasjonen er en collage av bøker. Illustrasjonen er laget av Tine Lillegård Bergli 2019.

I 1997 satte daværende Sosial- og helsedepartementet ned et tverrfaglig utvalg som skulle utrede en rekke sider sider ved alternativ medisin. Utvalget ble ledet av UiT's daværende rektor, professor Jarle Aarbakke. Utvalget kalles derav ofte "Aarbakke-utvalget". Utvalgets oppdrag var:

  1. Gjøre rede for status for alternativ medisin og hvilken plass alternativ medisin har i Norge i dag
  2. Gjøre rede for og drøfte hva som kjennetegner (ulike former for) alternativ behandling og slik utøvelse 
  3. Drøfte og vurdere hvorvidt ulike former for alternativ medisin bør ha en plass i tilknytning til det etablerte helsevesenet
  4. Drøfte og komme med forslag til hvordan ulike former for alternativ medisin eventuelt kan samordnes med privat helsevesen og offentlig helsevesen på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå
  5. Drøfte spørsmål knyttet til registrering/register. Herunder blant annet hensikten med et register, kriterier for å skille ut seriøse utøvere i et eget register og vurdere om eventuell registrering skal være frivillig
  6. Drøfte sentrale problemstillinger knyttet til godkjenningsordninger og komme med forslag til eventuelle godkjenningsordninger for grupper av alternativmedisinske utøvere, herunder også krav til utdanning
  7. Drøfte og ta stilling til lovtekniske modeller mht. lovregulering av feltet alternativ medisin. Både offentlig godkjent/autorisert helsepersonells og ikke slik helsepersonells utøvelse av ulike former for alternativ medisin skal drøftes her Drøfte behov for og komme med forslag til aktuelle klageordninger for brukere av alternativ medisin
  8. Drøfte konsekvensene av de foreslåtte forslagene
  9. Vurderingene og forslagene skal munne ut i en anbefaling og arbeidet skal nedfelles i en utredningsrapport. Utredningen skal legges fram for departementet innen 15. desember 1998.

Blant anbefalingene i NOU 1998:21 Alternativ medisin var et norsk, offentlig forskningsmiljø, som skulle utvikle kunnskap og spre objektive fakta om alternativ behandling. I 2000 inngikk Norges Forskningsråd (NFR) og UiT Norges arktiske universitet derfor kontrakt om å etablere et slikt forskningssenter, som en egen enhet under Institutt for samfunnsmedisin på Det helsevitenskapelige fakultet; med UiT som vertskap og faglig/ administrativt ansvarlig og NFR som finansiør. Professor dr.med. Vinjar Fønnebø ble ansatt som direktør for senteret (Fønnebø var også medlem av Aarbakke-utvalget).

Aarbakke-utvalgets utredning ble så gjennomgått og drøftet av departementet i Ot.prop.21 (2002-03) Om alternativ behandling av sykdom mv. Gjennom vedtaket av tilrådningene fra departementet i dette dokumentet, sluttet Stortinget seg til behovet for senteret, som da hadde fått navnet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Vedtaket omfattet også at Aarbakke-utvalgets forslag til ny lovgivning på feltet: Lov om alternativ behandling av sykdom mv ble vedtatt å skulle avløse Kvaksalverloven, og vedtaket om å opprette av et offentlig Register for utøvere av alternativ behandling gjennom Registerforskriften.

I 2002 signerte norske og kinesiske myndigheter en treårig handlingsplan for helsesamarbeid som inkluderte tradisjonell kinesisk medisin. Senere samme år fikk NAFKAM i oppdrag av Sosial- og helsedepartementet å etablere og drifte dette samarbeidet på vegne av norske myndigheter. Fra 2002 til 2005 delfinansierte Helse- og omsorgsdepartementet NAFKAM sammen med NFR.

I 2005 opphørte kontrakten mellom UiT og NFR, og basisfinansieringen har fra da av kommet fra helsemyndighetene i sin helhet.
Samme året etablerte NAFKAM også et eget Fagråd, bestående av helseforskere, bransjen, informasjonseksperter, pasientforeninger og spesialisthelsetjenesten.
NAFKAM fikk også i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å tilby den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling, ment for å sikre målet om at befolkningen skal kunne ta trygge og reelle valg for egen helse. NAFKAM startet da planleggingen av det nasjonale informasjonssenteret om alternativ behandling - NIFAB.
NAFKAM opprettet også RESF - Register for ekspsjonelle sykdomsforløp, som skulle samle inn rapporter fra pasienter om uventet bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling.
I tillegg ble den første doktorgraden ved NAFKAM avlagt, av Arne Johan Norheim - med tittelen Acupuncture in health care – Attitudes to, and experience with acupuncture in Norway.

Informasjonssenteret NIFAB åpnet i 2007, og i den forbindelse ble det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av bruken av alternativ behandling. Samme år overtok NAFKAM driften av det internasjonale forskersamarbeidet CAM Cancer og dets nettsted cam-cancer.org

I 2008 ble NAFKAM utnevnt til det første WHO Collaboration Center (samarbeidssenter) på området tradisjonell og komplementær medisin i Nord-Europa.

I 2009 sendte en gruppe professorer et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, med kritikk av NIFAB for å gi alternativ behandling et statlig og ensidig misvisende positivt stempel. Brevet og kritikken ble besvart av NAFKAMs direktør, NIFABs redaktør Ola Lillenes og Bjørn Straume, leder for Institutt for  samfunnsmedisin.

I 2010 var NAFKAM lokal arrangør av den internasjonale forskerkonferansen for ISCMR (International Society for Traditional, Complementary and Integrative Medicine Research), og tok imot over 600 forskere fra hele verden. 

I 2011 fikk NAFKAM et tilleggsoppdrag fra Helsedirektoratet, om å overvåke markedet for nye behandlingstrender som kan true pasientsikkerheten, og å varsle helsemyndighetene om slike tilfeller. I en undersøkelse gjennomført av Helsebiblioteket og Sykehuset Innlandet samme år, ble kvaliteten på 46 norske nettsteder vurdert; og NIFAB ble da rangert til å være blant de seks beste nettstedene i Norge på helseinformasjon på internett.

I 2012 gjennomførte NAFKAM en revidert utgave av sin befolkningsundersøkelse fra 2007. Den nye undersøkelsen ble vedtatt å skulle gjennomføres 2.hvert år, både for å raskt kunne fange opp trender i befolkningens bruk av alternativ behandling, samt å kunne vise utviklingen over tid.

I 2013 ble det på oppdrag fra Helsedirektoratet foretatt en ekstern evaluering av NAFKAMs forsknings- og informasjonsvirksomhet. Rapporten finner du her. Samme år åpnet NAFKAM også nettstedet CAM Regulation, som basert på rapporten fra EU-prosjektet CAMbrella presenterte lovgivningen på feltet alternativ behandling i 39 europeiske land. 

I 2014 fikk NAFKAM i oppdrag fra Helsedirektoratet om å jevnlig undersøke befolkningens bruk av kosttilskudd. Dette ble løst ved at spørsmål om bruk av slike ble tatt inn i befolkningsundersøkelsen fra samme år av.

I 2016 bestemte NAFKAM seg for å hente inn og presentere befolkningens holdninger til alternativ behandling og på de rammene samfunnet setter rundt det, ved å delta i KANTARs Helsepolitiske barometer, i år hvor det er valg i Norge.

I 2018 ble NIFAB fullt integrert i NAFKAM, og framstår nå under ett navn på den felles plattformen NAFKAM.no.

I 2020 tiltrådte prof. Miek Jong stillingen som direktør for NAFKAM.

Ved inngangen til 2021 ble nettstedet CAM Regulation lagt ned, og mottak/ registrering av nye pasientrapporter til RESF om bedring eller forverring ved bruk av alternativ behandling avviklet. Senere det året ble NAFKAMs Fagråd erstattet med et Senterråd, i tråd med ISMs retningslinjer for eksterne rådsfunksjoner. I en kvalitetsvurdering utført ved det amerikanske NIH National Cancer Institute samme år, ble CAM Cancer vurdert som nest best av i alt 11 online informasjonsressurser om kreft og alternativ behandling. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: