NAFKAMs historie

I 1997 satte daværende Sosial- og helsedepartementet ned et offentlig utvalg som skulle utrede ulike sider ved alternativ medisin. Utvalget ble ledet av UiT's daværende rektor, prof.Jarle Aarbakke. Utvalget kalles derav ofte "Aarbakke-utvalget".

Blant forslagene i utvalgets NOU 1998:21 Alternativ medisin var et norsk, offentlig forskningsmiljø, som skulle utvikle kunnskap og spre objektive fakta om alternativ behandling.

I 2000 inngikk Norges Forskningsråd (NFR) og UiT Norges arktiske universitet kontrakt om å etablere et slikt forskningssenter, som en egen enhet under Institutt for samfunnsmedisin på Det helsevitenskapelige fakultet; med UiT som vertskap og faglig/ administrativt ansvarlig og NFR som finansiør. Professor dr.med. Vinjar Fønnebø ble ansatt som direktør for senteret (Fønnebø var også medlem av Aarbakke-utvalget).

Aarbakke-utvalgets utredning ble drøftet i Ot.prop.21 (2002-03) Om alternativ behandling av sykdom mv. Gjennom vedtaket av Helsedepartementets tilrådninger i denne, sluttet Stortinget seg til behovet for senteret, som da hadde fått navnet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Vedtaket omfattet også at Aarbakke-utvalgets forslag til ny lovgivning på feltet: Lov om alternativ behandling av sykdom mv ble vedtatt å skulle avløse Kvaksalverloven, og vedtak om oppretting av et offentlig Register for utøvere av alternativ behandling gjennom Registerforskriften.

I 2002 signerte norske og kinesiske myndigheter en treårig handlingsplan for helsesamarbeid som inkluderte tradisjonell kinesisk medisin. Senere samme år fikk NAFKAM i oppdrag av Sosial- og helsedepartementet å etablere og drifte dette samarbeidet på vegne av norske myndigheter. Fra 2002 til 2005 delfinansierte Helse- og omsorgsdepartementet NAFKAM sammen med NFR.

I 2005 opphørte kontrakten mellom UiT og NFR, og basisfinansieringen har fra da av kommet fra helsemyndighetene i sin helhet.
Samme året etablerte NAFKAM også et eget Fagråd, bestående av helseforskere, bransjen, informasjonseksperter, pasientforeninger og spesialisthelsetjenesten.
NAFKAM fikk også i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å tilby den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling, ment for å sikre målet om at befolkningen skal kunne ta trygge og reelle valg for egen helse. NAFKAM startet da planleggingen av det nasjonale informasjonssenteret om alternativ behandling - NIFAB.
NAFKAM opprettet også RESF - Register for ekspsjonelle sykdomsforløp, som skulle samle inn rapporter fra pasienter om uventet bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling.
I tillegg ble den første doktorgraden ved NAFKAM avlagt, av Arne Johan Norheim - med tittelen Acupuncture in health care – Attitudes to, and experience with acupuncture in Norway.

Informasjonssenteret NIFAB åpnet i 2007, og i den forbindelse ble det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av bruken av alternativ behandling. Samme år overtok NAFKAM driften av det internasjonale forskersamarbeidet CAM Cancer og dets nettsted cam-cancer.org

I 2008 ble NAFKAM utnevnt til det første WHO Collaboration Center (samarbeidssenter) på området tradisjonell og komplementær medisin i Nord-Europa.

I 2009 sendte en gruppe professorer et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, med kritikk av NIFAB for å gi alternativ behandling et statlig og ensidig misvisende positivt stempel. Brevet og kritikken ble besvart av NAFKAMs direktør, NIFABs redaktør Ola Lillenes og Bjørn Straume, leder for Institutt for  samfunnsmedisin.

I 2010 var NAFKAM lokal arrangør av den internasjonale forskerkonferansen for ISCMR (International Society for Traditional, Complementary and Integrative Medicine Research), og tok imot over 600 forskere fra hele verden. 

I 2011 fikk NAFKAM et tilleggsoppdrag fra Helsedirektoratet, om å overvåke markedet for nye behandlingstrender som kan true pasientsikkerheten, og å varsle helsemyndighetene om slike tilfeller. I en undersøkelse gjennomført av Helsebiblioteket og Sykehuset Innlandet samme år, ble kvaliteten på 46 norske nettsteder vurdert; og NIFAB ble da rangert til å være blant de seks beste nettstedene i Norge på helseinformasjon på internett.

I 2012 gjennomførte NAFKAM en revidert utgave av sin befolkningsundersøkelse fra 2007. Den nye undersøkelsen ble vedtatt å skulle gjennomføres 2.hvert år, både for å raskt kunne fange opp trender i befolkningens bruk av alternativ behandling, samt å kunne vise utviklingen over tid.

I 2013 ble det på oppdrag fra Helsedirektoratet foretatt en ekstern evaluering av NAFKAMs forsknings- og informasjonsvirksomhet. Rapporten finner du her. Samme år åpnet NAFKAM også nettstedet CAM Regulation, som basert på rapporten fra EU-prosjektet CAMbrella presenterte lovgivningen på feltet alternativ behandling i 39 europeiske land. 

I 2014 fikk NAFKAM i oppdrag fra Helsedirektoratet om å jevnlig undersøke befolkningens bruk av kosttilskudd. Dette ble løst ved at spørsmål om bruk av slike ble tatt inn i befolkningsundersøkelsen fra samme år av.

I 2016 bestemte NAFKAM seg for å hente inn og presentere befolkningens holdninger til alternativ behandling og på de rammene samfunnet setter rundt det, ved å delta i KANTARs Helsepolitiske barometer, i år hvor det er valg i Norge.

I 2018 ble NIFAB fullt integrert i NAFKAM, og framstår fra den tid av under ett navn på den felles plattformen NAFKAM.no.

I 2020 tiltrådte prof. Miek Jong stillingen som direktør for NAFKAM.

Ved inngangen til 2021 ble nettstedet CAM Regulation lagt ned, og mottak/ registrering av nye pasientrapporter til RESF om bedring eller forverring ved bruk av alternativ behandling avviklet. Senere det året ble NAFKAMs Fagråd erstattet med et Senterråd, i tråd med ISMs retningslinjer for eksterne rådsfunksjoner. I en kvalitetsvurdering utført ved det amerikanske NIH National Cancer Institute samme år, ble CAM Cancer vurdert som nest best av i alt 11 online informasjonsressurser om kreft og alternativ behandling. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: