Lightning Process

Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk. Den bygger på stressmestring ved å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.
Image
Stilisert person med mye som foregår i hodet.
Illustrasjon: Colourbox.com

Varemerket «Lightning Process» og logoen «Phil Parker Lightning Process» er beskyttet (lenke til Patentstyrert), og rettighetene eies av metodens utvikler Phil Parker. Disse kan bare brukes etter avtale av personer som er utdannet og lisensiert fra hans Training Institute (lenke til Phil Parkers nettside), og som står i hans register for Lightning Process-instruktører. De fleste norske instruktører antas å være medlemmer av Norsk forbund for instruktører i Lightning Process (NFLP) og oppfyller disse kravene.

Til tross for et forholdsvis strengt rammeverk rundt metoden og ytelse av den, varierer forklaringene av hva LP er. På Parkers nettsider får man et klart inntrykk av LP som en selvhjelpsteknikk, der fornøyde brukere forteller  om sin bruk av LP for helserelaterte formål av både psykisk og kroppslig art (lenke til Lightning Process UK). I tillegg omtaler Parker selv LP som å «hjelpe enkeltpersoner til å endre sine liv og helse dypt».

Helserelatert bruk av LP er undersøkt gjennom forskning (Se kap. Bakgrunn, eller i det åpent tilgjengelige forskningsbiblioteket PubMed).

Norske LP-instruktører fokuserer i mindre grad på helse- og behandlingsaspektene ved LP. Forbundet NFLP presenterer på sine nettsider pr desember 2021 LP som et kurs eller en innføring, basert på positiv psykologi (lenke til Store norske leksikon) og kunnskap om hjernens nevroplastisitet (lenke til Store medisinske leksikon). Ifølge NFLP gir kurset deg opplæring i samspillet mellom hjernen og resten av kroppen; om hvordan hjernen oppfatter og innhenter informasjon; samt om stressfaktorer (lenke til Helsedirektoratet) og det NFLP benevner som «mønstre som gjør at kroppen havner i negative og fastlåste tilstander».

NFLP opplyser videre at kursinstruktørene gir deltakerne opplæring i en spesifikk metode for å regulere sine tanker, følelser og atferd, for å kunne komme inn i det de benevner som «gode tilstander». En forutsetning for gode og stabile endringer er ifølge forbundet at deltakerne fortsetter å bruke/ trene videre på teknikkene etter kurset, eventuelt tar oppfølgingskurs.

I Norge krever opplæring/ instruksjon i LP verken helsefaglig autorisasjon, offentlig lisens, spesialistgodkjenning eller lignende. Tilbud og utøvelse av LP skjer så vidt vi vet, hovedsakelig utenfor helsevesenets regi og ordinære behandlingstilbud.

Dersom en pasient får opplæring eller veiledning for helseplager/ formål fra en instruktør i Lightning Process eller andre selvhjelpsteknikker, anser NAFKAM dette for å være i tråd med definisjonen som følger av alternativ behandlingslovens §2 (lenke til lovdata.no).

Det er i forskning vist at helseplager kan dempes og motvirkes gjennom bevisstgjøring, øvelser og trening generelt.

Ved søk i kildene våre i februar 2022 fant vi to kunnskapsoppsummeringer av forskningen på helseeffekter av LP.

Begge tar for seg kvaliteten på forskjellige typer studier som er gjort, og hvilke effekter disse har funnet ved forskjellige helseproblemer. Disse oppsummeringene bygger imidlertid på kun èn randomisert kontrollert studie (RCT) hver, og oppfyller dermed ikke kriteriene våre til å kunne utgjøre noen basis for uttalelser om effekt.

Fra forskningen foreligger det foreløpig lite dokumentasjon om risiko som gjør at man kan si noe generelt oppsummert om sikkerhet og risiko ved helserelatert bruk av LP.

Crawley et al fant i en studie fra 2018 på LP for CFS/ME-pasienter i alderen 12-18 år kun noen få uønskede effekter blant studiedeltakerne. Forskerne vurderte disse til å ikke være alvorlige, og til å ikke skyldes LP. De påpekte likevel at resultatene ikke ga grunnlag til å si om LP er effektivt eller trygt ved alle grader av CFS/ME.

Forskning viser også til ulike undersøkelser av pasienters subjektive erfaringer med kursing i og bruk av LP. Et mindretall rapporterer om forverringer som de knyttet til det å ikke ta hensyn til sine symptomer (Reme et al 2012, Fønnebø et al 2012, Sandaunet og Salamonsen 2012)

En gjennomgang utført av NAFKAM for Helsedirektoratet i 2015 av CFS/ME-pasienters egenrapporterte forløp etter bruk av LP viste at de som opprinnelig rapporterte om forverring etter LP, sa ved oppfølgingen at de fremdeles følte seg like dårlige som før de prøvde LP, eller verre.  

I 2021 endret britiske helsemyndigheter sine retningslinjer for behandling av CFS/ME, til å fraråde LP eller terapier basert på LP. Begrunnelsen for dette ble oppgitt til å være bekymring for potensiell helseskade som følge av å ignorere ens symptomer. Komiteen som sto bak dette rådet, uttrykte at det syntes å være uklarhet og variasjon blant LP-instruktørers råd og oppfordringer om hvordan symptomer skal håndteres, og at noen av disse rådene så ut til bryte med faglig enighet om pasienters innsats og energibruk ved symptomer.

For gravide og ammende

LactMed og Natural Medicines inneholdt på søketidspunktet ingen informasjon om LP.

Generelle forsiktighetsregler

Lightning Process (LP) er ifølge metodens grunnlegger Phil Parker en mind-body-treningsmetode for selvhjelp, tenkt å lære personer bevisst og sterkere innflytelse på deres nevrologiske funksjoner, og å påvirke endringer i fysiologiske prosesser.

I LP presenteres man for en metode som har flere steg, ment for å endre tanker, følelser og til sist kroppslige (fysiologiske) responser. Her legges det vekt på hvordan språkbruk og ytringer kan påvirke nervebaner. Det vil si, hvordan tanker og ytringer kan påvirke ens følelser og kroppslige reaksjoner, spesifikt hvordan man kan snu negative og uønskede responser til mer positive og ønskede.

Innen LP er det stort fokus på stress – hva det er og skyldes, og og hvordan man håndterer (responderer) på det, bevisst og ubevisst. I sin forklaring av LPs virkemekanisme nevner Parker faktorer så som sykdom, kroniske infeksjoner, forurensning, mellommenneskelige forhold, jobb, eksamener eller avdrag på lån som faktorer som skape stress og som hvis de varer lenge, kan skape tillærte, ugunstige bevisste og ubevisste forventninger som i sin tur kan resultere i f.eks helseplager.

Teorien bak LP sammenfaller i stor grad med den kognitive aktiveringsteorien CATS, samt modellen for bevegelsesfrykt («Fear-avoidance»-modellen). Ifølge CATS kan endringer av automatiske forventninger påvirke stressresponser positivt, og slik bedre mestringstroen. Fear-avoidance-modellen går ut på at personer kan fanges i et mønster der frykt for eksempelvis smerte gjør at smerteterskelen deres senkes, og at de i økende grad unngår situasjoner som kan gi dem smerter. Ifølge denne modellen kan «korrigerende informasjon» (som for eksempel at smerte er subjektivt og forbigående), fungere som en mestringsstrategi. Eksponering for situasjoner som kan gi smerte, regnes her som viktig.

Ifølge en oversiktsartikkel (Parker et al, 2021) er det gjort undersøkelser av LP for effekt ved flere helseproblemer og lidelser; mellom annet multippel sklerose, CFS/ ME, komplekst regionalt smertesyndrom, kroniske smerter og fibromyalgi, samt emosjonelle og kognitive plager så som angst, depresjon, dysleksi og dyspraksi. Blant den nyeste forskningen fins en norsk studie (Fauske et al, 2021) som tar for seg mulig effekt og økt livskvalitet av LP for kreftoverlevere med fatigue (utmattelse).

Flere av kildene er på eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: