Lightning Process | NAFKAM

Lightning Process

Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk, som det tilbys egne kurs i både i Norge og utlandet. Det selges også bøker, som beskriver metoden og bakgrunnen som behandlingen baserer seg på.

Behandlingen ble utviklet av engelskmannen Phil Parker så sent som rundt år 2000, og legger til grunn at man gjennom positiv tenkning og stressmestring skal kunne bedre helsen og livskvaliteten. Sentralt i teorien bak LP står det at stress både kan føre til og forverre helseproblemer, og at helseproblemer kan gi økt stress, som igjen kan forverre eksisterende stress og bekymringer:

Parker kaller dette en «destruktiv spiral» hvor man a) gjennomgår en hendelse som skaper et helseproblem, b) helseproblemet i seg selv fører til bekymring og stress, og c) stresset igjen fører til forverring av helseproblemet.

Å bryte destruktive spiraler er derfor et sentralt mål: Som pasient presenteres man i Lightning Process for en valgmulighet, der pasientens vilje og bevisste tanker kan endre helsesituasjonen. I den praktiske delen av kursene kalles dette «prosessen»:  

Instruktøren veileder pasientene i bevisstgjøringen av hvordan problemene deres arter seg; i visualisering av hva de i stedet ønsker å oppnå, samt hvordan de skal bruke sine tanker og følelser konstruktivt.

Målet er at pasientene skal lære seg å tenke og reagere annerledes enn det de tidligere har gjort, og at de skal bruke metoden etter kurset på egenhånd for å minske de problemene de sliter med. 

Ifølge instruktører i Lightning Process oppsøkes kurs i metoden oftest av personer med symptomer som utmattelse/ fatigue, men også de som plages med smerter, mageproblemer, intoleranser, immunforsvaret, stress, uro, nedstemthet, dårlig selvtillit og søvnproblemer.

Virker det?

Instruktører i Lightning Process forklarer gjerne metoden ut fra stressteorien CATS, som i korte trekk går ut på at mennesker ofte reagerer automatisk og ugunstig på stress. Ifølge denne teorien er dette grunnen til at noen får helseplager av stress, mens andre ikke gjør det. CATS tilsier også at endringer i holdning og handling kan påvirke helsa positivt.

Lightning Process-instruktører viser også til «Fear-avoidance»-modellen, som hovedsakelig går ut på at smertepasienter kan bli fanget i et mønster der frykt for smerte gjør at smerteterskelen deres senkes og at de unngår situasjoner som kan gi dem smerter. Ifølge denne modellen skal «korrigerende informasjon» om at smerten er forbigående og ufarlig kunne motvirke et slikt mønster; være til hjelp som en mestringsstrategi og bidra positivt til livskvaliteten hos slike pasienter.

Det er enighet om at negative følelser og tanker kan føre til stress og påvirke kroppen negativt, og at bevisste endringer i hvordan du tenker og håndterer situasjonen du er i, kan ha positiv innvirkning på livet og til en viss grad helseproblemer. De fleste tåler en god del stress, men over tid kan stress føre til helseproblemer eller forverre situasjonen for den som allerede er syk. 

«Stress» er dessuten et vidt begrep, og det er vanskelig å trekke grensen for hvilke helseproblemer som kan sies å skyldes stress og ikke, og dermed grensen for når stressreduserende tiltak kan ha noe for seg. Det er lite solid dokumentasjon på spesifikke kurs og selvhjelpsteknikker i stressmestring, bevisstgjøring og regulering av følelsene dine brukt for å kurere konkrete helseproblemer.  

Ved søk den 12. juni 2018 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskning på Lightning Process. Det betyr at det etter våre kriterier ikke foreligger solid vitenskapelig støtte for eventuelle påstander at om effekt av denne selvhjelpsteknikken.

Er det trygt?

Det er rimelig å anta at den generelle risikoen for negative effekter ved psykologisk behandling også gjelder den som oppsøker Lightning Process-kurs. Dette kan være økt uro, nedstemthet eller skyldfølelse, for eksempel dersom mangel på bedring oppleves som å være pasientens egen skyld eller utilstrekkelighet.

NAFKAM har mottatt rapporter om både bedring og forverring fra norske pasienter som har deltatt på Lightning Process-kurs og brukt dette som selvhjelpsteknikk i etterkant.  
Etter flere rapporter om forverring av tilstanden hos ME/ CFS-pasienters etter bruk av metoden, sendte NAFKAM i 2011 rutinemessig 
et varsel om metoden til Helsedirektoratet. Ifølge disse pasientene skyldtes forverringen at de hadde fulgt instruktørenes råd om å undertrykke sine symptomer. NAFKAM begrunnet varselet med at aktiv undertrykkelse av symptomer generelt kan bli en belastning for pasienter, og gjøre at tilstanden deres forverres.

Vi anbefaler at du snakker med legen din før du bruker alternativ behandling. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: