Hva er alternativ behandling? | NAFKAM

Hva er alternativ behandling?

Redegjørelse for hva som regnes som alternativ behandling i Norge.

Image

Det er en utbredt misforståelse at «alternativ behandling er behandlinger som det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at virker». Det stemmer at påstander om effekten av ulike alternative behandlinger som oftest mangler solid vitenskapelig støtte, men det er ikke dette som definerer dem som alternative. I denne artikkelen vil vi derfor redegjøre for hva som regnes som alternativ behandling i Norge.

Alternativ behandling er helserelaterte behandlinger som i hovedsak utføres utenfor helsevesenet. Dette er definert i Lov om alternativ behandling av sykdom m.v.

Hva er helserelaterte behandlinger?

Helserelaterte behandlinger er tiltak som har som hensikt å behandle et helseproblem. Det er dermed hensikten med behandling, og ikke behandlingen i seg selv, som avgjør om behandlingen skal regnes som alternativ eller ikke.

I Norge vet man for eksempel at yoga brukes både som behandling og som treningsform. Ut fra definisjonen vil det å bruke yoga mot helseproblemer som migrene eller diabetes regnes som alternativ behandling, mens det å bruke yoga for treningens skyld ikke blir regnet som alternativ behandling.

Les mer om yoga og andre alternative behandlingsformer

Hva regnes som innenfor og utenfor helsevesenet?

For å avgjøre om en helserelatert behandling skal regnes som alternativ eller ikke, må man se på om den i hovedsak utføres innenfor eller utenfor helsevesenet.

En behandling regnes som innenfor helsevesenet når den foregår innenfor primærhelsetjenestenspesialisthelsetjenesten, og tannhelsetjenesten. Dette gjelder både når behandlingen gis i det offentliges regi, og når helsepersonell i privat eid virksomhet gir tilsvarende behandling.  Alle andre behandlinger enn disse telles som utenfor.

Presisering

Så lenge en helserelatert behandling i hovedsak gis utenfor helsevesenet, regnes den som alternativ behandling, uavhengig av hvem som gir behandlingen. Derfor er akupunktur å regne som alternativ behandling, uavhengig av om akupunkturen gis av en akupunktør, jordmor eller lege.

Man kan imidlertid ikke snu dette på hodet, og si at behandlinger som i hovedsak gis innenfor helsevesenet dermed aldri kan regnes som alternativ behandling. Behandling eller behandlingsråd gitt av en person uten autorisasjon vil som sagt regnes som alternativ behandling, uavhengig av hvilket middel som brukes i behandlingen. Eksempler på dette er hvis en alternativ behandler under konsultasjonen også gir deg råd om jerntilskudd mot din jernmangel, eller foreslår reseptfrie legemidler ment for egenbehandling av et konkret problem. Selv om behandleren her foreslår det samme som legen og helsevesenet ville gjort, regnes behandlingen som alternativ.

Nedre grense

Loven har også en nedre grense for når man kan snakke om at det gis en behandling eller et behandlingsråd. Den man oppsøker må ha en annen rolle enn familie, venner, eller bekjente som kommer med velmente råd. Det må også være etablert et tydelig profesjonelt forhold, der begge kjenner seg igjen i rollen som klient og behandler. Derfor faller for eksempel massasje i hjemmet gitt av ektefellen, utenfor definisjonen av alternativ behandling. Et klassisk «kjerringråd» gitt av den alternative behandleren under konsultasjonen, vil derimot anses som alternativ behandling.

Er egenbehandling alternativ behandling?

Med egenbehandling menes tiltak man gjør på eget initiativ for å bekjempe et helseproblem. Slik behandling reguleres ikke av lov om alternativ behandling. Men når egenbehandlingen er annerledes enn hvordan helsevesenet vanligvis behandler problemet, kalles gjerne også disse behandlingene «alternative».

Det fins flere typer egenbehandling som på denne måten regnes som alternative. Én variant er bruk av selvhjelpsteknikker. Dette er for eksempel teknikker man har lært via bøker, instruksjonsfilmer, eller av alternativbehandlere som tankefeltterapeuter og tilbydere av Lightning Process, hvor opplæring i teknikken er en del av behandlingsopplegget.

Når produkter som legemidler, vitaminer og andre kosttilskudd brukes på en annen måte enn anbefalingene fra for eksempel fastlegen og instruksene i pakningsvedlegget, regnes også det som alternativ behandling. Alternativ bruk av disse midlene vil for eksempel være å bruke de i høyere doser enn anbefalt, eller mot et annet helseproblem enn middelet er ment for.  

Kostholdsendringer for å forebygge eller behandle et helseproblem, regnes også som alternativ behandling dersom man gjør endringer som ikke ville bli anbefalt innenfor helse-og omsorgstjenesten. Eksempler på dette er egenbehandling i form av å kutte ut mange matvarer eller næringsstoffer, eller å øke inntaket av enkelte råvarer dramatisk. Slike dietter bryter med myndighetenes generelle anbefaling om å spise variert, og regnes derfor som alternativ behandling.

Religiøs virksomhet 

Religiøs virksomhet faller i utgangspunktet utenfor lov om alternativ behandling av sykdom mv. Slik virksomhet kan likevel falle inn under og håndteres av lovverket rundt alternativ behandling. Forhold som vil spille inn, er om og eventuelt hvordan det tas betaling, hva tjenesten koster, samt hvor og når dette foregår. Andre forhold som kan spille inn er om det gis løfter eller påstander om bedring av helse og sykdom. Det samme gjelder om det gis utsagn og råd om bruk av helsevesenet og skolemedisinen. Basert på dette vil enkelte typer religiøs virksomhet kunne betraktes som alternativ behandling, andre ikke. Dette kan du lese mer om i ot.prop. nr. 27 (2002-2003) om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Les mer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: