Om bransjen

På disse sidene finner du informasjon om bransjen og de alternative behandlerne.

Hvor mange alternative behandlere fins det i Norge?

Det vet vi ikke. Hovedgrunnene til dette er at pr dato trenger man ikke å registrere behandlingsvirksomheten sin noe sted, være organisert i et faglig forbund/ organisasjon, ha noen bekreftelse gjennom utdannelse eller autorisasjon for å tilby/ praktisere alternativ behandling.

Derfor er det vanskelig både å komme i kontakt med alle som tilbyr alternativ behandling, og å telle dem. Utøverorganisasjonenes medlemstall og antallet alternative behandlere som har valgt å registrere seg i Utøverregisteret i Brønnøysund gir bare en viss pekepinn. De som ikke er organisert, kommer i tillegg til disse.

Hva kjennetegner alternative behandlere i Norge?

Norske alternative behandlere er ingen ensartet gruppe: Noen av dem har heltidspraksis med kontorer eller klinikker, mens andre tilbyr behandling på fritiden hjemmefra eller i kombinasjon med annet yrke.

Vi vet lite om hvor mange som har noe slags utdanning innen helserelatert behandling. Det fins ulike utdanningstilbud innen mange av behandlingsformene som tilbys i markedet, og noen behandlere har flere forskjellige utdanninger. Lengden på utdanningene varierer fra korte kurs via deltidsutdanning over lengre tid, til flere års utdanning på heltid. 

OBS: "Godkjent" utdanning

Det er registrert flere tilfeller av at skoler som tilbyr utdanning innen alternativ behandling markedsfører seg med å være "godkjent av myndighetene". Dette kan misforstås:

Alle norske skoler innen alternativ behandling er private. Enkelte av dem har offentlig godkjent eksamensrett i henhold til privathøgskoleloven (lovadata.no). At en skole er akkreditert (godkjent), betyr ikke automatisk at studentene blir autorisert helsepersonell gjennom utdanningen der, eller at behandlingsformen er godkjent av helsemyndighetene - men at utdanning ved disse gir studiepoeng, og studentene der kan søke stipend og lån i Statens Lånekasse.

Noen skoler som markedsfører utdanning som nevnt over, har vist seg å ikke være akkreditert. På forespørsel har disse forklart "godkjent"-stempelet sitt med at utdanningen de tilbyr, tilfredsstiller kravene for medlemsskap i behandlerorganisasjoner som er godkjent av helsemyndighetene i henhold til Registerordningen (lovdata.no), noe som vil si at medlemmene kan velge om de vil føres opp i det offentlige Utøverregisteret for alternative behandlere. Slik markedsføring kan gi et feilaktig inntrykk av at helsemyndighetene har "godkjent" selve skolen, utdanningen, behandlingen og/ eller yrkestitler.

Se NOKUTs nettsider for en oversikt over akkrediterte utdanninger. For mer informasjon om utdanningstilbud innen alternative behandlingsformer, kan du søke på yrkestitler eller lete på behandlingsformers navn hos Utdanning.no.

Det fins også utdanningstilbud innen alternativ behandling i utlandet. Selv om en behandler bruker en tittel som knyttes til slik utdanning  i utlandet, endrer ikke det at han/ hun betraktes som utøver av alternativ behandling i Norge.

Vi har ingen gode tall på fordelingen mellom skolerte og ikke-skolerte behandlere i Norge, eller på hvor mange som i tillegg har autorisasjon som helsepersonell. I visse perioder har opp mot 40% av søkerne til norske utdanningssteder innen alternativ behandling, oppgitt å ha erfaring fra den offentlige helsetjenesten.

Er alternative behandlere autorisert?

Autorisasjon for yrkesutøvelse av et fag innebærer generelt også at yrkestittelen blir beskyttet. Siden det ikke stilles krav om autorisasjon som helsepersonell for å tilby alternativ behandling, er ingen yrkestitler innen alternativ behandling beskyttet. Dermed kan hvem som helst kalle seg akupunktør, homeopat, healer mv.

Dersom en alternativ behandler sier at han er autorisert helsepersonell,  dette være knyttet til en gruppe helsearbeidere som er autorisert. Autorisert helsepersonell reguleres av Lov om helsepersonell (lovdata.no). Alternative behandlere som ikke har slik autorisasjon, reguleres kun av Lov om alternativ behandling (lovdata.no). Behandlerens bakgrunn har derfor betydning for din juridiske stilling og rettslige vern. Mer om autorisasjon kan du lese hos Helsedirektoratet.

Fagforbund og -organisasjoner for alternative behandlere

Det er frivillig for alternative behandlere å være medlem i organisasjoner. Dette kan påvirke pasientenes rettigheter på ulike vis.

Det finnes mange ulike organisasjoner for alternative behandlere. Noen organiserer medlemmer som kun utøver én behandlingsform, mens andre har medlemmer fra flere terapiformer. Organisasjonene har ikke monopol på utøvelse av behandlingene som tilbys. I det norske markedet er det ikke uvanlig at èn og samme behandler tilbyr flere behandlingsformer, men man er sjelden medlem i mer enn èn utøverorganisasjon.

De ulike organisasjonene har forskjellige regler og prosedyrer for hvordan behandlingsformen skal praktiseres av sine medlemmer, samt ulike krav til sine medlemmer. Organisasjoner som ønsker at medlemmene skal kunne registrere seg i Utøverregisteret, må oppfylle endel formelle krav fra Helsedirektoratet.

De fleste forbundene organiserer kun medlemmer som opererer i Norge, men det finnes også internasjonale organisasjoner som har medlemmer fra flere land. Disse kan ha ulike krav til medlemmenes utdanning og forretningsdrift. Noen fellestrekk mellom de fleste forbundene for utøvere av alternativ behandling er at de arbeider med:

  • å ivareta medlemmenes interesser 
  • å spre kunnskap om behandlingsformen
  • å bedre vilkårene for tilbud og utøvelse av behandlingen
  • faglig utvikling og kvalitet blant medlemmene
  • å etablere en faglig yrkesetisk standard
  • å sette krav til utdannelse og annet for nye medlemmer i forbundet sitt 

SABORG

Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) er et samarbeidsorgan på tvers av utøvernes organisasjoner. Det er frivillig for organisasjonene å være med i SABORG. For mer informasjon om SABORG kan du besøke saborg.no.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: