Koenzym Q10 ved kreft | NAFKAM

Koenzym Q10 ved kreft

Koenzym Q10 er en organisk forbindelse som produseres i små mengder av kroppen selv.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Koenzym Q10 ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Koenzym Q10 (CoQ10) er en organisk forbindelse som produseres av kroppen i små mengder.
  • Dokumentasjonen for å støtte bruk av Q10 ved kreft er utilstrekkelig.
  • For tiden foreligger det ikke dokumentasjon som støtter en foreslått teori om at Q10 kan motvirke kreftrelaterte tretthet.
  • Q10 hevdes å beskytte hjertet mot bivirkninger av cellegiftbehandling. Dokumentasjonen for dette er svak og utilstrekkelig.
  • Kun milde bivirkninger er rapportert.

Koenzym Q10 (CoQ10) er en organisk forbindelse som syntetiseres i menneskekroppen. Enzymet har en sentral rolle i cellenes mitokondrier, hvor det medvirker til dannelse av energi som cellen trenger. Q10 har også funksjon som oksidant og antioksidant i cellemembranen.

Kroppens behov for ekstra tilførsel av Q10 er meget lav. Likevel selges det mye Q10 som kosttilskudd, og det hevdes ifølge markedsføringen å være effektivt mot mange helsemessige plager.

En forklaring på utbredelsen kan være forskningsrapporter som antyder at Q10 kan virke forebyggende på kreft. Man tror at virkningen ligger i Q10s egenskap som antioksidant, i tillegg til å stimulere immunforsvaret.

Dokumentasjon på at Q10 kan ha effekt i kreftforebygging eller kan hjelpe mot bivirkninger av kreftbehandlinger, er begrenset og utilstrekkelig. En prospektiv studie antyder noen tegn til en reduksjon i tilbakefall av føflekkreft. Fem randomiserte kontrollerte studier viste at Q10 har en viss beskyttende effekt for hjertet ved bruk av antracyklinbasert cellegift. En enkeltstudie viste en nedgang i trøtthet blant brystkreftpasienter, og en annen prospektiv studie antyder reduksjon i bivirkningene forårsaket av behandling med interferon. Funnene må imidlertid tolkes med stor forsiktighet, da de kliniske studiene hadde mange metodiske svakheter.

Bivirkninger av Q10 forekommer sjelden, de er doseavhengige og vanligvis ikke alvorlig. På grunn av strukturell likhet med vitamin K, er det en risiko for at Q10 kan interagere med kumarinderivater. Slik interaksjon er imidlertid bare beskrevet i enkeltsaker.

Opplysninger om originaldokument:

Mario Rottorf, Helen Cooke, CAM Cancer Consortium. Coenzyme Q10 [online document]. June 21, 2016.

 

Mulig risiko ved bruk av koenzym Q10

Bivirkninger: Koenzym Q10 anses i hovedsak som trygt både for voksne, gravide og barn så fremt det benyttes i samsvar med anbefalte doseringer. Registrerte bivirkninger er forholdsvis milde og doseavhengige: kvalme, syreoppstøt, smerter i øvre del av mage, allergiske hudreaksjoner, lysfølsomhet, svimmelhet, irritabilitet, hodepine, tretthet og, ved inntak på kveldstid, lettere søvnløshet.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Som antioksidant kan Q10 teoretisk sett påvirke effekten av cellegift eller strålingsterapi, men studier har avvist interaksjon med doxorubicin.
Q10 kan muligens redusere effekten av kumariner, samt senke behovet for insulin hos pasienter med diabetes, men det trengs mer forskning for å si noe sikkert om dette.
Det hevdes at Q10 kan ha blodtrykksdempende effekt, og dette må tas i betraktning ved behov for blodtrykkssenkende behandling.

Annet/vær ekstra obs på: Kvalitet og sammensetning på KoQ10-produkter kan variere fra produsent til produsent.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: