Ginseng ved kreft | NAFKAM

Ginseng ved kreft

Ginseng er påvist å kunne hjelpe mot kreftrelatert utmattelse. Ginseng anses som ufarlig å bruke, men kan likevel gi milde og reversible bivirkinger.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Asiatisk og amerikansk ginseng (Panax ginseng og Panax quinquefolius) er planter som ofte blir brukt til medisinske formål
  • Det er vitenskapelig dokumentert at ginseng hjelper mot kreftrelatert utmattelse
  • Foreløpig funn tyder på at ginseng kan ha effekt mot komplikasjoner ved infeksjoner. Det trengs mer forskning for å kunne si dette sikkert.
  • Dokumentasjonen for at ginseng motvirker kreft eller beskytter mot strålingsrelaterte bivirkninger er svak og utilstrekkelig.
  • P. ginseng og P. quinquefolius ser ut til å være ufarlig

Denne oppsummeringen handler om de mest brukte artene i slekten Panax (C. Linnaeus): koreansk eller asiatisk ginseng (Panax ginseng) og amerikansk ginseng (Panax quinquefolius)

Ginseng hevdes å ha en adaptogen virkning, det vil si å hjelpe kroppen å tilpasse seg stress. Ginsenosider, som er steroidglykosider bestående av en sukkerart og en del triterpene, antas å være de viktigste aktive forbindelsene i ginseng.

I tradisjonell medisin er ginseng brukt som en styrkende og oppkvikkende drikk som skal virke mot utmattelse og svakhet, samt mot nedsatt ytelse og konsentrasjon. I noen land er preparater av asiatisk og amerikansk ginseng tilgjengelige som godkjente legemidler.

Flere randomiserte kontrollerte studier har dokumentert at uttrekk fra begge ginsengartene har effekt mot kreftrelatert utmattelse. Foreløpige funn tyder på at Panax quinquefolius kan ha effekt i forebygging av luftveisinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, men dette er ikke entydig bekreftet. Det er hevdet at ekstrakter fra ginsengarter kan forlenge overlevelse, ha innvirkning på svulster, redusere bivirkninger av cellegiftbehandling eller øke livskvaliteten for pasienter med kreft. Dokumentasjonen for dette er svak og utilstrekkelig. Ginseng er vanligvis godt tolerert med bare milde og lett reversible bivirkninger. Det er imidlertid registrert mulighet for at inntak av ginsengprodukter kan forstyrre virkningen av MAO-hemmere, blodfortynnende og diabetesmedisiner.

Opplysninger om originaldokument:
Markus Horneber, CAM-Cancer Consortium. Ginseng (Panax ginseng, P. quinquefolium) [online document]. October 20, 2014.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Ginseng ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av ginseng

Bivirkninger: Preparater med Panax ginseng og Panax quinquefolius er generelt ansett for å være trygge med få og lette bivirkninger som forsvinner dersom man avslutter inntaket. Dette kan være hodepine, søvnforstyrrelser og irritasjon i mage/tarm. Alvorlige bivirkninger er sjeldne og har kun blitt registrert i land hvor ginseng er brukt som uregulert kosttilskudd og i høye doser. Nylig er det rapportert om en kvinne som i en periode med inntak av store mengder ginseng, utviklet forstyrrelser i hjertets elektriske signaler (lang QT-tid). Dette kan videre medføre hjerterytmeforstyrrelse og i verste fall ventrikkelflimmer og død.
Langvarige studier på dyr har ikke påvist kronisk forgiftning av ginseng eller kreftfremkallende aktivitet. Derimot er det tegn på teratogen effekt, dvs risiko for skade på foster. Dette er imidlertid funnet i studier på mus og rotter, men det mangler forskning til å si noe om denne mulige risikoen ved bruk til mennesker.

Kontraindikasjon: Ginseng kan forårsake hyperglykemi, og diabetespasienter anbefales derfor å være forsiktige med bruk av ginsengprodukter. Brukt over en lengre periode kan ginseng forverre symptomer hos personer som lider av schizofrene lidelser, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelse, hjerte-/karsykdommer, sykdom knyttet til blodforsyning til hjernen (cerebrovaskulær sykdom), samt søvnløshet.
Det mangler dokumentasjon på trygghet og risiko ved bruk av ginseng under graviditet, spesielt i løpet av første semester) og amming.

Interaksjoner: I teorien antydes det at ginseng kan forstyrre virkningen av MAO-hemmere (brukt blant annet i medisiner for depresjon og for Parkinson), blodfortynnende, samt diabetesmedisiner. Tilgjengelig forskning har ikke funnet at bruk av anbefalte doser gir klinisk relevant risiko for interaksjon med legemidler. Samtidig bruk av ginseng og medikamenter som medfører økt gastrisk pH, f.eks. protonpumpehemmere, kan ser ut til å medføre redusert opptak av metabolitter i fordøyelsessystemet. En nylig caserapport har antydet at inntak av ginseng har medvirket til imatinib-assosiert leverskade.

Annet/vær ekstra obs på: Det er registrert problemer med at ginsengprodukter har vært forurenset av blant annet plantevernmidler eller bly, samt at produkter for salg ikke inneholdt den oppgitte eller minimale forventede mengde ginsenosides.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: