Rødkløver ved kreft

Rødkløver er en urt som brukes både i produkter som skal spises og i hudkremer.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Rødkløver ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Produkter av Echinacea (rødkløver, koneblomst) er urtepreparater fra Echinacea purpurea, Echinacea pallida og Echinacea angustifolia. Echinacea har en lang historie med medisinsk bruk og er mye brukt i behandling og forebygging av øvre luftveisinfeksjoner.

Påstander i forhold til kreft er at det kan støtte immunforsvaret, redusere bivirkninger av kjemoterapi og strålebehandling og har noen antikrefteffekter. In vitro-studier har antydet immunstimulerende og anti-kreftaktivitet av ulike bestanddeler av Echinacea. Kliniske studier som undersøker disse effektene har vært begrenset av små prøvestørrelser, mangel på kontrollgruppe eller bruk av kombinasjonsprodukter.

Støttende omsorg
• Forebygging av behandlingsrelaterte bivirkninger: ingen overbevisende dokumentasjon eksisterer

Antitumorbehandling
• Det finnes ingen overbevisende dokumentasjon for effekt på overlevelsestid.

Echinacea tolereres generelt godt, og de hyppigst rapporterte bivirkningene er gastrointestinale plager og utslett. Det anbefales å unngå bruk hos barn under 12 år, under graviditet og amming, og det brukes med forsiktighet hos allergikere. Teoretisk sett kan echinacea interagere med immunsuppressive legemidler og med metabolisme av legemidler via cytokrom P450-systemet.

Opplysninger om originaldokumentet:

Karen Pilkington, CAM-Cancer Consortium. Echinacea spp [online document], http://cam-cancer.org/en/echinacea. November, 2021.

Fully updated and revised in October 2021 by Karen Pilkington.
Assessed as up to date in January 2019, February 2017, April 2016, January 2015 and April 2014 by Barbara Wider.
Updated and revised in October 2012 by Karen Pilkington.
Summary first published in July 2011, authored by Karen Pilkington.

Mulig risiko ved bruk av rødkløver ved kreft

Det mangler generelt dokumentasjon på sikkerhet ved bruk av rødkløver til kvinner med kreft. Informasjonen nedenfor referer til kvinner uten kreft.

Bivirkninger: Sikkerhetsdata fra kliniske studier og enkeltkasusrapporter indikerer at echinacea generelt tolereres godt (Huntley 2005). De hyppigst rapporterte bivirkningene inkluderer gastrointestinale plager og utslett (Jeschke 2009, Engdal 2008). Personer med atopi eller følsomhet for plantefamilien Asteraceae/Compositae kan ha økt risiko for allergiske reaksjoner (urticaria, bronkospasme og anafylaksi) (Jeschke 2009). Administrering av echinacea ved injeksjon har vært assosiert med skjelving, feber og muskelsvakhet (Engdal 2008). Echinacea har vært implisert som en mulig årsak til ledd- og muskelsmerter, leverrelaterte problemer som forhøyede leverenzymer og hepatitt, hematologiske problemer som leukopeni og Sjögrens syndrom, men disse er rapportert i sjeldne tilfeller (NMD 2021, Engdal 2008). Det har blitt antydet at Echinacea kan forstyrre immun- og inflammatorisk respons mot COVID-19, men det finnes ingen sterke bevis på Echinacea verken som gunstig eller skadelig i Covid-19 (NMD 2021).

Korttidsbehandling med echinacea er vurdert som sannsynligvis trygt (NMD 2021). Ulike former for echinacea har blitt brukt tilsynelatende trygt i forsøk i forskjellig lang tid, og varer mellom 10 dager og 6 måneder (NMD 2021). EMA anbefaler behandlingsvarigheter for forkjølelse og for lokal behandling av sår på henholdsvis ikke mer enn 10 dager og ikke mer enn en uke for Echinacea purpurea (EMA 2015). Behandlingsvarighet for andre indikasjoner er uklar og det er ikke tilstrekkelig pålitelig dokumentasjon på sikkerheten ved langtidsbehandling med echinacea (NMD 2021).

Kontraindikasjon: Echinacea kan forårsake utslett hos barn som kan skyldes en allergisk reaksjon og som kan være alvorlig hos noen barn. EMA anbefaler ikke bruk til barn under 12 år, mens bruk frarådes av UK Medicines and Healthcare Regulatory Agency 2012. EMA sier at bruk under 1 år er kontraindisert (EMA 2015).

Begrensede data (flere hundre eksponerte graviditeter) indikerte ikke negative effekter av Echinacea purpurea på graviditet eller helsen til fosteret/ det nyfødte barnet (EMA 2015). Det finnes ingen data om sikkerhet og effekt av echinacea hos ammende mødre eller spedbarn (LactMed/ Drugs and Lactation database 2021). På grunn av mangel på data, anbefaler EMA at echinacea bør unngås under graviditet og under amming (EMA 2015). EMA anbefaler også at echinacea på grunn av sin immunstimulerende aktivitet ikke bør brukes i tilfeller av progressive systemiske lidelser, autoimmune sykdommer, immunsvikt, immunsuppresjon og sykdommer i det hvite blodcellesystemet (EMA 2015).

Produkter tilgjengelig som echinacea varierer i sammensetning avhengig av art, deler av planten som brukes og utvinningsmetoden som brukes i produksjonen (Karsch-Volk 2014). Mens produkter har en tendens til å være standardiserte, varierer komponenten(e) som dette er basert på (NMD 2021). Analyse av en rekke echinacea-produkter har avdekket at mange ble feilmerket, inneholdt andre stoffer enn urten eller faktisk ikke inneholdt echinacea (Chardonnet 2006, Gilroy 2003). Kvaliteten på echinacea-produkter avhenger, i det minste delvis, av regulatoriske standarder og gode produksjonskrav i landet hvor produktet er produsert.

Interaksjoner: Echinacea ser ut til å hemme Cytokrom P450 1A2-enzymer hos mennesker og kan derfor i teorien øke nivåene av legemidler som metaboliseres av CYP1A (NMD 2021). Disse inkluderer paracetamol, amitriptylin, diazepam, østradiol, ondansetron, propranolol, teofyllin, warfarin og andre.

Foreløpige bevis tyder på at echinacea også påvirker cytokrom P4450 3A4. Effektene er komplekse siden det hemmer tarm-CYP3A4 og induserer leverenzymer CYP3A4 (NMD 2021). Det er uklart hvordan dette sannsynligvis vil påvirke legemidler som metaboliseres av CYP3A4. Disse inkluderer lovastatin, klaritromycin, ciklosporin, østrogener og andre.

Det er rapportert et tilfelle av en sannsynlig interaksjon mellom cellegift, etoposid og Echinacea som resulterte i trombocytopeni som krevde blodplatetransfusjon (Bossaer 2012).

Echinacea purpurea endret ikke farmakokinetikken til CYP3A4-substratet docetaxel signifikant i en studie av ti kreftpasienter som fikk 135 mg, 60 min IV infusjon av docetaxel før inntak av et kommersielt tilgjengelig E. purpurea-ekstrakt (20 orale dråper tre ganger daglig) og 3 uker senere etter en 14 dagers tilskuddsperiode med E. purpurea (Goey 2013).

Ettersom echinacea har immunstimulerende aktivitet, kan det i teorien forstyrre immunsuppressiv behandling (NMD 2021).

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: